Coevorden – Tijdens het bouwrijp maken van de percelen in de Bentheimerstraat in maart 2019 zijn aan weerszijden van de Bentheimerstraat restanten van de Bentheimerpoort aangetroffen. Op basis van deze vondst is er bestuurlijk aangegeven dat er een uitdrukkelijke wens bestaat om de Bentheimerpoort op enigerlei wijze zichtbaar te maken om de historie van de stad te benadrukken. De percelen zijn eigendom van particuliere ontwikkelaars, die op dat moment bouwplannen in voorbereiding hadden.

Het voorstel komt aan de orde in de commissievergadering van dinsdag 23 november. De agenda met bijbehorende stukken is hier te vinden. De vergadering begint reeds om 18.30 uur.

Kosten

De totale kosten om dit te bewerkstelligen, zijn 1.020.000 euro. De wens om de resten van de poort zichtbaar te houden, had gevolgen voor de bouwplannen en vroeg om een aanpassing van het ontwerp. Die aanpassingen zorgen voor extra kosten. Bureau Caspar Conijn is gevraagd mee te denken in dit proces. Om de resten van de poort zichtbaar te houden, is het noodzakelijk dat het in de nieuwbouwplannen van het appartementencomplex geïntegreerd en zichtbaar gemaakt wordt. Ook zal het geaccentueerd moeten worden om het voor de inwoners en bezoekers aantrekkelijk te maken en het verhaal van de historie van de poort te vertellen.

De oorzaak van de meerkosten wordt vooral veroorzaakt door het nettoverlies van de verdiencapaciteit van de appartementen (139.000 euro), de nettokostenstijging van kelderbak (363.000 euro), de aanvullende kosten voor het ontwerp, de engineering en begeleiding (140.000 euro) en het verleggen van de kabels en leidingen (95.000 euro). Daarmee komt het totaal op 737.000 euro. Daarop is een correctie van 8.000 euro toegepast, omdat er gaandeweg het traject wijzigingen zijn doorgevoerd. Er zijn nog aanvullende kosten, onder ander door het ontwerp voor het zichtbaar maken van de restanten en de conservering van fundaties.

Provincie is participant

Het totale krediet moet door de raad beschikbaar worden gesteld. De dekking kan worden gevonden in de algemene reserve. Een participant is de provincie Drenthe. Door de provincie is aangegeven dat getracht moet worden de fundaties van de Bentheimerpoort te behouden. Of de provincie aan het behoud en het zichtbaar en beleefbaar maken van de fundaties ook een bijdrage zal leveren en hoe hoog die bijdrage dan zal zijn, is onderwerp van gesprek met de provincie.

In het kader van het bouw- en woonrijp maken van het gebied Bogas heeft de gemeenteraad in 2018 een krediet van 793.000 euro beschikbaar gesteld. De grote hoeveelheid archeologische vondsten en een niet voorziene bodemsanering hebben een groot deel van het budget opgesoupeerd. Er is nu nog 243.000 euro beschikbaar. Vanuit dit restant budget moeten de Oostersingel, Oosterstraat en Bentheimerstraat nog woonrijp gemaakt worden. Voor het woonrijp maken van de Oostersingel en Oosterstraat worden de kosten geraamd op 150.000 euro. Het restant is noodzakelijk om de Bentheimerstraat, na gereedkomen van de appartementen, woonrijp te maken. Hieruit blijkt dat er binnen dit budget geen ruimte is om de kosten voor het behoud van de Bentheimerpoort te dekken.

Financiële gevolgen

Indien er geen meerderheid binnen de raad is om dit voorstel te steunen, heeft het wel financiële gevolgen. Het gaat hier dan met name om een deel van de kosten die door de projectontwikkelaar in de ontwerpfase zijn gemaakt om de fundaties in te passen in het gebouw. De hoogte van deze kosten staan nu niet vast. Daarnaast zijn de fundaties eigendom van de perceel eigenaar, in dit geval de projectontwikkelaar. Als de gemeente geen financiële bijdrage levert, staat het de eigenaar vrij om deze te verwijderen.

Foto: tijdens de opgravingen in 2019.