Coevorden – In de commissievergadering van dinsdag 23 november, die al om 18.30 uur begint, staat de vernieuwde woonvisie op de agenda. Die is er gekomen op aandringen van de gemeenteraad. Publiek kan niet komen vanwege de coronamaatregelen, maar de vergadering is wel via livestream te volgen.

“Krapte op de woningmarkt, betaalbaarheid, leefbaarheid, verduurzaming en huisvesting van speciale doelgroepen vragen om extra inzet. Deze inzet gaan we leveren”, aldus wethouder Steven Stegen in het voorwoord.

“Wij zien”, zo stelt het college, “wonen breder dan alleen het stapelen van stenen. Wonen gaat óók over je ergens thuis voelen, de nabijheid van familie en andere naasten, werkgelegenheid in de buurt, mobiliteit, een gezond en veilig leefklimaat en ruimte om te recreëren en ook over zorgen en verzorgd worden.”

Lichte groei inwonertal

Wonen is een onderwerp, dat volop in de belangstelling staat gezien het woningtekort. Dat geldt ook voor de gemeente Coevorden. De bevolkingsprognose laat zien, dat meer mensen van buiten zich in de gemeente Coevorden willen willen vestigen. “Meer inwoners betekent meer levendigheid, meer voorzieningen, een sterkere arbeidsmarkt en een demping van de toekomstige vergrijzing”, schrijft het college. Aan de andere kant verhoogt deze instroom wel de druk op de woningmarkt nú.Het is de bedoeling om meer, beter passende en betaalbare woningen te realiseren. “Kwalitatief hoogwaardig, duurzaam, leefbaar en betaalbaar en met genoeg capaciteit om onderdak te bieden aan nieuwe werknemers voor onze groeiende economische sectoren.”

Het bureau KAW maakte een analyse van relevante gegevens over de woningmarkt in de gemeente Coevorden. Deze analyse is de basis voor deze woonvisie, die tot stand kwam door samenwerking met allerlei betrokkenen. Er werd diverse bijeenkomsten gehouden en er werd online een enquête onder inwoners gehouden.

Aanmoedigen

Het college wil wooninitiatieven aanmoedigen, die passen binnen het gemeentelijk beleid. “We gaan graag in gesprek met de belangenorganisaties over hoe zij het wonen in hun wijk of kern zien en welke kansen we samen kunnen pakken.” Op dit moment is er veel behoefte aan met name betaalbare woningen voor kleinere huishoudens. Op de langere termijn neemt die behoefte wat af. “Dit vraagt ook genoeg flexibiliteit om plannen aan te passen met het oog op de woonbehoefte van de toekomst.”

De gewenste woningen met daarbij de aantallen zijn te zien in het staatje onderaan dit bericht.Het college vermeldt daarbij, dat het overgrote deel van de woningen die in 2030 nodig zijn er al staan. “Naast woningen toevoegen vraagt de bestaande woningvoorraad aandacht. Een deel van het woningbestand is verouderd, nog onvoldoende duurzaam en/of ongeschikt om gelijkvloers te wonen. We willen deze woningen klaarmaken voor de toekomst.” De complete woonvisie is hier te lezen. De agenda van de commissievergadering met alle bijbehorende stukken is te bekijken via deze link, ook te gebruik voor de livestream.