Coevorden – De motie van VVD, CDA, BBC2014 en PPC over het stikstofbeleid is in de raadsvergadering van vanavond aangenomen. PvdA stemde voor de motie, het PAC stemde tegen. Eddy Heeling van het CDA las de tekst van de motie voor. Zowel hij als Bert Albring van de VVD hielden een betoog, waaruit de emoties duidelijk naar voren kwamen.

Heeling stelde, dat stikstof en natuurherstel twee relevante thema’s zijn, maar dat er een bredere belangenafweging moet worden gemaakt voor de toekomst van het buitengebied. “De landelijke stikstofplannen, gepresenteerd op 10 juni, zijn niet in overleg met boeren ontwikkeld. Er wordt gesproken over onteigening van bedrijven. Verder worden weinig metingen verricht en wordt volop met modellen gewerkt.”

Heeling vervolgde: “Onze gemeente heeft een groot buitengebied met prachtige natuur en moderne agrarische bedrijven. Het voorgestelde beleid heeft geleid tot grote onrust, met name binnen gezinnen in de agrarische sector. De agrarische sector voorziet ons van hoogwaardig voedsel met oog voor milieu en dierenwelzijn. Bovendien onderhoudt de agrarische sector het buitengebied ook.”

Door de plannen komt de leefbaarheid in het buitengebied onder druk te staan. “Verpaupering ligt op de loer. Er worden grote vraagtekens gezet bij de haalbaarheid van de plannen en of deze het gewenste effect sorteren. Recent met medewerking van agrariërs ontwikkelde natuur is ook nadelig voor de agrarische sector.”

Raakt alle sectoren”

Als dit stikstofbeleid werkelijkheid wordt”, aldus Heeling, “raakt het alle sectoren. Het is niet voor te stellen hoe de gemeente er dan uit zal zien. Het raakt ook de landbouwmechanisatie, de loonwerkers, de dierenartsen, de veevoerleveranciers, de recreatie en het toerisme, de economie, het sociale domein en zonder boeren kan de vrijwillige brandweer niet bestaan.”

Enorme kloof

De kaalslag zal enorm zijn, maar dat dringt totaal niet door in Den Haag. Er is een enorme kloof tussen de Tweede Kamer en de echtemensenwereld. Met deze plannen kan de agrarische sector niets. In de Haagse kleurplaat geldt maar één ding: de boeren moeten wegwezen. Dat is een enorme domper, ook voor de provincie. De overheid moet er zijn om mensen te dienen, niet om hen in uitzichtloze situatie te manoeuvreren. Gedeputeerde Henk Jumelet zei het al: het moet geen dictaat worden. Fouten in Den Haag moeten niet worden opgelost door het elimineren van een beroepsgroep”, besloot Heeling. “En op Vlieland moet 95 procent reductie plaatsvinden, terwijl er geen boer te vinden. Dat lijkt op geklieder op een kaartje.”

Henk Bouwers van PPC toonde zijn verontwaardiging over de plannen en steunde de motie dan ook van harte. “Ik vind het ernstig dat niet wordt beseft hoeveel impact deze plannen hebben. bovendien voorzien deze mensen ons van voedsel.”

Het is ons alles”

Bert Albring van de VVD onderstreepte de woorden van Heeling. “De laatste weken worden beheerst door dit dossier en dat geldt voor vele boeren. Ik ondervind ongerustheid, boosheid, verdriet en onzekerheid. We zijn gek op ons werk, mooiste baan die we ons kunnen bedenken. Het is ons hele hebben en houden, ons alles. Er wordt veel gesproken over de tegenstelling tussen natuur en biodiversiteit terwijl agrariërs juist heel hard werken aan biodiversiteit.” Albring was een van de degenen, die de motie tegen de landelijke VVD (geïnitieerd vanuit Drenthe) heeft gesteund.

Tijd van afweging belangen is geweest”

Ook Paulien Blaauwgeers van PAC hield een geëmotioneerd betoog, al was dat vanuit een andere invalshoek. “Biodiversiteit is van belang en neerslag van stikstof zorgt voor een verzuurde bodem. Biodiversiteit helpt om klimaatverandering te bestrijden. Wij verliezen de natuur op een schaal en met een snelheid dan ooit eerder het geval was. Bovendien hebben we een juridische verplichting. De tijd van afweging van belangen is gewoon geweest. Veel mensen steken de kop onder het zand. Niet alleen staat de leefbaarheid van het buitengebied onder druk, de hele aarde staat onder druk. We hebben geen tijd meer te verliezen. Vermindering van veeteelt draagt flink bij aan vermindering van stikstof.”

Tot slot zei Blaauwgeers: “We moeten natuurlijk kijken naar de persoonlijke belangen van de boeren, we begrijpen dat zij onder druk staan. Zij moeten dan ook worden geholpen bij bijvoorbeeld schaalverkleining en omscholing.”

Enorme impact voor boeren

Marjan Nijenbanning van de PvdA sprak over een enorme impact voor de boeren. “En niet alleen voor de boeren. Het is een gezamenlijk probleem. Wij zijn trots op onze boeren. Er zijn hier veel familiebedrijven van een mooie omvang. Boeren leveren een belangrijke bijdrage aan biodiversiteit en dierenwelzijn. Wij willen boeren de ruimte geven door verdienmodellen te ontwikkelen. In deze zaak is balans het toverwoord, alle partijen moeten bereid zijn te bewegen.

Te nemen stappen na motie

Door de aangenomen motie gaat het college in overleg met andere overheden de (on)haalbaarheid van de gestelde doelen aankaarten en de gevolgen van de plannen voor de gemeente Coevorden en haar inwoners bespreken. Het college kon bij monde van wethouder Jeroen Huizing de motie onderstrepen. Het college gaat er bij de minister en de provincie op aandringen om eerst in te zetten op innovatie, een gebiedsgerichte en integrale aanpak en een herziening van de natuurbeschermingswet. Daarbij dient te worden aangesloten op Europese standaarden op het gebied van methode van meten en regelgeving.

Daarmee worden de grote zorgen, die er leven binnen de agrarische sector, onderkend. De inhoud van de motie wordt binnen twee weken actief overgebracht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, bij de Minister voor Natuur en Stikstof en het Ministerie van Landbouw, alsmede de gehele Tweede Kamer.