Coevorden – De fietsnota ‘Ruimte voor de fietser’ staat dinsdag 21 januari op de agenda van de raadscommissie. Het is een uitvoerige beschouwing op het fietsen geworden, waarin heel wat op de wensenlijst staat.

“We pakken onze fiets steeds meer. Daarmee wordt het drukker op de fietspaden en stijgt het aantal fietsongevallen. De gemeente beschikt over een goed netwerk van verzorgde en veilige fietspaden. Dat willen we graag zo houden en daar waar het kan verbeteren”, aldus de gemeente.

De afgelopen periode zijn werksessies gehouden en konden inwoners, ondernemers, toeristen, onderwijsinstellingen en scholieren hun mening geven. Ook is gesproken met ToReCo, Recreatieschap Drenthe, de provincie, aangrenzende gemeenten, organisaties van plaatselijk belang en de Fietsersbond.

Projecten

Projecten, die op de agenda staan, zijn bijvoorbeeld de realisatie van veilige schoolroutes, extra maatregelen op fietspaden waarop het steeds drukker wordt en een kwaliteitsverbetering van het bestaande fietspadennetwerk.

Meest gebruikte routes

In de gemeente liggen de meest gebruikte fietsroutes in de stad. Dit zijn de routes naar het station, De Nieuwe Veste en het centrum. Buiten de stad zijn de fietsroutes Dalen-Coevorden en de fietsverbindingen met Emmen vanuit de richting Zweeloo/Noord-Sleen en Erm/Sleen het meest in gebruik. Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk zijn de routes Coevorden-Steenwijksmoer-Dalerpeel, Dalen-Oosterhesselen en langs het Stieltjeskanaal.

Bij De Nieuwe Veste in Coevorden en het Esdal College in Oosterhesselen werd met leerlingen gesproken. Daaruit kwamen enkele punten naar voren, zoals: auto’s rijden te hard op het Stieltjeskanaal, het fietspad Dalen-Coevorden is te smal en slecht onderhouden, op de Valsteeg tussen Oosterhesselen en Dalen en tussen Steenwijksmoer en Coevorden rijdt verkeer hard en is er geen fietspad of -strook.

Stalling fietsen station

Een aandachtspunt is het stallen van fietsen bij het station in Coevorden. “Aan het aantal fietsen bij het station in Coevorden kunnen we zien dat het aantal treinreizigers toeneemt. Er staan regelmatig meer fietsen dan er in de stallingen passen.”

Actie ondernemers

Volgens de nota kunnen ondernemers stimuleren dat mensen op de fiets naar hun winkel komen. Bijvoorbeeld met een actie, waarbij mensen die op de fiets komen een extraatje of een korting krijgen.

Snelle fietsroutes

Omdat steeds meer fietsers in staat zijn om langere afstanden te fietsen, bijvoorbeeld door de e-bikes, wordt landelijk ingezet op het realiseren van snelle fietsroutes. Dit worden ook wel fietssnelwegen of doorfietsroutes genoemd. Voor onze regio wordt gedacht aan een verbinding Emmen-Coevorden.

Pilot

In Coevorden start mogelijk een pilot met als uitgangspunt: ‘Daar waar het veilig kan, fietsers in de voorrang’. Als voorbeeld noemt de gemeente de fietsroute Ossehaar-Buitenvree.

Onderzoek

Langs een aantal wegen in het buitengebied ligt een vrijliggend fietspad dat niet langs de hele rijbaan doorloopt. Op het moment dat het fietspad ophoudt moet de fietser op dezelfde rijbaan als het overige verkeer verder fietsen. Het gaat bijvoorbeeld om de routes: Mepperstraat (Meppen-Mantinge); Klenkerweg (Oosterhesselen-Sleen); De Veldkampen (Dalen-Huttenheugte); Dalerveensestraat (Dalen-sportpark).

Onderzoek moet uitwijzen of het realiseren van een losliggend fietspad, in plaats van het gebruik van fietsstroken of markeringen op de bestaande weg, noodzakelijk is.

Onderhoud

Uit zowel de inspecties als uit als de dagelijkse praktijk blijken er meerdere fietspaden te zijn die meer dan gemiddeld onderhoud behoeven. Daarbij zijn 25 fietspaden benoemd waar echt iets moet gebeuren. Het realiseren van de betonfietspaden is geen onderdeel van het reguliere weg- en fietspadonderhoud. Om de fietspaden te verbeteren moeten extra middelen beschikbaar gesteld worden.

Oversteken

Bij kruispunten met verkeerslichten, zoals bij de Dalerallee en Europaweg, geldt dat fietsers vrij van de automobilisten kunnen oversteken. De tijd dat het verkeerslicht groen is, moet dan wel ruim voldoende zijn om in één keer de oversteek te kunnen maken. Vanuit zowel de fietsersbond als de scholieren is aangegeven dat de groenfase bij de Dalerallee te kort is. Over een aantal (drukkere) wegen kan een fietser in Coevorden niet in etappes oversteken. Dit zijn vooral een aantal oversteken over de Monierweg, Krimweg, Euregioweg, Wethouder J.B. Hemelweg en Wilhelminasingel.

Het gebruiken van markeringen op het fietspad draagt bij aan de veiligheid voor de fietsers. De gemeente wil op alle fietspaden van het basisnetwerk een asmarkering aanbrengen.

Het verlichten van fietsroutes en onveilige verkeerssituaties draagt bij aan veiliger fietsen.

Verlichting

Het verlichtingsbeleid van de provincie Drenthe is om de verlichting langs wegen te verwijderen. Langs veel provinciale wegen is de verlichting daadwerkelijk verwijderd. “Dit zorgde op een aantal plaatsen voor protest van belangengroepen. Voor de route Schoonebeek-Coevorden was dit met succes. Langs deze schoolroute is verlichting langs het fietspad (terug)geplaatst. Op de route Schoonoord-De Kiel is op initiatief van bewoners en belanggroepen verlichting langs het fietspad gekomen.”

Aanpak knelpunten

De gemeente wil de knelpunten op de schoolroutes wegnemen en de routes veilig inrichten. Op de volgende schoolroutes worden knelpunten aangepakt: Dalen-Oosterhesselen (Valsteeg); Oosterhesselen-Sleen (Edveensweg); Sleen-Emmen (Hengstmeerweg); De Krim-Coevorden (Lutterhoofdwijk, Sallandsestraat).

Samen met de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen en andere organisaties zoals de Drentse en afdeling gemeente Coevorden van Veilig Verkeer Nederland, de ANWB en de Fietsersbond wordt gewerkt aan veilig fietsen voor alle leeftijden. Er worden veel activiteiten en projecten uitgevoerd, onder meer door VVN, afdeling gemeente Coevorden.

Daarnaast wordt gekeken naar extra voorzieningen bij fietspaden in grotere kernen en/of bij recreatiebedrijven.

Fietsverbinding station/EDS-plein

Voor de stationsomgeving is onderzocht of een fietsverbinding onder het spoor gerealiseerd kon worden. Dit bleek niet te passen. Onderzoek naar de gewenste invulling van de fietsverbinding station/EDS-plein is daarom gewenst.

Vanuit belangengroepen is er een lange lijst van wensen, zo toont het rapport.

Met de fietsnota wordt geen concreet beslag gelegd op financiële middelen. In de vervolgfase worden zaken uitgewerkt en wordt onderzocht of er subsidies en/of mogelijke externe financiële dekkingen zijn.

Het complete rapport en het raadsvoorstel zijn te vinden op de website van de gemeenteraad.