Coevorden – De gemeente Coevorden maakte vandaag haar jaarcijfers bekend. Zij sloot 2022 af met een brutoresultaat van 9,2 miljoen euro. Veel geld wordt dit jaar nog uitgegeven. Het college stelt de raad voor om 3,8 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve om voorbereid te zijn op mindere tijden. Vanavond wordt het jaarverslag besproken in de commissievergadering van de gemeenteraad.

Van de overige 5,4 miljoen wordt bijna 4 ton ingezet voor de naweeën van de coronapandemie. Verder wordt 1,27 miljoen gereserveerd voor diverse posten zoals de energietoeslag. 2,87 miljoen wordt besteed aan nog niet gerealiseerde ambities uit voorgaande jaren, zoals de omgevingswet en duurzaamheid. Ruim 8,5 ton gaat naar de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

In het jaarverslag blikt het college terug op een jaar waarin de verkiezingen plaatsvonden, het nieuwe college werd gevormd en de nieuwe gemeenteraad ging aan de slag. Coevorden was in 2021 en 2022 de culturele gemeente van Drenthe. Het college maakte een naar eigen zeggen grensverleggend en verbindend bestuursprogramma. Hierin worden de eigenheid van Coevorden in grootse en nabije projecten zichtbaar.

Gevolgen oorlog Oekraïne

De uitvoering van de begroting over 2022 werd verder voor een groot deel beïnvloed door de oorlog in Oekraïne. Vanuit de samenleving, politiek en bestuur, maatschappelijke partners en de ambtelijke organisatie is in gemeenschappelijkheid opvang gecreëerd voor ontheemden. Geplande activiteiten zijn uitbesteed of op een lager pitje gezet om te zorgen dat er onderdak, zakgeld, onderwijs, zorg en dergelijke geregeld konden worden. Ook de indirecte effecten van de oorlog, zoals de torenhoge energieprijzen en inflatie hebben in 2022 aandacht gevraagd.

Aandacht voor wonen

Wonen was een belangrijk onderwerp in 2022. Het was voor veel politieke partijen een belangrijke inzet voor de verkiezingen. Wethouder Steven Steven (financiën, economie en wonen) geeft aan dat er op dit onderwerp mooie stappen zijn gezet: “Op diverse manieren stimuleerden we nieuwbouw. We begeleidden inwoners met wooninitiatieven, maakten beleid voor flexwonen, bereidden nieuwe bestemmingsplannen voor en maakten prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen. We realiseren ons terdege dat we daarbij niet klaar zijn en zullen voor de komende jaren inzetten op betaalbaar wonen. Daarbij gebruiken we de diversiteit van onze dorpen en wijken en sluiten we aan bij de diversiteit van de woonbehoefte van onze inwoners.”

Wonen staat niet op zich. In het jaarverslag is te lezen dat daarom is geïnvesteerd in de randvoorwaarden op het gebied van infrastructuur, onderwijs, cultuur, zorg en economie.

Het volledige jaarverslag is te lezen via deze link.