Coevorden – Er komt een noodfonds voor (sport)verenigingen, buitenbaden en dorpshuizen en er wordt in kaart gebracht wat de te verwachten gevolgen zijn door de sterk gestegen energielasten. Deze motie van BBC2014 werd door alle partijen met uitzondering van PAC gesteund. Deze partij vindt de toezeggingen van de wethouder voldoende.

Erik Holties (BBC2014): “Sport en dorpshuizen vervullen een belangrijke rol in samenleving, zij leveren een wezenlijke bijdrage aan welbevinden en gezondheid. Het is onwenselijk als hogere kosten worden doorberekend in de contributies. Voorkomen moet worden dat met name kinderen afhaken door hogere kosten.”

Coronagelden, die ongebruikt zijn gebleven (350.000 tot 400.000 euro) zouden in eerste instantie kunnen worden benut. Daarnaast komt 2 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming van accommodaties door een aangenomen motie, die werd ingediend door de PvdA. Alleen de VVD en PAC stemden tegen: zij vonden de toezeggingen van de wethouder afdoende. Bert Albring van de VVD wees erop, dat de afgelopen jaren al 2,4 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor verduurzaming van sportclubs. “Bovendien zijn er verenigingen die hebben geanticipeerd op de toekomst en zelf forse investeringen hebben gedaan.” Erik Holties van BBC2014 pleitte voor maatwerk.

Wethouder Joop Slomp zei in deze reactie het mooi te vinden, dat de raad zo begaan is met de huidige situatie. “Maar in overleg met sportverenigingen is mij gebleken, dat er niet ogenblikkelijk een noodsituatie is. “Wel zijn er zorgen voor de toekomst.” Hij vroeg de raad daarom om wat meer tijd om een goede regeling te maken.

De raad besloot in meerderheid de moties te ondersteunen. Daardoor wordt clubs per 1 november gecompenseerd voor de extra energiekosten. Deze regio geldt een half jaar, waarna wordt bekeken naar een vervolg.

Zie ook:

Raad besluit dinsdag over noodfonds voor (sport)verenigingen