Regio – De gemeenten Emmen en Coevorden en provincie Drenthe zijn teleurgesteld dat staatssecretaris Hans Vijlbrief ervoor gekozen heeft om geen extra financiële bijdrage vanuit het Rijk te leveren aan de regio Schoonebeek/Coevorden als het gaat om oliewinning en afvalwaterinjectie. Dit laten zij weten in een reactie op de brief van Vijlbrief aan de Tweede Kamer.

Het besluit van de staatssecretaris doet geen recht aan het proces en geen recht aan de belangen van inwoners in Drenthe. Zowel in de contourennota, in kamermoties als in het bijdragespoor zijn ambities en intenties uitgesproken over een betere verdeling van de opbrengsten van oliewinning tussen Rijk, mijnbouwbedrijven en regio.

“Op begroting EZK”

“We hebben”, aldus gedeputeerde Henk Jumelet tijdens een zojuist gehouden persgesprek, “driekwart jaar met elkaar gesproken en dan is dit de uitkomst. We voelen ons wat op het verkeerde been gezet.” Wethouder Jan Bos van de gemeente Emmen liet weten blij te zijn met de bijdrage van de NAM. “Maar een directe bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontbreekt. Wij willen dit bedrag jaarlijks op de begroting van het ministerie zien, zodat de regio niet afhankelijk is van de oliewinning. Een bedrag van 2 miljoen per jaar moet voor EZK te doen zijn. De huidige bijdrage is echt aan de onderkant, een bedrag van 60 tot 80 miljoen zou reëel zijn.” Bos wilde niet spreken over vrijblijvendheid, maar later zei Jumelet meer vastigheid wil in plaats van een fluctuerende jaarlijkse bijdrage.

Rechttrekken

Wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden is mede teleurgesteld door het feit, dat driekwart jaar is overlegd en verkend. “Hiervoor hadden we dit hele proces niet hoeven doorlopen.” Hij doet dan ook een oproep aan de Tweede Kamer om de zaak recht te trekken. Momenteel gaat een deel van de winst van de NAM naar EBN, Energiebeheer Nederland. Dit is een staatsbedrijf. De genoemde 40 procent gaat dan ook alleen om gederfde inkomsten, niet om een rechtstreekse bijdrage vanuit het Rijk.

Demissionair

Jumelet: “De staatssecretaris zou in de loop van november al met een brief komen. Door de verkiezingen is Vijlbrief inmiddels demissionair en dat maakt het voor hem lastiger.” Jan Bos voegde eraan toe: “Wel kan de Tweede Kamercommissie politieke verantwoordelijkheid nemen. Alleen de NAM legt iets op tafel en dat vinden we teleurstellend.”

Passende bijdrage en zorgvuldige afhandeling

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het gezamenlijke proces tussen de NAM, het ministerie van EZK, de gemeenten Emmen en Coevorden en de provincie Drenthe van de afgelopen maanden heeft de verwachting gewekt dat het Rijk wel een extra bijdrage zou leveren. Dat dit nu niet gebeurt, doet geen recht aan de gesprekken die we gevoerd hebben. Dit kan en moet anders, daarom vragen we van het Rijk alsnog een structurele bijdrage die in verhouding staat tot de opbrengsten van de exploitatie in Schoonebeek. Voor onze inwoners gaat het er allereerst om dat -als er een vergunning verleend wordt- oliewinning veilig voor mens en milieu gebeurt. Daarnaast willen we een zorgvuldige afhandeling en een passende bijdrage voor de regio.”

Er werd nog een vergelijking gemaakt over de vergoeding van 60 miljoen voor de mogelijke gaswinning in het Groningse Ternaard terwijl die periode een stuk korter is dan de mogelijke activiteiten in deze regio.

De gemeenten en de provincie vragen de Tweede Kamer om de staatssecretaris tijdens het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 25 januari 2024 op te roepen:

1. Recht te doen aan de eigen contourennota, de uitspraken van de Tweede Kamer en de verwachtingen die zijn gewekt door een eigen directe rijksbijdrage in te leggen in verhouding met wat de NAM doet.

2. Een toezegging te doen van een directe bijdrage vanuit de Rijksbegroting van 2 miljoen euro per jaar aan regio Schoonebeek.

3. De geldende kaders aan te passen (indien nodig) zodat wanneer de winning wordt herstart (niet eerder dan 1 januari 2025) deze toezegging nagekomen kan worden.

Winning Schoonebeek

De NAM heeft een vergunning tot 2040 voor de winning van olie uit het olieveld in Schoonebeek. Voor de berging van het productiewater dat daarmee gemoeid gaat heeft de NAM een nieuwe vergunning nodig om dit in lege gasvelden nabij Schoonebeek te injecteren. Deze vergunning is aangevraagd bij staatssecretaris Vijlbrief en is in afwachting op verlening. Ongeveer 70 procent van het totaal aan opbrengsten (exploitatie en belastingen) uit de oliewinning gaat naar de algemene middelen van de Rijksoverheid. De NAM ontvangt gemiddeld 30 procent van de opbrengsten. De regio waar de winning plaatsvindt ontvangt in de basis geen middelen, behalve eventuele vrijwillige investeringen in de regio door de NAM.

Foto v.l.n.r. gedeputeerde Henk Jumelet, wethouder Jan Bos van Emmen, wethouder Jeroen Huizing van Coevorden.

Zie ook:

Een euro per vat gewonnen olie naar de regio