Coevorden – De discussie over de mogelijke invoering van diftar per 1 januari 2025 wordt voortgezet in de raadsvergadering van dinsdag 12 december. Pas dan spreken de fracties zich uit. In de raadscommissie van vanavond stelden de raadsfracties diverse vragen.

Diftar (gedifferentieerde tarieven) is een systeem waarbij inwoners een vast tarief betalen en daarnaast per keer dat zij hun containers voor restafval aan de weg of per keer dat bewoners gebruikmaken van ondergrondse containers. Volgens het college gaat de verbrandingsbelasting de komende jaren flink stijgen. Daardoor stijgt, zo staat in het voorstel, de afvalstoffenheffing met minimaal 30 euro per huishouden op basis van de huidige inzameling. Het college ziet invoering van diftar als de enige maatregel om restafval drastisch te reserveren.

Voorbarig

Alle raadsfractie duidden erop, dat zij de communicatie vanuit de gemeente via persberichten en sociale media over mogelijke invoering van diftar wat al te voorbarig was. Immers, de raadsfracties moesten er eerst nog over spreken en gaan in december een besluit nemen als hoogste orgaan van de gemeente. De fracties vonden, dat de gemeente de inwoners niet het idee moet geven dat er al is beslist.

Kosten

De kosten voor de invoering zijn circa 360.000 euro voor onder meer het aanbrengen van chips op de containers voor restafval, de communicatie richting inwoners en de aanschaf van belastingsoftware. De structurele kosten voor onder meer belastingen, communicatie, handhaving en monitoring worden doorberekend in de afvalstoffenheffing.

Beperkte scheiding GFT

Momenteel kunnen bewoners van bijvoorbeeld appartementen, flats en zorgcentra GFT (groente-, fruit- en tuinafval) niet scheiden van het restafval. Het college stelt voor om het ondergronds inzamelen bij hoogbouw en extra ondergrondse sorteerstraten te realiseren.

Regelingen

Voor kwetsbare groepen zijn er speciale regelingen. Zo kunnen minima nog steeds in aanmerking komen voor kwijtschelding. Voor gezinnen met luiers plaatst de gemeente speciale luiercontainers in de wijk. Huishoudens met medisch afval krijgen een aantal gratis ledigingen/inworpen per jaar.

Gelijke tarieven

Bij de huidige tarieven voor afvalstoffenheffing wordt onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Bij invoering van diftar komt er één tarief, omdat eenpersoonshuishoudens veelal minder restafval produceren.

Vragen vanuit raadsfracties

Irma Talens van de VVD vroeg zich waarom het college vindt, dat nascheiding van afval de meest ongelukkige methode is. Wethouder Jeroen Huizing stelde daarop, dat de gemeente reeds een systeem op basis van bronscheiding af.

Lars Oebeles van de PvdA stelde de vraag waar het college het accent legt in de communicatie richting inwoners en ook wilde hij weten hoe het verder gaat als de meerderheid van de raad niet instemt met het voorstel. Wethouder Huizing ziet dat niet zo gauw gebeuren.

Henk Mulder (BBC2014) mist in het voorstel conclusies en aanbevelingen. Daarnaast wees hij erop eens te kijken naar een grotere verzamelaar, omdat Area een kleine speler op de markt is. Irma Talens (VVD) vroeg in dit kader of de gemeente niet te veel vastzit aan Area.

Lars Hoedemaker van het PAC is zonder meer voorstander van invoering van diftar, maar nog liever ziet hij inzameling per kilo en niet per vuilniszak. “Dat is een eerlijker systeem.” Inzameling per kilo ziet Jeroen Huizing niet gebeuren.

“Geen doel op zich”

Vorig jaar sprak de gemeenteraad reeds over diftar. Uit het onderzoek van de rekenkamercommissie kwam naar voren: “Zonder de invoering van diftar is het niet mogelijk om de doelstelling van maximaal 100 kg restafval te behalen. De besluitvorming zal onderdeel zijn van het op te stellen afvalbeleid.” Toen vonden BBC2014, PvdA en VVD deze aanbeveling te vroeg, omdat invoering van diftar geen doel op zich moet zijn.