Sleen – Medio afgelopen jaar was het zover: de asbesthoudende leien op de aanbouw met de piramidevormige daken van MFC De Brink in Sleen zouden worden vervangen door dakpannen. Alles was in gereedheid gebracht en de steigers werden geplaatst. Het bleek echter dat dat niet mogelijk was. Het voormalige gemeentehuis uit 1938 is een Rijksmonument, ook de aanbouw (gerealiseerd in 1979/1980) valt hieronder.

Het college heeft de gemeenteraad per brief geïnformeerd. Deze brief staat op de agenda van de commissievergadering op dinsdag 2 februari. Het bestuur van het multifunctionele centrum en de gemeente trekken gezamenlijk op om tot een oplossing te komen.

Het voormalige gemeentehuis was na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1998 nog enige tijd een dependance van de gemeente Coevorden. Sinds een verbouwing doet het pand dienst als multifunctioneel centrum en werd in 2005 overgedragen aan Stichting MFC De Brink.

“Voor de verkoop”, zo schrijft het college, “is onderzoek gedaan naar eventuele milieubelastende zaken aan of in het gebouw. Sinds 2015 is het verwijderen van de asbesthoudende leien op de piramidedaken en verduurzaming van het MFC Sleen aan de orde geweest. MFC De Brink liet voor eigen rekening allerlei onderzoeken uitvoeren, maar de uitwerking ervan ging om verschillende redenen niet door.”

Begin 2020 werd besloten, dat de gemeente het verwijderen en vervangen van de dakbedekking voor haar rekening neemt, goed voor een bedrag van 175.000 euro. De verduurzaming zou voor rekening van de stichting komen.

Geen dakpannen

Bij het indienen van de sloopmelding bleek echter, dat de aanbouw ook onder de bescherming van het rijksmonument valt. Het bestuur van het MFC beriep zich erop, dat dit bij hen niet bekend was en hierover bij verkoop niets vermeld was. Er moest een vergunning worden aangevraagd voor het vervangen van de asbesthoudende leien voor dakpannen. Het bestuur schafte dakpannen aan en maakte afspraken met de aannemer. Daar stak de monumentencommissie een stokje voor: de monumentencommissie gaf het dwingende advies om de asbesthoudende leien te vervangen door asbestvrije leien.

Kosten

De door de gemeente toegezegde subsidie van 175.000 euro bleef beschikbaar. Het college: “De eventuele meerkosten worden achteraf naar redelijkheid en billijkheid door de gemeente gecompenseerd. De kosten voor transport van de dakpannen en het aanbrengen en verwijderen van de steiger inclusief huur worden ook door de gemeente gecompenseerd.”

De meerkosten door voornamelijk de aanschaf van asbestvrije leien blijken 93.000 euro te zijn. De totale kosten komen uit op circa 275.000 euro. Subsidie via het Nationaal Restauratiefonds is niet mogelijk.

“Na zorgvuldige afweging”, aldus het college, “heeft de gemeente besloten de helft van de meerkosten, dus 50.000 euro voor haar rekening te nemen, evenals de vooraf gemaakte kosten van 13.000 euro. MFC Sleen moet dan de overige 50.000 euro betalen. De dekking voor het geld vanuit de gemeente komt uit de bestemmingsreserve accommodaties in de samenleving.”

Voor verduurzaming van het gebouw trekken de gemeente en Stichting MFC De Brink samen op hoe de ambitie kan worden gerealiseerd.