Coevorden – Het collegevoorstel over het bestemmingsplan kernen is dinsdagavond aangenomen. Wel zijn daarin wijzigingen aangebracht door twee amendementen. Veel kritiek was er op de communicatie oftewel het gebrek daaraan.

De fracties van VVD en BBC2014 dienden een amendement in, dat op voorhand werd gesteund door CDA en vervolgens door alle andere fracties. Het PAC diende een amendement in met steun van D66 en VVD, dat eveneens door alle andere partijen werd onderschreven.

Nog wat tijd

“In het bestemmingsplan zijn een aantal bouwkavels uit de bestemming gehaald”, aldus Bernette Sieben van de VVD. “Het gaat uiteindelijk om zes bouwkavels, die al meer dan tien jaar aanwezig zijn, maar nog niet zijn benut. Inwoners hebben geprotesteerd en een aantal inwoners is het ronduit oneens met de werkwijze van de gemeente.”

Dit amendement heeft als doel de eigenaren van de bouwkavels nog gedurende twee jaar na terinzagelegging van het bestemmingsplan, tot januari 2022, de gelegenheid te geven hun plannen te realiseren.”

“De woonvisie gaat steeds uit van krimp en heeft een negatieve inslag”, vindt de VVD. De VVD wil focussen op wonen, werken en onderwijs. “Juist met alle projecten die op dit moment lopen, bijvoorbeeld het Centrumplan Coevorden, de Dutch TechZone, het FabLab, Regiodeal,en toerisme, is het van belang dat opnieuw wordt gekeken naar de behoefte voor wonen in stad en dorpen. Deze visie en de aangenomen motie voor de actualisering van de woonvisie strookt totaal niet met het intrekken van de woonbestemming van deze bouwkavels.”

Communicatie

De VVD vindt, dat onvoldoende is gecommuniceerd met de inwoners. “Of hier sprake is van verbindend besturen, daarover verschillen wij met de wethouder van mening. Gezien de zienswijzen die zijn ingediend en de inwoners die zich bij de fracties hebben gemeld, had er op een duidelijkere wijze communicatie kunnen plaatsvinden. Het gaat om duidelijkheid en constructief overleg.”

Irene Driehuis van het PAC was het daar van harte mee eens. “Die kwam laat op gang, was vaak standaard, de reacties waren niet altijd concreet of werden afgedaan. De gemeente moet op een goede en adequate manier communiceren, dat is vanuit de raad al vaker benadrukt. Dat is zeker van belang als je verbindend besturen hoog in het vaandel hebt staan.” Henk Bouwers van PPC liet weten het daarmee eens te zijn.

Wethouder Jeroen Huizing erkende, dat de communicatie beter had gekund op een aantal punten. “Maar slapende kavels moeten niet eeuwig in de bestemmingsplannen blijven staan.”

Erik Holties van BBC2014 riep Huizing op om op de e-bike te stappen. “Laat je gezicht zien als wethouder. Het gemis aan communicatie is een veelgehoorde klacht.”

Joop Slomp (PvdA) stelde, dat het logisch is om de zogenoemde slapende capaciteit weg te bestemmen. “Maar de communicatie verliep slecht en daarom steunen wij het amendement. Complimenten voor VVD en BBC2014 voor dit gegeven.” Ook Lars Hoedemaker van D66 bedankte deze fracties voor hun uitleg in deze materie.

“Blijf in gesprek”

Eddy Heeling van het CDA sprak zijn vrees uit, dat sommige ondernemers zich afvragen of zij nog een vergunning kunnen krijgen voor plannen. “Blijf in gesprek met initiatiefnemers. Neem een proactieve rol en neem de belanghebbenden mee in de plannen. Die proactieve houding geldt trouwens ook voor initiatiefnemers.”

“Raad en omgeving meenemen in de plannen”

Het amendement van het PAC ging met name om de wijzigingsbevoegdheid van het college in het bestemmingsplan kernen binnen vastgestelde kaders. “De raad acht het van het grootste belang dat zowel de omgeving als de raad in plannen wordt meegenomen en dat het besluitvormingsproces transparant is. De raad wil de mogelijkheid hebben om in te stemmen met eventuele wijzigingen.” Met name werd hierbij de wijzigingsbevoegdheid voor het citadelpunt in Coevorden genoemd. Daarom kan het college, volgens het amendement, alleen uitwerking geven aan de wijzigingsbevoegdheid als de raad daarmee instemt. Deze instemming kan alleen plaatsvinden als er een goed doorlopen traject van inspraak met zowel de raad als omgeving heeft plaatsgevonden.