Minder eiwit in het veevoer verlaagt de stikstofuitstoot. Maar hoe zorg je als melkveehouder dat de productie en gezondheid van je koeien op peil blijft? In studiegroepen gaan melkveehouders hiermee aan de slag met elkaar en onder begeleiding van een deskundige. Ervaring opdoen, kennis vergaren en leren van elkaar staat centraal. Drentse melkveehouders kunnen zich tot 20 december aanmelden voor deelname aan studiegroepen via het aanmeldformulier.

Inmiddels hebben de eerste zeventig melkveehouders zich al aangemeld. De provincie Drenthe financiert de deelname aan de studiegroepen, waardoor alle Drentse melkveehouders kunnen meedoen. “Met deze studiegroepen willen we melkveehouders concrete handvatten bieden om op hun eigen bedrijf aan de slag te gaan met verlagen van ruw eiwit. Daarmee verlagen ze de stikstofuitstoot en besparen ze op kosten. Het mes snijdt dus aan twee kanten en de aanpak sluit helemaal aan op ons doelsturingsprogramma met de Kritieke Prestatie-indicatoren (KPI’s). Het vakmanschap van de boer staat weer centraal,” aldus gedeputeerde Jisse Otter.

Verlaging ruw eiwit

De vuistregel is dat één gram minder ruw eiwit in het veevoer een directe ammoniakreductie oplevert van 1 procent. Ruw eiwit is de hoeveelheid eiwit in het veevoer dat direct beschikbaar is voor de koe. De koe gebruikt het voor eigen onderhoud én maakt er melk van. Maar wat de koe niet zelf gebruikt komt er via mest en urine weer uit, onder andere in de vorm van ammoniak. Dus hoe efficiënter de opname, hoe minder uitstoot. Het gemiddelde gehalte ruw eiwit in de Nederlandse rantsoenen ligt rond de 167 gram. De onderlinge verschillen zijn echter groot, waar de ene boer maar niet onder 170 gram ruw eiwit uitkomt, realiseert een ander met 10 gram minder een gelijkwaardige melkproductie. Het verlagen van het eiwitgehalte is dan ook van veel factoren afhankelijk en vaak bedrijfsgebonden.

Door in studiegroepen en met deskundigen, alle cijfers van het bedrijf onder de loep te nemen krijgen ondernemers meer inzicht en kunnen ze zelf beter sturen. Minder ruw eiwit verlaagt de stikstofuitstoot, maar betekent dus ook dat er minder kostbaar eiwit hoeft te worden aangevoerd.

Duurzaam Boeren Drenthe

De studiegroepen zijn onderdeel van de Drentse aanpak om stikstofuitstoot te reduceren. In dat kader lanceerde de provincie Drenthe al eerder dit jaar Duurzaam Boeren Drenthe. Bijna de helft van de Drentse melkveehouders doet hier al aan mee en stuurt met de bedrijfsvoering op duurzaamheidsdoelen, zoals ammoniakemissie en broeikasgasemissie. Worden de doelen gehaald, dan ontvangen boeren een beloning. De studiegroepen zijn bedoeld voor alle Drentse melkveehouders, ongeacht of ze deelnemer zijn aan Duurzaam Boeren Drenthe.