Wachtum – Het zonnepark aan de Oosterhesselerweg, nabij de afrit Oosterhesselen/Dalen van de A37, komt er. Tijdens de digitale raadsvergadering van dinsdagavond was het een hamerstuk. Ecotecworld wil er een zonnepark van circa 10,2 hectare realiseren. Het zonnepark wordt landschappelijk ingepast.

De woning direct aan de oostzijde van het plangebied is van de eigenaar/verhuurder van de gronden waarop het zonnepark beoogd is. In de directe omgeving bevinden zich twee woningen. De woning aan de Stukdijk 1 staat op een afstand van circa 93 meter tot de grens van het plangebied. De tuin ligt een een stuk dichterbij. In overleg met de eigenaren is besloten aan deze zijde een grondwal aan te leggen met een hoogte van circa 1,90 meter. Vanuit de woning ten zuidoosten van het plangebied is door de afstand (circa 250 meter) en tussenliggende bosschages beperkt zicht op het beoogde zonnepark.

Een zonnepark is hier op basis van het huidige bestemmingsplan niet toegestaan. Daarvoor heeft Ecotecworld een ontwerp-bestemmingsplan met alle nodige onderzoeken laten opstellen en aangeleverd. In februari heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan om op deze locatie een zonnepark te realiseren gedurende tien jaar. De initiatiefnemer wil echter de locatie voor een langere periode te exploiteren.

Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Overleg tussen de initiatiefnemer en een van de bezwaarmakers heeft ertoe geleid dat één zienswijze is ingetrokken. Deze zienswijze kwam van TenneT, beheerder van het landelijk hoogspanningsnet en verantwoordelijk voor een ongestoorde werking van dit net.

Een van de voorwaarden die is opgenomen in de beleidsregel zonneparken is, dat er sprake moet zijn van maatschappelijk draagvlak en of lokale binding.. Met individuele en direct omwonenden zijn individueel afspraken gemaakt. Aan Dorpsbelang Wachtum is voorgesteld een bedrag te storten in een dorpsduurzaamheidsfonds. Doel van het fonds is om initiatieven rondom het zonnepark te ondersteunen en hiermee de omgeving mee te laten profiteren van de komst van het zonnepark.

Het bestemmingsplan bevat een toelichting waarbij is ingegaan op diverse milieu- en omgevingsfactoren. Hieruit blijkt dat het plan uitvoerbaar is en past binnen de wet- en regelgeving.