Regio – Waterschap Vechtstromen stelt nu ook een grondwateronttrekkingsverbod in bij kwetsbare natuur ten noorden van de Vecht. Het verbod geldt nu voor het totale werkgebied van het waterschap voor gebieden binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare natuurgebieden. Het verbod gaat om middernacht in de nacht van donderdag op vrijdag in.

De afgelopen periode was er een met wisselvallig weer. Voor de komende tien dagen geven de weersvoorspellingen aan dat er geen of nauwelijks neerslag zal vallen in het beheergebied van Waterschap Vechtstromen. Daardoor neemt het neerslagtekort verder toe.

Zeker in de gebieden waar het waterschap geen water kan aanvoeren (ongeveer 60 procent van het beheergebied) dalen de reeds lage grondwaterstanden nog verder. Beken en sloten zijn hier drooggevallen en natuur en landbouw hebben het erg zwaar door het tekort aan water.

Waterkwaliteit

Met hogere temperaturen in het verschiet stijgt de watertemperatuur in sloten, beken, kanalen, rivieren en vijvers. Dit brengt een groter risico op waterkwaliteitsproblemen met zich mee, zoals vissterfte, blauwalg en botulisme. Wie dode of zieke dieren ziet, kan dit melden bij het waterschap, telefoonnummer 088-220333.

Overige maatregelen

Naast dit verbod zijn nog andere maatregelen van kracht. Het is verboden water te onttrekken uit oppervlaktewater waar geen water kan worden aangevoerd. Ook geldt er een onttrekkingsverbod voor water uit vijvers in de bebouwde kom. Daar waar het waterschap wel water kan aanvoeren, geldt de reguliere beregeningsregeling. Die bepaalt dat er water mag worden onttrokken indien er water over de eerstvolgende benedenstrooms gelegen stuw stroomt. Zie voor meer informatie ook de digitale kaart onttrekkingsverboden en www.vechtstromen.nl/droogte.