Regio – Het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan (PIP) Drentse Zonneroute A37 ligt tot en met donderdag 9 september 2021 voor iedereen ter inzage. In deze periode is het voor iedereen die dat wil, mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Er is gekozen voor een provinciaal inpassingsplan, dat fungeert als bestemmingsplan voor de drie gemeenten waar de zonneroute doorheen loopt. Dat zijn de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Het inpassingsplan maakt de plaatsing van zonnepanelen op de rijksgronden langs de A37 ruimtelijk mogelijk.

De periode van terinzagelegging is in totaal negen weken. Dat is drie weken langer dan gebruikelijk vanwege de zomervakantie. Het plan is in te zien via de website van de provincie.

Daarnaast is er de mogelijkheid om op afspraak de stukken in te zien op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur in het provinciehuis in Assen en in de gemeentehuizen van Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Een zienswijze kan schriftelijke of mondeling worden ingediend. Een schriftelijke zienswijzen dient gericht te worden aan Provinciale Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AA in Assen. Iedereen die een mondelinge zienswijze wil indienen kan hiervoor een afspraak maken in het provinciehuis in Assen of in het gemeentehuis van Coevorden, Emmen en Hoogeveen.

Inloopbijeenkomsten

In de laatste drie weken van de periode waarin het ontwerp provinciaal inpassingsplan ter inzage ligt, worden inloopbijeenkomsten gehouden in Coevorden, Nieuwlande, Emmen en Hoogeveen. Tijdens deze inloopbijeenkomsten kunnen belangstellenden de stukken inzien, vragen stellen en is er de mogelijkheid om een mondelinge zienswijze in te dienen. De data voor deze bijeenkomsten zijn vanaf augustus te vinden op de pagina Drentse Zonneroute van de provincie. Het definitieve provinciale inpassingsplan wordt in het najaar ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.

De verkenning Drentse Zonneroute A37 maakt onderdeel uit van het ‘Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijks(waterstaat)gronden’. Uit de verkenning blijkt dat ruim 200 hectare van het gebied rondom de A37 geschikt is voor het opwekken van zonne-energie. De zonneroute is opgenomen in de RES 1.0 en past binnen de ambitie van de drie gemeenten en provincie in het streven naar meervoudig ruimtegebruik.