Coevorden – Vanaf 1 januari 2025 wil de gemeente Coevorden een systeem voor inzameling van restafval introduceren waarbij inwoners betalen per keer dat zij restafval wegbrengen. Maar eerst moet de gemeenteraad in december daarover een besluit nemen over de invoering van dit systeem, dat diftar wordt genoemd en dat staat voor gedifferentieerde tarieven.Dit systeem heeft als doel de hoeveelheid restafval te verminderen en de kosten voor afvalverwerking betaalbaar te houden. Maar eerst neemt de gemeenteraad in december een definitief besluit over de invoering van dit systeem, dat diftar wordt genoemd en dat staat voor gedifferentieerde tarieven.

De kosten voor het ophalen en verwerken van afval stijgen vanaf 2025. Hierdoor zou de afvalstoffenheffing flink kunnen toenemen. Met het nieuwe tariefsysteem voor restafval probeert de gemeente deze stijging tegen te gaan. Het tarief op restafval dient ook als een stimulans om afval beter te scheiden en zo minder restafval over te houden. Dit is niet alleen financieel voordelig, maar ook goed voor het milieu.

Meer dan de helft van gemeenten”

“Meer dan de helft van alle Nederlandse gemeenten hanteert al een vergelijkbaar systeem. Uit ervaring blijkt dat dit op korte termijn kan leiden tot aanzienlijk minder huishoudelijk restafval”, zo schrijft de gemeente

Anderzijds heeft bijvoorbeeld de gemeente Arnhem alweer afscheid genomen van diftar naar aanleiding van een referendum onder de bevolking. De hoeveelheid restafval nam flink af, maar de vervuiling bij het ingezamelde PMD nam toe.

Tariefstructuur

In de gemeente Coevorden betaalt men per keer dat de restafvalcontainer wordt geleegd of een afvalzak in de ondergrondse restafvalcontainer wordt gegooid. Voor andere soorten afval, zoals GFT, PMD, glas en textiel, betaalt men niet per keer. Deze kosten zijn al meegenomen in het vaste tarief van de afvalstoffenheffing.

Regelingen

Voor kwetsbare groepen zijn er speciale regelingen. Zo kunnen minima nog steeds in aanmerking komen voor kwijtschelding. Voor gezinnen met luiers plaatst de gemeente speciale luiercontainers in de wijk. Zij kunnen hier gratis gebruik van maken. Huishoudens met medisch afval krijgen een aantal gratis ledigingen/inworpen per jaar.

Naast het nieuwe tariefsysteem voor restafval, zet de gemeente Coevorden zich ook in voor een verbeterde afvalinzameling in de binnenstad en bij hoogbouwcomplexen. Daarnaast blijft de inzameling van grof huishoudelijk afval, glas, textiel en oud papier in de hele gemeente vooralsnog ongewijzigd.

“Geen doel op zich”

Vorig jaar sprak de gemeenteraad reeds over diftar. De aanbeveling van de rekenkamercommissie was: “Zonder de invoering van diftar is het volgens ons niet mogelijk om de doelstelling van maximaal 100 kg restafval te behalen. De besluitvorming hierover is dan ook opgenomen in de routekaart en zal onderdeel zijn van het op te stellen afvalbeleid.” Die aanbeveling vonden BBC2014, PvdA en VVD te vroeg. Een amendement betreffende deze aanbeveling werd aangenomen.