Schoonebeek/regio – Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) advies uitgebracht over de veiligheid van mens en milieu bij de benodigde vergunningen voor de injectie in het Schoonebeek-gasveld van afvalwater afkomstig van oliewinning. Dat meldt SodM in een nieuwsbericht op haar website.

Conclusie

SodM concludeert dat de risico’s beperkt zijn, mits nadere maatregelen worden getroffen. Het gaat met name om maatregelen ter voorkoming van schade aan het milieu, beheersing van aardbevingen en bodemdaling.

Om schade aan het milieu te voorkomen, is het van belang dat het injectiewater via de put rechtstreeks in het gasveld komt en daar blijft. De NAM boort twee nieuwe putten voor de waterinjectie met extra stevige verbuizingen en een beschermlaag. “Door de druk te begrenzen waarmee de NAM het water injecteert en tot hoever het gasveld mag worden gevuld, wordt het water veilig opgeslagen in het gasveld.” SodM houdt inspecties of het systeem naar behoren werkt. Hierdoor worden lekkages zo veel mogelijk voorkomen, maar incidenten zijn nooit uit te sluiten.

Aardbevingen

Ook naar de kans op aardbevingen is gekeken. De injectie gaat plaatsvinden in een gebied waar de afgelopen dertig jaar in vergelijkbare gasvelden zo’n tien bevingen zijn gemeten, waarvan de zwaarste 2,2 op de schaal van Richter was. “Door de relatief zandige bodem in Drenthe leiden bevingen tot minder schade dan een beving van dezelfde sterkte in Groningen. Omdat bestaande breuken in het gasveld makkelijker ‘schuiven’ als ze nat worden, kan het wel vaker gaan beven door de extra waterinjectie.”

SodM stelt daarom een aantal voorwaarden om ervoor te zorgen dat de NAM eventuele bevingen goed monitort en tijdig maatregelen neemt. De NAM moet het seismisch netwerk van het KNMI uitbreiden om bevingen vanaf 0,5 te kunnen meten. Bij twee bevingen in een jaar tussen de 1,5-2,0 (of 1 beving tussen de 2,0-3,0) moet de NAM de beving(en) analyseren en maatregelen voorstellen. Bij een beving van 3,0 of hoger moet de NAM het gasveld voorgoed sluiten, zo adviseert SodM.

Bodemdaling

Bodemdaling als gevolg van deze aanvraag is maximaal 2 tot 4 cm. In het verleden is de bodem reeds 12 cm gedaald als gevolg van olie- en gaswinning. Totale bodemdaling uit historische en toekomstige winning zal op het diepste punt boven het gasveld maximaal 16 cm zijn. SodM controleert of de NAM binnen de toegestane bodemdaling blijft. Hierbij vraagt SodM de NAM om specifiek aandacht te hebben voor de inwoners van Nieuw-Amsterdam. Zij hebben sinds 2019 te maken met funderingsschade door aanzienlijke bodemdaling door onder andere veenoxidatie en grondwateronttrekking.

“Beste manier”

Het afvalwater bestaat hoofdzakelijk uit water afkomstig uit de diepe ondergrond, gecondenseerd stoom en mijnbouwhulpstoffen. De afvalwaterstroom is geclassificeerd als niet-gevaarlijk afval. SodM oordeelt dat het injecteren van afvalwater volgens de geldende regels voor het verwerken van afval gebeurt. “Injectie in de diepe ondergrond is op dit moment de best beschikbare techniek voor verwerking. Dit neemt echter de onrust bij sommige omwonenden over mogelijke gevolgen van het injecteren van afvalwater in de diepe ondergrond niet weg.” Daarnaast hecht SodM aan nieuwe inzichten en de beste technieken. SodM adviseert daarom de injectie periodiek te heroverwegen en het perspectief van de omgeving daarin mee te nemen.

Vergunningenprocedure EZK

SodM heeft deze adviezen gegeven in het kader van de vergunningenprocedure. EZK heeft de adviezen van SodM en TNO gisteren, donderdag 7 maart, naar de Tweede Kamer gestuurd. EZK zal de adviezen verwerken in een ontwerp-besluit en publiceren op www.mijnbouwvergunningen.nl. Dan start de periode waarbinnen belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. In die periode is het gebruikelijk dat EZK een informatieavond organiseert.

Meer lezen? Klik dan op deze link.