Coevorden – De gezamenlijke fracties dienden een motie in betreffende de Nedersaksenlijn. Gilbert Mulder (PvdA) gaf een toelichting tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdagavond.

“Bereikbaarheid is van het grootste belang. Veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer, dus verbetering is een noodzaak. In Den Haag komt de Nedersaksenlijn er bekaaid af. Door een lobby zien diverse Tweede Kamerleden inmiddels wel het belang in.” Het bidbook werd afgelopen week aangeboden in Den Haag.

Krachtiger lobby

Door de motie gaat het college een brief opstellen voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat met een oproep voor een grotere investering in de bereikbaarheid van Drenthe en dan specifiek voor bestaand spoor en de Nedersaksenlijn. Het college zet samen met de provincie, omliggende gemeenten en Duitse partners een nog krachtiger lobby in voor de bereikbaarheid van Drenthe. De gemeenteraad ondersteunt dit door via haar eigen fracties in de Tweede Kamer het belang aan te geven van de bereikbaarheid van Drenthe

De Nedersaksenlijn is een directe spoorverbinding tussen Enschede en Groningen via Coevorden, Emmen en Ter Apel. De Nedersaksenlijn verbindt in het grensgebied 26 gemeenten, 1,3 miljoen mensen met elkaar en met 650.000 banen. Het Bidbook Nedersaksenlijn is met inzet van samenwerkende partners, organisaties en overheden in Noordoost-Nederland tot stand gekomen en onderbouwt het belang en de noodzaak van de Nedersaksenlijn voor de grensregio én voor heel Nederland. De Nedersaksenlijn verbindt mensen, banen, onderwijsinstellingen en voorzieningen met elkaar, de rest van Nederland én de Duitse buren. Het Bidbook maakt daarbij de kansen voor woningbouw en economische structuurversterking in het gebied inzichtelijk.

De regio pleit ervoor om voor de Nedersaksenlijn nog dit jaar 63 miljoen euro rijksmiddelen vrij te maken, die nog beschikbaar zijn in het Mobiliteitsfonds van het rijk. De provincie vindt, dat in vergelijking met de 7.5 miljard euro die het rijk recentelijk verdeelde over de infrastructuur in Nederland een relatief gering bedrag dat wel een groot rendement voor Noordoost-Nederland oplevert. De regio heeft al wel 63 miljoen gereserveerd.

Zie ook:

Noordoost-Nederland wil snelle realisering Nedersaksenlijn