Coevorden – De rekenkamercommissie presenteert het rapport ‘Wie doet er mee?’ over het minimabeleid van de gemeente Coevorden. Onderzoeksbureau CAB uit Groningen voerde het onderzoek uit. De onderzoekers hebben contact gezocht met inwoners die onder het minimabeleid vallen.

Het minimabeleid van de gemeente Coevorden heeft als doel inwoners optimaal te kunnen laten meedoen in de maatschappij. Inwoners die tot 120 procent van het sociaal minimum als inkomen hebben, worden gerekend tot de doelgroep van het minimabeleid. Daarbij gelden het kindpakket en de Doe-Mee-Pas als uitzondering, waar inwoners tot de doelgroep worden gerekend bij een gezamenlijk inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum. De gemeente zet in op het actief benaderen van de doelgroep. Een van de instrumenten is het Maatwerkfonds.

De gemeente vult de uitvoering van het minimabeleid flexibel in. Zo is het Maatwerkfonds ook voor een bredere groep beschikbaar. Inwoners, die bijvoorbeeld door de stijgende energiekosten in problemen zijn geraakt maar niet tot de doelgroep van het minimabeleid behoren toch gebruikmaken van dit fonds.

“Verbeter het bereik”

De gemeente heeft aangegeven de doelgroep actief te willen benaderen. Een actieve benadering van de doelgroep is belangrijk omdat inwoners het vaak lastig vinden om hulp te vragen of te accepteren. Schaamte en stigmatisering spelen hierin een rol. In de gesprekken die met inwoners zijn gevoerd is geen actieve benadering van de gemeente naar voren gekomen. De gemeente is teveel gericht op de regelingen.

Een aanbeveling van de rekenkamercommissie is om te investeren in het verbeteren van het bereik van de doelgroep in plaats van in te zetten op nieuw beleid. “Het gaat ook om zichtbaarheid in de wijk en niet alleen aanwezigheid op bepaalde momenten. Ga in gesprek met mensen op straat, dat geeft vaak veel informatie over wat er speelt. Organiseer dat er een contactpersoon is in dorpen, wijken of buurten die op een laagdrempelige manier benaderd kan worden door inwoners.”

Doe-Mee-Pas

Het aanbod van de Doe-Mee-Pas concentreert zich vooral op de stad Coevorden. Als inwoners elders in de gemeente wonen, niet over een auto beschikken, afhankelijk zijn van het openbaar vervoer of de fiets, is er een beperkt aanbod.

Inwoners ervaren de pas soms als stigmatiserend. Ze hebben het idee dat het gebruik van de pas in het openbaar ook voor anderen zichtbaar is. Daarmee wordt nog eens extra benadrukt dat ze tot de doelgroep minima behoren.

Geen oplossing zorgen

“De regelingen uit het minimabeleid verlichten zorgen, maar lossen deze niet op”, zo staat in het rapport. “De Doe-Mee-Pas helpt bijvoorbeeld om kinderen lid te laten worden van een sportvereniging. Maar vervolgens moeten er extra kosten gemaakt worden voor de aanschaf van sportkleding of uitjes met het team.

Inzicht in uitgaven

De uitgaven voor het minimabeleid liggen in de periode 2017-2021 jaarlijks op ongeveer 1,5 miljoen euro. Vanwege de energietoeslag (2,4 miljoen euro) is dit bedrag voor het minimabeleid in 2022 aanzienlijk hoger. Het gaat binnen de jaarlijkse totale uitgaven om onder meer de individuele inkomenstoeslag, de Doe-Mee-Pas, bijzondere bijstand en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De raad heeft geen afspraken met het college gemaakt over tussentijdse resultaten die de raad inzicht geven in de voortgang van het minimabeleid en het kunnen bepalen of het college nog de juiste koers vaart in de uitvoering van het beleid.