Coevorden – De mogelijke openstelling van de Friesestraat-Noord voor autoverkeer heeft ook gevolgen voor het bevoorradend verkeer. De gemeenteraad praat er aanstaande dinsdag in de raadscommissie over.

Voor de kop van de Friesestraat heeft het college gekozen voor ‘de auto als gast’ in één richting (zuidwaarts), in combinatie met kort parkeren voor de deur. Daar ligt de nadruk minder op recreatief verblijven, maar juist op ander gebruik en andere functies: dagelijkse en frequente aankopen, commerciële en maatschappelijke diensten, doelgericht bezochte horeca, niet-publieksgerichte bedrijven en binnenstedelijk wonen.

Broodnodige levendigheid

Dit straatdeel sluit aan op het Stationsgebied en de autoverbinding met het P&R-terrein en het winkelaanbod op het EDS-terrein. De keuze voor een inrichting met de auto te gast betekent meer autoverkeer in de Friesestraat en de Schoolstraat, al zou dat gaan om een beperkte hoeveelheid. In de optiek van het college draagt de verwachte hoeveelheid auto-, parkeer- en laad- en losbewegingen bij aan de broodnodige levendigheid in dit relatief verlaten stuk Friesestraat. Bovendien biedt het verbeterde vestigingsklimaat een basis voor nieuwe invullingen en investeringen in dit stuk straat.

Verkeersadvies

De gemeente Coevorden heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd het voorstel om de Friesestraat-Noord en Bentheimerstraat-Midden voor autoverkeer open te stellen. Omdat de plannen voor de Bentheimerstraat niet doorgaan, wordt in dit artikel het vizier gericht op de Friesestraat. In het Mobiliteitsplan 2012-2020 is de gewenste bevoorradingsroute voor de binnenstad opgenomen. Verkeer in de voetgangerszone mag uitsluitend via de Bentheimerbrug en Bentheimerstraat inrijden. Dit verkeer kan de voetgangerszone via de Friesestraat aan de noordkant of een van de aansluitende zijwegen verlaten.

Conclusie BVA en Sweco

BVA Verkeersadviezen komt tot de volgende conclusie: “Vanuit verkeerskundig oogpunt heeft het niet de voorkeur om de randen van het voetgangersgebied open te stellen voor autoverkeer. Er kan worden geconcludeerd dat het openstellen van delen van het voetgangersgebied wellicht vanuit ruimtelijk oogpunt wenselijk is, vanuit verkeerskundig perspectief is dit echter veel minder het geval. Het gaat ten koste van de ruimte voor de voetganger en de verblijfskwaliteit. Daarnaast worden op de toeleidende wegen concessies gedaan aan de ruimte voor de fiets. Om delen van het voetgangersgebied aan de uiteinden van de voetgangerszone toegankelijk te maken moet gebruik worden gemaakt van aanpalende wegen. Wegen die zich over het algemeen kenmerken door zeer smalle ruimtelijke profielen. Bovendien geldt voor veel van deze wegen dat er niet of nauwelijks een relatie ligt met de centrumvoorzieningen. Hoewel deze wegen op dit moment ook opengesteld zijn voor verkeer worden de wegen over het algemeen relatief beperkt gebruikt en dan vooral door bestemmingsverkeer. Deze situatie gaat sterk veranderen. Een ongewenste situatie.”

Onderzoeksbureau Sweco trekt een andere conclusie: “De openstelling van de Friesestraat-Noord voor gemotoriseerd verkeer is met beperkte aanpassingen fysiek mogelijk en resulteert naar verwachting niet in onacceptabele negatieve effecten.”

Aanpassing rijrichting

BVA Verkeersadviezen: “In het rapport ‘Positionering Centrumstraten Coevorden’ wordt ervan uitgegaan dat gemotoriseerd verkeer vanaf het Stationsplein direct de Friesestraat kan inrijden en uitrijden via de Schoolstraat. Als gevolg van de vastgelegde ontsluitingsstructuur dient de verplichte rijrichting op een aantal eenrichtingswegen te wijzigen. Voor de ontsluiting van de Friesestraat betreft het de Schoolstraat en Bakkersteeg.

In de plannen wordt ervan uitgegaan dat het bevoorradende verkeer voortaan via de noordkant de binnenstad inrijdt en de voetgangerszone via de zuidkant verlaat. “Belangrijk aspect is het feit dat een deel van de routes door en binnen het centrum deel uitmaken van het hoofdfietsnetwerk. Op dergelijke routes dient kwaliteit te worden geboden aan het fietsverkeer. Voor vrachtverkeer wordt gesteld dat het bij een confrontatie tussen vrachtverkeer en fietsverkeer acceptabel is dat fietsers achter elkaar gaan rijden. Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het inpassen van een eenrichtingsweg voor gemotoriseerd verkeer. Wel dient het profiel hiervoor te worden heringericht en gaat deze extra benodigde verkeersruimte ten koste van de beschikbare verblijfsruimte en daarmee de leefbaarheid van het voetgangersgebied.

Wilhelminasingel

Aandachtspunt is de versmalling van de rijloper ter hoogte van de bocht voor de aansluiting op de Wilhelminasingel. De smalle rijloper met een bocht zorgen ervoor dat vrachtverkeer de bocht niet haalt zonder gebruik te maken van het trottoir. Een en ander betekent ook dat er geen ruimte beschikbaar is voor tegemoetkomende fietsers. Het ligt echter niet voor de hand dat vrachtverkeer (veelvuldig) gebruik zal maken van deze weg). Maar ook voor de confrontatie tussen een personenauto en een fiets kan de krappe bocht leiden tot conflicten. Het zicht vanuit de Schoolstraat op de Wilhelminasingel is verre van optimaal.

Aanpassing hiervan is noodzakelijk en mogelijk. De beschikbare ruimte ter hoogte van de aansluiting van de Friesestraat op de Schoolstraat is voldoende om met een vrachtwagen vanaf de Friesestraat de Schoolstraat in te rijden.

Het is nu niet mogelijk om met grotere voertuigen vanaf de rotonde naar de Friesestraat af te slaan. Een en ander betekent dat de rotonde dient te worden aangepast. Dat stond overigens al op de planning voor de herinrichting van het Stationsplein.

Een route door het centrum betekent, evenals in de huidige situatie, wel dat vrachtverkeer het gehele centrum van noord naar zuid door moet rijden om de bestemming te kunnen bereiken en verlaten. Het is echter wenselijk dat het bevoorradend verkeer over zo beperkt mogelijke afstanden gebruik maakt van de voetgangerszone.

Enerzijds is er in de nieuwe situatie in de Schoolstraat een verbinding vanaf de Friesestraat, maar anderzijds ontstaat er ook een lus met de Sallandsestraat, Sint Janstraat, Bakkersteeg. Hierdoor neemt de bereikbaarheid van de Schoolstraat weliswaar toe, maar het gevolg is ook een sterke toename van verkeer. Overwogen kan worden de bevoorradingsroute te knippen op de Markt. Dat wil zeggen dat de voetgangersgebieden via de Markt worden ingereden of via de Markt worden verlaten.”

Historie

‘Voortschrijdend inzicht’ heeft ervoor gezorgd, dat de plannen ten opzichte van jaren geleden zijn gewijzigd. In 2012 liet het college weten: “We denken eraan Holwert-Midden aan te sluiten op de Friesestraat. Voor de huidige prominent aanwezige rotonde op het Stationsplein worden maatregelen getroffen, zodat fietsers en voetgangers er bepalend gaan worden.”

Rond 2011 was het plan om de Wilhelminasingel te verleggen, maar in 2012 werd duidelijk dat dat niet zou gebeuren. Wel zou de Wilhelminasingel moeten veranderen in een verkeersluw gebied waar het prettig is om te wandelen en te fietsen, met bankjes om elkaar te ontmoeten en voldoende bomen en andere beplanting. De verkeersfunctie wordt er ondergeschikt, werd toen gesteld.

Verder was het idee voor het Stationsplein om dat in te richten met veel groen, plaats om te zitten en een goede overgang naar het winkelcentrum. Een aantal aspecten wordt daadwerkelijk gerealiseerd. “Parkeerplaatsen voor zowel fietsers als auto’s aan beide kanten van het station zorgen voor het ontlasten van het verkeer in de binnenstad”, was toen het motto.

Het raadsvoorstel met bijbehorende stukken is HIER te lezen.

Lees ook:

“Clustering winkels in compacter voetgangersgebied”

Werkzaamheden Stationsplein starten

“Clustering winkels in compacter voetgangersgebied”

College stelt voor auto’s in deel Friesestraat toe te laten