Coevorden – Inmiddels staat het complete raadsvoorstel over de centrumplannen op de website van de gemeente. Daarin staan meer elementen genoemd dan in het vrijdag verschenen persbericht. Het college wil het voetgangersgebied compacter maken door het toelaten van auto’s in de Friesestraat-Noord en Bentheimerstraat. In het college wordt nu gerept over de aanleg van circa tien parkeerplaatsen.

Verlaging parkeerdruk

Volgens het college is daarmee de loopafstand naar de auto minimaal en betekent het een beperkte verlaging van de parkeerdruk op omliggende parkeervoorzieningen, parkeerdek Gansehof en parkeerterrein Molenbelt. Dit laatste parkeerterrein wordt momenteel uitgebreid.

Het doel van de centrumplannen is om de eigenheid van Coevorden te vergroten en te versterken en omstandigheden creëren, dat bezoekers zich thuis voelen in het centrum van Coevorden en verrast worden door wat Coevorden te bieden heeft.

Markt centrale plek

De winkelstraten worden opnieuw gepositioneerd om de leegstand aan te pakken. Het winkelgebied wordt geconcentreerd rondom de Markt als ‘huiskamer’ voor de bezoeker om zo het winkelgebied compacter te maken. Eind 2017 is de Toekomstvisie Centrum Coevorden vastgelegd. “De Markt speelt een cruciale rol. Het is de centrale plek voor de bezoekers. Hier komen zij samen, kunnen zij verblijven en het centrumbezoek voortzetten richting Friese- en Bentheimerstraat, Kasteel en Arsenaal. In principe wordt vanaf de Markt ‘naar buiten’ gewerkt.”

Onderscheidend

Door aan te sluiten op de Markt kunnen winkels inspelen op zowel toeristische bezoekers als eigen inwoners. Dit compacte voetgangersgebied, zo staat in het voorstel wordt onderscheidend van het overige centrumgebied. De conclusie uit een rapport van DTNP is, dat in de binnenstad te veel winkelpanden zijn in een te groot voetgangersgebied. Het winkelaanbod moet worden geclusterd in een compacter voetgangersgebied, zodat er een winkelfront zonder gaten komt.

Voetganger minder ruimte

“Om deze clustering te realiseren is de voorwaarde dat in een deel van de centrumstraten de voetganger minder ruimte krijgt. Daarom is het van belang dat de auto weer toegang tot delen aan het einde van het huidige voetgangersgebied krijgt. Op die plekken ontstaat een aanvullend en onderscheidend vestigingsklimaat voor bedrijven die de auto voor de deur willen hebben.”

Het deel van de Friesestraat tussen Stationsplein en Schoolstraat/Molenstraat wordt straks niet meer aangemerkt als voetgangersgebied door tijdens winkeltijden ook auto’s toe te laten.

Belangrijk onderdeel is het stimuleren van partijen om te verhuizen, te transformeren en de kwaliteit van de panden te vergroten.

Uitnodigen om straat over te steken

“Aanvullend maken we meer fysiek een verbinding tussen het stationsgebied en de kop van de Friesestraat. Bezoekers moeten zich ook op deze plek uitgenodigd voelen de straat over te steken en onze binnenstad te bezoeken.” Er wordt een koppeling gemaakt met het stationsgebied en de voetgangerstunnel. “We maken van het gebied een aantrekkelijke en uitnodigende entree van onze binnenstad. Dit doen we samen met de stad en onze bezoekers.”

Onderscheidend

“Door dit meer compacte voetgangersgebied is het onderscheidend van het overige centrumgebied. Op de omliggende gebieden ligt de nadruk minder op recreatief verblijven, maar op bijvoorbeeld dagelijkse en frequente aankopen, diensten, doelgericht bezochte horeca, niet-publieksgerichte bedrijven en binnenstedelijk wonen.

Overschot

“In Coevorden is op dit moment een overschot aan vestigingsmogelijkheden in autovrije voetgangersgebieden. De vraag naar commercieel vastgoed in dit type gebied neemt alleen maar verder af. Daar staat tegenover dat er in de binnenstad niet of nauwelijks vestigingsmogelijkheden zijn voor bedrijven die goed zichtbaar en bereikbaar willen zijn voor auto’s.”

Argumenten tegenstanders

“Tijdens de eerste drie avonden”, aldus het college, “werd duidelijk dat een groot aantal ondernemers en eigenaren de voorkeur heeft om de auto toe te laten in de Friesestraat-Noord, terwijl de inwoners in deze omgeving tegen dit voorstel zijn. Om hun standpunt kracht bij te zetten hield een aantal inwoners en ondernemers van de Friesestraat, Stationsplein, Schoolstraat, Wilhelminasingel en Molenstraat een handtekeningenactie.”

Argumenten waren onder de verkeersveiligheid. Geduid werd op de aansluiting op de Wilhelminasingel, de ouderen die via de Schoolstraat naar het centrum gaan, het terras van ‘t Geveltje, de aansluiting van de Bakkersteeg op de Schoolstraat, autoverkeer vlak voor de woningen aan de Schoolstraat).

Aantal punten verwerkt

“Een aantal van de argumenten zijn door de projectgroep in de plannen verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de aansluiting van de Schoolstraat op de Wilhelminasingel en het beperken van autoverkeer tot de openingstijden van de winkels”, schrijft het college.

“Zoals beschreven is er uitvoerig gestudeerd op een aantal door de reclamanten genoemde argumenten tegen het terugkeren van autoverkeer in de Friesestraat-Noord. Het blijkt dat het merendeel van de argumenten met aanpassingen in de openbare ruimte en het beperken van de toegang tot de winkelopeningstijden opgelost wordt.”

Conflictkans beperkt

“In het voorgestelde scenario is de kop van de Friesestraat opengesteld voor verkeer vanuit de richting van het station. De auto kruist geen fietsverkeer op de kruising Friesestraat-Schoolstraat en is de conflictkans beperkt”, zo meent het college.

Verder is er in de Friesestraat Noord voldoende ruimte voor een verkeersveilige afwikkeling van alle verkeersdeelnemers en is parkeren te combineren met de nodige ruimte voor straatmeubilair, terrassen en uitstallingen.

Wennen

Wel zullen voetgangers moeten wennen aan de inrichting en het gebruik als voetgangersgebied. Een bestuurder kan ineens geconfronteerd worden met een overstekende voetganger. Dit vergt een gewenningsperiode.

Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het inpassen van een éénrichtingsweg voor gemotoriseerd verkeer. Dit gaat niet ten koste van de beschikbare verblijfsruimte en daarmee de leefbaarheid van het voetgangersgebied.

Fietser hoofdgebruiker

Gelet op de verwachte beperkte auto-intensiteit (uitsluitend bestemmingsverkeer) en de status van de centrumstraten als hoofdfietsroute wordt aanbevolen om bij de inrichting het principe te hanteren van fietsstraten, waar de fietser de hoofdgebruiker/dominant is en de auto te gast. Voor vrachtverkeer wordt gesteld dat het bij een confrontatie tussen vrachtverkeer en fietsverkeer acceptabel is dat fietsers achter elkaar gaan rijden. Dit omdat dergelijke conflicten binnen het centrum van Coevorden in beperkte mate voor zullen komen.

Schoolstraat

“De breedte van de Schoolstraat is voldoende om een rijloper van 3,5 meter te realiseren. Op het gedeelte tussen de Bakkersteeg en Wilhelminasingel is de rijloper circa 4 meter. Deze wegbreedte is in principe voldoende.

Aandachtspunt

Aandachtspunt is de versmalling van weg bij de bocht voor de aansluiting op de Wilhelminasingel. “De smalle rijloper in combinatie met een relatief kleine boogstraal zorgen ervoor dat vrachtverkeer de bocht niet haalt zonder gebruik te maken van het trottoir. Dat betekent, dat er geen ruimte beschikbaar is voor tegemoetkomende fietsers. Het ligt echter niet voor de hand dat vrachtverkeer (veelvuldig) gebruik zal maken van deze weg. Maar ook bij een personenauto en een fiets kan de krappe bocht leiden tot conflicten. Geadviseerd wordt om deze bocht iets te verruimen in combinatie met aanpassing van de kruising Wilhelminasingel-Schoolstraat.”

CO2-uitstoot

Het college: “Aangezien men gemakkelijk de auto ‘voor de deur’ kan parkeren, is men minder geneigd op de fiets te komen, ook voor de kleinere boodschappen. Deze verkeersaantrekkende werking zorgt voor extra CO2-uitstoot, meer fijnstof en extra geluid. Een beperkte toename van autoverkeer zal echter niet leiden tot een zodanige hinder dat wettelijke milieunormen (geluid, luchtkwaliteit) worden overschreden.”

“Verkeerstechnisch gezien ontstaat er met de terugkeer van de auto een onrustiger straatbeeld. Gezien de wens het voetgangersgebied vanuit de markt te verkleinen en het op deze plek terugbrengen van levendigheid met een onderscheidend vestigingsklimaat, kiest het college wel voor terugkeer van de auto in dit deel van de winkelstraten. De verkeerssituatie blijft ook met de auto goed te noemen.”

Extra kosten

Als wordt besloten om het autoverkeer toe te laten in de kop van de Friesestraat, zijn de kosten voor het inrichten van deze straat niet hoger dan een inrichting van het gebied zonder autoverkeer. Er worden wel extra kosten gemaakt voor de inrichting van de Schoolstraat en een goede aansluiting op de Wilhelminasingel. “Deze passen binnen het begrote bedrag voor de herinrichting van de centrumstraten”, aldus het college. “Het project waarmee een verbinding wordt gemaakt tussen stationsgebied en de entree van het centrum vergen mogelijk wel extra kosten. Deze zijn nog niet inzichtelijk, maar passen binnen de ambities en doelstellingen van de Toekomstvisie.”

Coronacrisis

Het college wijst op de coronacrisis. “De duur en de gevolgen ervan laten zich nog moeilijk voorspellen. In Nederland wordt met steunprogramma’s geprobeerd de economische schade te beteugelen. Desondanks kan verwacht worden dat veel winkels en horecabedrijven zullen sluiten. Onzeker is in welke mate bedrijven en/of consumenten na de crisis de winkelstraat terugvinden. De verwachting is dat voor komend jaar in alle centra in Nederland een substantiële afname van (niet-dagelijkse) winkels en horecabedrijven en meer leegstand komt. Dit zal ook voor Coevorden gelden.

Het raadsvoorstel is HIER te lezen. De toekomstvisie is te lezen via deze link. Het voorstel komt aan bod in de raadscommissie op dinsdag 12 mei, de raad neemt een besluit op dinsdag 26 mei.

In het onderstaande artikel zijn alle links naar eerder geplaatste artikelen opgenomen.

College stelt voor auto’s in deel Friesestraat toe te laten