Coevorden – “Ik wil mijn zin krijgen als een stampvoetend kind”, “Bij doordrammen krijg je je zin”, “Wij voelen ons wat gechanteerd” en “Take it or leave it.” Bewoordingen die gisteravond werden gebruikt tijdens de commissievergadering bij de behandeling van het collegevoorstel voor een heroverweging van 500 m2 extra in de nieuwbouw van De Nieuwe Veste. Irma Talens van de VVD en Jerry Stoker van het PAC, zo blijkt uit hun bovenstaande uitspraken, waren niet gelukkig met het voorstel. Volgens wethouder Jeroen Huizing heeft dit nieuwe voorstel niets te maken met het beeld van een stampvoetend kind.

Wat deze raadsleden betreft was het besluit in de raad van 31 januari duidelijk: de meerderheid van de raad was tegen. Het college komt nu met een voorstel voor heroverweging op basis van nieuwe argumenten. Die konden PAC en VVD niet overtuigen. BBC2014 was eerder al tegen de nieuwbouw van De Nieuwe Veste en stemde in januari bij monde van toen nog raadslid Erik Holties met deze twee partijen ook tegen het voorstel, maar hield nu de kaarten nog even tegen de borst tot de raadsvergadering op dinsdag 26 september.

Prijspeil

De meeste fracties vroegen wel naar het juiste financiële beeld. “Wat staat ons nog te wachten. Voor de 5000 m2 wordt het prijspeil van 2021 gehanteerd. Hoe zien de kosten er nu uit?” vroeg Sandra Katerberg (CDA) zich af. Henk Mulder van BBC2014 vroeg wanneer de update komt over de totaalkosten van het project. De PPC bij monde van Marijke Bakker is in principe niet tegen het voorstel, maar vroeg eveneens om duidelijkheid wat betreft het financiële plaatje.

Kosten

De kosten voor de extra 500 m2 in de nieuwbouw van De Nieuwe Veste zijn 1,7 miljoen euro volgens het prijspeil van 2021 terwijl de bouwkosten inmiddels zijn gestegen. In 2021 waren de bouwkosten zo’n 35 miljoen voor de totale nieuwbouw. Twee jaar eerder besloot de raad om circa 500 m2 in het Cultuurhuis aan Kasteel 3 ter beschikking te stellen aan De Nieuwe Veste, omdat op de huidige locatie te weinig mogelijkheden waren voor de lessen muziek en beeldende vorming. Inmiddels heeft De Nieuwe Veste deze locatie verlaten, maar kan -gezien het besluit op 31 januari- terugkeren wat betreft BBC2014, VVD en PAC.

Tijdens een bijeenkomst in mei waarop de eerste schetsen van De Nieuwe Veste werden getoond sprak schoolbestuurder Wiko Veenvliet reeds de hoop uit dat er een heroverweging zou komen. Dat moment is nu gekomen.

Berekening

In het collegevoorstel staat, dat er een nadere berekening is gemaakt van de totaal benodigde ruimte in het Cultuurhuis. “Er is naar voren gekomen dat het beter aansluit bij de visie op onderwijs om in het pand Kasteel 3 niet het muziekonderwijs en de beeldende vorming te laten plaatsvinden, maar dit te integreren in de nieuwbouw.” Als het collegevoorstel het niet haalt, zouden in het Cultuurhuis enkele theorielokalen gerealiseerd moeten worden. Dat vraagt volgens het voorstel echter om aanpassingen om er zes leslokalen, garderobe, kantine, toiletruimtes en flexplekken te realiseren. Dit zou betekenen, dat ruim 900 m2 nodig is. De kosten voor de verbouwing worden geraamd op ruim 7 ton naar het prijspeil van 2023. Verder zou er 320 m2 buitenterrein inclusief fiets- en scooterstalling moeten komen. “Het pand aan Kasteel 3”, aldus Huizing, “is weliswaar ingericht voor kunst en cultuur, maar niet voor klassikaal onderwijs.” Dat kreeg bijval van Sandra Katerberg.

“De Nieuwe Veste is bereid om de kosten die kunnen worden bespaard door onderwijs op één locatie te concentreren, als jaarlijkse bijdrage aan de gemeente over te maken, een jaarlijkse bijdrage van 17.500 euro gedurende veertig jaar. Wanneer de betreffende 500 m2 wordt geïntegreerd in de nieuwbouw is verbouwing van het pand aan Kasteel 3 niet nodig”, zo staat in het voorstel.”

Jerry Stoker vroeg zich in dit verband af waarom dit bedrag in het voorstel niet wordt geïndexeerd, dus wordt aangepast naar de inflatie.

Aanpassing Kasteel 3

Stoker is van mening, dat cultuur en beeldende vorming dichtbij locaties van cultuur moet plaatsvinden. “De zogenoemde minisamenleving van De Nieuwe Veste gaat erover dat cultureel onderwijs naar Holwert-Midden en theorieonderwijs naar huidige cultuurhuis gaat.” Hij beoordeelde de poging tot heroverweging als een voorstel zonder onderbouwing.

Appels en peren

Henk Mulder vond, dat je niet appels met peren moet vergelijken in relatie tot de twee verschillende prijspeilen. Wethouder Huizing vond juist de cijfers van 2021 goed onderbouwd en zei, dat het college transparant is in cijfers. Wij komen met de kosten als de plannen zijn uitgewerkt. Daarvoor is het nu nodig om te besluiten over de 500 vierkante meter.”

Dus”, concludeerde Irma Talens, “u vraagt nu aan ons om de denkrichting aan te geven om daarna pas met een berekening te komen.” Huizing reageerde: “Er ligt een onderbouwing op hoofdlijnen. Meer kunnen we nu niet geven. De vraag is of u akkoord gaat het voorstel of het besluit van januari handhaaft.” Hij voegde eraan toe, dat het veel kosten met zich meebrengt als twee scenario’s worden uitgewerkt.

Henk Mulder vroeg zich nog af wat de invulling van Kasteel 3 wordt als De Nieuwe Veste er geen intrek meer in neemt.

Irma Talens riep het college op om aan de culturele invulling van Kasteel 3 vast te houden, omdat het pand nooit beoogd is als onderwijslocatie. Zij vroeg zich ook af hoe BBC2014 er nu in staat gezien de gebruikte bewoordingen in de raad van 31 januari. Jerry Stoker zei geïrriteerd te raken door een voorstel waarover eerder al een besluit is genomen. “Dat had het college niet moeten doen. Wij zijn dan ook tegen dit voorstel.”