Coevorden – Tijdens de behandeling van begroting 2021 in de commissievergadering van afgelopen week zijn opmerkingen gemaakt over de begroting van Stichting De Swaneburg, met name door BBC2014, CDA en PvdA. Het bestuur heeft daarop gereageerd door middel van een brief aan de raadsleden. “Wij hebben er behoefte aan om de aanpassingen, zoals die door het college zijn voorgesteld, in perspectief te plaatsen. Wij willen een aantal onzes inziens onjuiste denkbeelden corrigeren”, aldus het bestuur. De raadsleden hebben daarom een notitie toegestuurd gekregen.

In de commissievergadering werd gesproken over de verhoging van de exploitatievergoeding met circa 30.000 euro. “Daarbij werd opgemerkt dat het totale bedrag van zo’n 640.000 euro wel erg hoog is. Het is goed om te weten, dat van dit bedrag circa 280.000 euro als huur teruggaat naar de gemeente. De netto-exploitatievergoeding is dus ongeveer 360.000 euro”, laat het bestuur weten.

In 2012 was de netto-exploitatievergoeding 367.000 euro voor alleen sportaccommodatie De Swaneburg. Het huidige bedrag is zowel voor De Swaneburg als de Drostenhal. “Uit het exploitatieoverzicht 2015 van de Drostenhal blijkt dat de gemeente, die toen nog zelf het beheer van de Drostenhal uitvoerde, op een bijdrage van 83.732 euro uitkwam. Daarnaast werd 30.350 euro voor groot onderhoud aan de Drostenhal gereserveerd. Die bijdrage van ruim 83.000 euro hebben wij volledig via bezuinigingen in onze exploitatie geabsorbeerd.”

Verder laat het bestuur weten, dat de hoofdgebruikers van de Drostenhal, drie basisscholen, geen huur betalen. “Daardoor loopt het bestuur inkomsten van circa 35.000 euro per jaar mis. Als wel huur in rekening wordt gebracht, vergoedt de gemeente dit aan de scholen.”

Sinds 2019 kan de stichting de btw niet meer terugvorderen. Dat is een stijging van de kosten met circa 72.000 euro per jaar. We hoeven geen 6 procent btw meer af te dragen, goed voor inkomsten van  zo’n 26.000 euro. “Wij hebben het verschil van circa 46.000 euro door bezuinigingen in 2019 en 2020 goed te maken. Dat is niet geheel gelukt. Daarom hebben we het college verzocht om een verhoging van de exploitatiebijdrage.”

Een ander punt was de verhoging van de reservering voor groot onderhoud. “In 2019 hebben wij het college geadviseerd om de reservering groot onderhoud voor de Drostenhal te verhogen. Van 2017 tot 2020 werd daarvoor slechts 10.000 euro per jaar gereserveerd. In het meerjarenonderhoudsplan is voor de periode 2019-2028 een gemiddeld bedrag van 83.000 euro per jaar aangegeven. Tot nu toe zijn er geen grotere vervangingen of structurele aanpassingen gedaan en die zijn vroeg of laat een keer nodig. Ieder jaar kijken we wat echt nodig is. Daarbij trachten we dan steeds de noodzakelijke financiën op een innovatieve en dus duurzame wijze te besteden.”

Energieverbruik

In de commissievergadering werden ook hoge energiekosten genoemd. “Dat heeft ons verbaasd. Ten opzichte van 2012 is in 2019 maar liefst 51 procent minder gas en 4,7 procent minder elektriciteit verbruikt. De daling van elektriciteit is gering, omdat een deel van de warmte in 2012 opgewekt met gas door een elektrische aangedreven warmtepomp is overgenomen. Daardoor is de CO2-uitstoot aanmerkelijk gedaald. Bovendien wekken we dit jaar circa 75 procent aan stroom zelf op door zonnepanelen op De Swaneburg en Drostenhal. De overige stroom is groene stroom. Er is een forse stijging in de kosten per eenheid door de reguliere energiebelasting en de toeslag duurzame energie. Bovendien betalen we daarover ook nog 21 procent, die we sinds 2019 niet meer kunnen terugvorderen. De kosten voor energie zijn gedaald van 149.781 euro in 2012 naar 87.854 euro in 2019, dus een daling van 41,2 procent.

“Daar begrijpen we niets van”

Ook werd in de vergadering gesteld dat de “animo voor het zwemmen afneemt”. Daar begrijpt het bestuur niets van. In 2012 waren er 43.821 direct betaalde bezoeken. In 2019 waren dat er 50.052 = 14,2 procent meer. “Het aantal bezoeken aan de lessen nam inderdaad wat af, maar dat is volledig gerelateerd aan het aantal afgenomen geboorten. Het verlies aan lesbezoeken is meer dan gecompenseerd door recreatieve en doelgroepzwemmers.

Appels met peren vergelijken

Een terugkerend thema is de inzet van vrijwilligers. Daarbij wordt steeds verwezen naar de openluchtbaden. “Dit is echter appels met peren vergelijken”, aldus het bestuur. “De openluchtbaden zijn circa vier maanden maanden per jaar open. De Swaneburg is een gemeentelijk zwembad en biedt faciliteiten die elke gemeente in hun voorzieningenpakket moet hebben. Bovendien komt circa 40 procent van de bezoekers uit de omliggende dorpen. We kunnen ons niet voorstellen, dat uw raad werkelijk vindt dat we mensen -van wie sommigen zich reeds decennialang inzetten- moeten ontslaan en die vervangen door vrijwilligers. Dit nog los van het feit dat we voor een dergelijk ontslag nooit een vergunning zullen krijgen.”

Indruk

Door de beraadslagingen in de gemeenteraad krijgt het bestuur vaak de indruk dat een deel van de raad vindt dat het bestuur een slechte prestatie levert. “Dit geeft ons telkens een vervelend gevoel. Gelukkig wordt dit gevoel gecompenseerd door de steun van het college en de ambtenaren. Daarnaast stelt een meerderheid van de raad ons toch steeds in de gelegenheid om de juiste dingen te doen. Daarbij valt te denken aan het beschikbaar stellen van de financiële middelen om de sportaccommodatie De Swaneburg gasloos te maken. Begin 2021 is de accommodatie volledig CO2-neutraal. Ook bij de Drostenhal zijn al een aantal stappen in die richting gedaan.”

Swim2Play

Ook de ondersteuning via het ‘Gezond in de Stad’-fonds, waardoor De Swaneburg een aantal scholen het programma Swim2Play kan aanbieden, wordt zeer gewaardeerd. “Wij hopen dat dit via het mogelijk maken van de zogenoemde natte gymles voor alle basisscholen in Coevorden in de toekomst kan worden uitgebreid zodat meer kinderen daarvan kunnen profiteren.”

Het bestuur besluit: “Het zwembad is nu opnieuw dicht. Mede daardoor komen de inkomsten in dit jaar naar schatting op circa 50 procent van het budget uit. Wij verwachten geen of slechts een geringe extra steun van de gemeente nodig te hebben dankzij de uitkeringen vanuit de NOW-regelingen en de besparingen op de uitgaven.