Regio – De provincie Drenthe wil dat de kwaliteit van de bestaande Drentse bossen verbetert én heeft de ambitie om het bos met 3.700 hectare uit te breiden. Het streven is om ruim de helft, zo’n 2.000 hectare, te realiseren binnen de aangewezen natuurgebieden en natuurontwikkelingsgebieden; de andere 1.700 hectare zal daarbuiten een plek krijgen. Deze extra inspanningen zijn nodig om de Drentse bomen en bossen goed door te geven aan volgende generaties.

Met de Bomen- en Bossenstrategie wil de provincie zorgen voor gezonde en vitale bossen. De Drentse bossen zijn relatief jong en bestaan voor een groot gedeelte nog uit de bomen die bij de aanleg zijn geplant. Door de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 zijn de effecten van verdroging in de Drentse bossen duidelijk te zien. De ene boomsoort kan daar goed tegen, terwijl de andere soort afsterft. Door nieuwe bomen aan te planten en boomsoorten te mengen, ontstaat een minder kwetsbaar bos. Bovendien wil de provincie in natte periodes meer water in het bos vasthouden en boom- en struiksoorten in het bos planten die met hun snel verterend blad voor extra voedingsstoffen zorgen.

Biodiversiteit vergroten

Om de biodiversiteit te vergroten is binnen bestaande natuurgebieden ruimte voor 800 hectare nieuw bos op bijvoorbeeld graslanden. Binnen de natuurontwikkelingsgebieden heeft de provincie de opgave om in totaal 6.000 hectare natuur in te richten. Op een deel daarvan, zo’n 1.200 hectare, zou bos aangeplant kunnen worden. Daarnaast ligt er ook voor buiten de natuurgebieden een ambitie van 1.700 hectare: dat kan nieuw bos zijn, maar het kan ook gaan om het vergroenen van de leefomgeving met het planten van bomen in steden, dorpen en het platteland. Dit gebeurt bijvoorbeeld met initiatieven van natuurorganisaties als de Boomfeestdag en Plan Boom, waar in vier jaar tijd een half miljoen tot een miljoen bomen worden geplant in tuinen, bermen, plantsoenen en bijvoorbeeld door het te koppelen aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Groen in de buurt

Gedeputeerde Henk Jumelet: “In Drenthe heb je het groen altijd dicht in de buurt. Dat is wat het wonen in Drenthe zo mooi maakt. En dat willen we doorgeven aan volgende generaties. In het groot in de natuurgebieden, maar zeker ook bij iedereen om de hoek. Van de aanleg van een voedselbos en het planten van bomen of een klein bosje in het dorp tot het herstellen en uitbreiden van onder andere houtwallen. Natuur in je buurt zorgt voor meer biodiversiteit en een fijne leefomgeving.”

Naast de ambitie van in totaal 3.700 hectare, wil de provincie zorgen voor 200 hectare bos ter compensatie van de bomenkap die plaatsvindt om Natura 2000-doelstellingen te realiseren. Door de omvorming van bos naar lage vegetatie is in 2017 inmiddels zo’n 100 hectare bos gekapt. Om aan de verplichtingen van Natura 2000 te voldoen, moet nog eens 100 hectare bos veranderen in lage vegetatie. De 200 hectare bos wordt buiten de bestaande natuurgebieden aangelegd.

De ontwerp Drentse Bomen- en Bossenstrategie wordt op 16 februari besproken in de Statencommissie Omgevingsbeleid. Vervolgens zullen Gedeputeerde Staten het zes weken ter inzage leggen, zodat iedereen in Drenthe er iets van mag vinden. Naar verwachting zal de definitieve Drentse Bomen- en Bossenstrategie in het najaar door Provinciale Staten vastgesteld worden.