Coevorden – Vijf inwoners van Schoonebeek en directe omgeving in de gemeente Coevorden deden tijdens de commissievergadering in Coevorden hun zegje over de plannen van de NAM om de oliewinning te hervatten en de wijze daarop.

De raadsfracties toonden zich eveneens kritisch en gaven het college een aantal stellingen aan om in de brief aan EZK aan te geven. Zij wilden inzage in de brief voordat die wordt gestuurd. Wethouder Joop Slomp stelde hen een afschrift in het vooruitzicht, maar inzage tevoren is niet aan de orde.

De NAM legde eind december 2021 de olieproductie in Schoonebeek tijdelijk stil. Vele jaren injecteerde de NAM productiewater van de oliewinning in Schoonebeek in het lege gasveld rondom Rossum in Twente. NAM repte over een veilige en verantwoorde manier in Twente, maar wil de waterinjectie dichtbij Schoonebeek laten plaatsvinden. Het draagvlak is daar sterk verminderd en bovendien nam het vertrouwen in de NAM af.

De vergunningsverlening is aan het ministerie van EZK, maar wel is gevraagd naar een reactie van de gemeenten Coevorden en Emmen. Daarop stelde het college deze brief samen. Wat betreft de raadsleden mag het allemaal wat pittiger. De commissieleden van de gemeente Emmen praten aanstaande maandag over de brief.

“Ga niet akkoord”

Inspreker Annemarie Kruit uit Schoonebeek liet weten, dat zij heeft gehoord dat de lasten bij de lusten horen. “Ik maak er geen geheim van: ik ben geen voorstander van de oliewinning. Ik zit bij de besprekingen van de ontzorgtafel, maar het gaat alleen maar om regels. Er moet draagvlak zijn vanuit de bevolking, zo heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw gezegd”, betoogde zij. “Voor ons gaat de leefomgeving drastisch gaat veranderen. Er is dan wel een informatiemarkt geweest op 8 februari, maar je kon er geen vragen stellen. Bovendien is er nog steeds geen MER (milieueffectrapportage)”, aldus Annemarie Kruit. Zij vroeg de raadsleden om niet akkoord te gaan met de brief van het college.

Raadslid Irene Driehuis van het PAC stelde haar de vraag of zij een gelijkwaardige gesprekspartner is aan de zorgtafel. Het antwoord was duidelijk: “Nee. We moeten gewoon akkoord gaan met het opstarten van de oliewinning en injectie van afvalwater. We worden in de gesprekken gestuurd en we hebben niet de indruk dat afspraken geborgd gaan worden.”

“Onbetrouwbaar”

Bob Vredeveld uit Schoonebeek heeft heel lang een blindelings vertrouwen in de NAM gehad. Dat blijkt inmiddels verdwenen. “Ik doe dan ook een oproep om de brief van het college niet te accorderen. Het is inmiddels duidelijk dat de NAM een onbetrouwbare partner is.” Ton Soppe (BBC2014) vroeg zich af welke effecten Vredeveld verwacht. “Die effecten zijn er niet meteen, maar het kan in de toekomst zorgen voor aardverschuivingen”, aldus Vredeveld. Bert Albring van de VVD vroeg zich af wat de NAM moet doen om het vertrouwen op te krikken.

Patrick van de Brink woont net in de gemeente Coevorden aan de zijde van Schoonebeek. “Ik heb genoeg meegemaakt met de NAM. Het vertrouwen in de NAM is nul. Juist het injecteren van afvalwater op andere diepte is een behoorlijk groot risico. Er zijn wel onderzoeken geweest, maar van organisaties die altijd voor de NAM werken. De NAM denkt puur economisch.” Hij gaf de aanbeveling om de brief niet te versturen voordat de bevolking op democratische wijze is geraadpleegd.

Inspreker Jos Bosman stelde: “Bestuurders stonden erbij en keken ernaar, ze lieten het allemaal gebeuren. Er is schade aan huizen in Twente, die direct zijn te relateren aan de gaswinning. Ik heb grote zorgen. We leven in een tijd van energietransitie zonder fossiele brandstoffen, omgevingsvervuiling, stikstof en aardbevingsrisico. De NAM heeft lak aan de inwoners, het gaat om ordinair geld verdienen. De inwoners zijn zo goed als monddood gemaakt. De ontzorgtafel is voor de bühne. Ook Henk Jan Siersema uit Schoonebeek deed zijn beklag over de gang van zaken.

Diverse inwoners hebben brieven gericht aan de gemeenteraad. Die zijn te lezen via deze link op de website van de gemeenteraad.

“Steeds in overleg”

Irene Driehuis van het PAC kwalificeerde de inspraak als “een farce” voordat wethouder Joop Slomp begon met zijn beantwoording. Slomp: “We zijn steeds in overleg en hebben als college ingezet op een veilige en verantwoorde manier. Wij willen een fatsoenlijk gebiedsproces. Onze formele rol is niet zo groot, de vraag is niet of wij voor of tegen zijn. Wel vinden wij het belangrijk om aan de voorkant zaken zo goed mogelijk te regelen. Het college hecht eraan om de brief aan de gemeenteraad voor te leggen. Naar aanleiding van reacties zullen wij het ministerie informeren.”

De PvdA bij monde van Marjan Nijenbanning zit met het onderwerp in de maag. “Het is onvoldoende duidelijk wat de ontzorgtafel bijdraagt. Overheden praten met name over en niet met inwoners. Het economisch belang is vaak zwaarwegend. Uitbuiting van de regio ligt mij voor in de mond. Wij moeten meer de nadruk leggen op het borgen van zaken voor de inwoners.” Henk Bouwers (PPC) liet weten, dat hij geen vertrouwen meer heeft in het beleid van de NAM en de overheid. “Er is sprake van nonchalance en nalatigheid. Het is te gek voor woorden wat er in Groningen gebeurt. Daar moeten we niet mee doorgaan.”

Irene Driehuis (PAC) vindt, dat er een ongelijkwaardige situatie is gezien de kennis en kunde. “De gesprekken zijn vaak sturend vanuit de NAM en EZK. Er zijn veel hiaten in de rapporten zijn er wordt vaak toegeschreven naar een snelle herstart van de oliewinning.”

Betere borging voor inwoners

Bert Albring van de VVD is het eens met Driehuis om zaken beter te borgen. “Wij vinden, dat geen vergunning moet worden verleend voordat alles compleet is.” Slomp reageerde door te zeggen, dat de vergunningverlening niet in handen de lokale overheid is. Dat was duidelijk, maar Albring wil de kwestie rond de vergunningen in de brief komt te staan. Hij vroeg bovendien naar inzage van de brief voor verzending. Daarop ging Slomp niet in. Thieno Nijenbanning van BBC2014 sloot zich aan bij de vorige sprekers. “Het afsprakenkader is niet duidelijk genoeg. Er zijn vanavond nogal wat punten ter tafel gebracht, die uitwerking behoeven.” Hij zag graag, dat de brief wordt aangehouden om een aantal zaken verder uit te werken. Henk Bouwers van PPC wilde keiharde zekerheden. “Het vertrouwen is zo vaak beschaamd, waarom zou de NAM het nu anders doen.” Marjan Nijenbanning van de PvdA gaf weer wat alle fracties willen: “De brief moet aangepast en aangescherpt worden. Zaken moet veel stelliger worden geformuleerd.

Foto: NAM.