Coevorden – Er is vanavond uitgebreid gesproken over het collegevoorstel om auto’s toe te laten in de Friesestraat-Noord. Vele meningen en zorgen over de ontwikkelingen kwamen aan bod. Een beslissing wordt genomen in de raadsvergadering van dinsdag 26 mei.

Aan de insprekers Herman Dechesne (centrummanager), Roeland Hup als ondernemer van de Hema en Helga van der Heide namens ’t Geveltje werden heel wat vragen gesteld. Een schriftelijke inbreng was er van belanghebbende bewoner Anna Dorenbos.

Geen gelopen race

Het is bij enkele partijen nog geen gelopen race. Met name het PAC, D66 en PPC keerden zich tegen de plannen. De CDA-fractie worstelt met het voorstel en toonde zich bezorgd, terwijl andere partijen het achterste van de tong nog niet lieten zien. De hardste oordelen kwamen van het PAC en D66, ook na de beantwoording door wethouder Steven Stegen. BBC2014 vroeg zich af -omdat er belangstelling van ondernemers voor vestiging zou zijn- of het gaat om nieuwe ondernemers of verplaatsing.

Enkele malen was te horen “Als we niets doen, gebeurt er ook niets.” Overigens gaat er sowieso wat gebeuren. Net als het andere deel van het centrum krijgt de Friesestraat-Noord een andere uitstraling door de stadsvloer en straatmeubilair.

“Gewoon een slecht voorstel”

“Dit is gewoon een slecht voorstel.” Dat was de kwalificatie, die Jerry Stoker van het PAC gaf aan het voorstel om auto’s toe te laten in de Friesestraat-Noord. Ook Lars Hoedemaker van D66 had een aantal kritische kanttekeningen.

Worsteling

Lidy Klein Gunnewiek van het CDA worstelt met de plannen. “De inwoners en een groot deel van de ondernemers zijn niet positief over de plannen. In het proces vanaf 2017 staat, dat de mening van omwonenden en ondernemers ertoe doet. Hoe rijmt zich dat met verbindend besturen? Wij vinden veiligheid heel belangrijk. We zijn bezorgd.”

Ontvangsthal

Als eerste sprak centrummanager Herman Dechesne in. “Het streven is om het winkelgebied te concentreren rond de Markt. Het collegevoorstel past hier precies bij. De Friesestraat-Noord kan worden gezien als ontvangsthal richting Markt. Die is nu niet aantrekkelijk door de vele leegstand terwijl er investeringen in de bestrating worden gedaan. Leegstand wordt niet vanzelf opgelost. Dat kan wel door een deel van de winkelstraat te transformeren naar woningen, maar de ontvangsthal is dan minder aantrekkelijk en daardoor ongewenst. Door het toelaten van auto’s ontstaat een ander vestigingsklimaat.” Hij is van mening, dat ondernemers eerder geïnteresseerd zullen zijn om zich daar te vestigen. Hij ziet bijvoorbeeld ambachtsbedrijven op die locatie. Hij stelde, dat het grootste deel van de middenstand voor het plan is. “Door het toelaten van auto’s ontstaat meer reuring. Dat is beter dan verpaupering door veel leegstand.”

Verplaatsing leegstand?

Henk Bouwers van PPC vroeg daarop aan welke winkels Dechesne denkt. Die noemde winkels als bakkers, slagers en schoenmakers. Henk Mulder van BBC2014 sloot daarop aan: “Bent u niet bang voor verplaatsing van leegstand?” Dechesne erkende dat dat kan gebeuren, maar denkt dan de dan leegkomende panden aantrekkelijk kunnen zijn voor andere ondernemers.

Lars Hoedemaker van D66 ging in op de visie van Dechesne. “U geeft aan, dat de visie is om het winkelgebied kleiner te maken. Het lijkt er nu op, dat het winkelgebied juist groter wordt.”

Michel Blanken van de PvdA wees erop, dat vooral grote en dure panden leegstaan aan de Friesestraat-Noord. Dat erkende Dechesne, waarop Blanken de vraag stelde of die panden passen bij de ideeën van het centrummanagement. Daar had Dechesne niet zozeer over nagedacht. “Wellicht kan er opdeling van panden plaatsvinden.”

Verhuizen?

Roeland Hup van de Hema sprak op persoonlijke titel. “Vroeger konden auto’s in de stad rijden. Door toename van de mobiliteit werd dat beëindigd.” Hij herinnerde eraan, dat de ondernemers van het EDS-plein verzochten om meer parkeerplaatsen. Daartegen was geen bezwaar. “Met het openstellen van de Friesestraat-Noord nodig je bezoekers meer uit. We krijgen een mooie stationsomgeving en opgeknapt centrum. De consument bestelt meer online, dus wat is er mooier dan voor de deur te parkeren. Geef ons als ondernemers de ruimte.”

Jerry Stoker stelde daarop een heldere vraag: “Vroeger zat de Hema in de Friesestraat. De komst van de Gansehof heeft impact op de Friesestraat gehad. Bent u een van degenen die de winkel wil verplaatsen naar de Friesestraat als daar auto’s komen?” Daarop bleef Hup het antwoord schuldig, Stoker: “Onze fractie was destijds ongelukkig met het EDS-plein en met deze ontwikkeling zijn we ook heel ongelukkig.”

Michel Blanken (PvdA) betreurde het, dat Hup geen antwoord kon geven op de vraag van Stoker. “En stel, dat we als raad ‘ja’ zeggen tegen het voorstel en er komt geen enkele ondernemer in de leegstaande panden?”

Ook Lars Hoedemaker had een vraag voor Hup: “Je kunt voor de Gansehof zo lekker dichtbij parkeren op het dak van de Gansehof en aan de Molenbelt. Zou u als ondernemer willen dat er in de Friesestraat geparkeerd kan worden?” Hup zei daarop, dat de loopafstand vanaf de Friesestraat minder is dan vanaf het parkeerdek en de Molenbelt. “Bovendien wil de klant geen lift of trap.”

Café ‘t Geveltje

Helga van der Heide van ‘t Geveltje deed ook haar zegje. “Het toestaan van autoverkeer gaat ten koste van ons café. Onze klanten krijgen te maken met uitlaatgassen en vrachtverkeer dat bij ons de bocht moet nemen. We kunnen bovendien niet meer profiteren van de evenementen, die in de stad worden gehouden. Het winkelend publiek zal ons minder snel opzoeken.” Zij haalde daarbij de bevindingen aan van het verkeersonderzoek van BVA. “Volgens het onderzoek zou de voorgestelde situatie niet geschikt zijn voor afwikkeling van verkeer en is dat ongewenst. De Bakkersteeg is echt een steeg. Daarnaast is verkeer op de Schoolstraat/Wilhelminasingel al een probleem.” Naar aanleiding van een vraag van Henk Mulder van BBC2014 liet zij weten, dat de herinrichting van de straat er op zich goed uit ziet. “Maar dan wel zonder auto’s.”

Andere ervaring

Ook zij is bij diverse bijeenkomsten over het centrum geweest. “Er kan dan wel gezegd zijn, dat de meeste ondernemers voor zijn, maar mijn ervaring is heel anders. Vanaf het begin is gepromoot dat er auto’s in de Friesestraat-Noord zouden moeten komen en ik ervaar dat als een gelopen race. Ik zie veel negatieve punten. Als auto’s de levendigheid moeten brengen, waar zijn we dan mee bezig? Ik zie de ondernemers in dit deel van de straat nog niet komen. Gaan de plannen door, dan is dat de doodsteek voor ons café.” ‘t Geveltje staat momenteel te koop.

Bernette Sieben van de VVD vroeg Helga of zij daarover heeft gesproken met de gemeente. Dat bleek het geval. Sieben: “Ik kan me voorstellen dat er bij evenementen een oplossing komt door de straat in die gevallen af te sluiten.”

Lidy Klein Gunnewiek (CDA) stelde de vraag of er vanuit de gemeente voorstellen zijn gedaan voor compensatie of subsidie. Dat is niet gebeurd.

Plannen druisen in tegen beleid

Anna Dorenbos had een schriftelijke reactie ingediend, die werd voorgelezen door voorzitter Ferry Booij. “In groten getale hebben inwoners, ondernemers, projectontwikkelaar aangegeven tegen de plannen te zijn. Zijn er wel concrete plannen? Het gemeentelijk beleid is het clusteren van winkels en daarvan wordt afgeweken. Verder nemen de geluidsoverlast en uitlaatgassen toe en neemt de verkeersveiligheid af. Rond De Prince voor begeleid wonen op de hoek Schoolstraat/Bakkersteeg zullen gevaarlijke situaties ontstaan. Dat geldt ook voetgangers vanaf Het Bastion.”

Verder wees zij erop, dat ten behoeve van het centrumbezoek extra parkeerplaatsen aan de Holwertzijde zijn aangelegd, zodat bezoekers via de tunnel naar het centrum kunnen. “De huidige plannen druisen in tegen het bestaande beleid.”

Jerry Stoker las uit het raadsvoorstel, dat sprake is van een voorgenomen verandering. “Terwijl we juist in 2013 hebben besloten, dat er een koppeling moeten komen tussen het stationsgebied en de Friesestraat, waarbij het handhaven van de rotonde als barrière werd gezien.”

Paard en wagen

Stoker ging verder: “Kan de wethouder uitleggen waarom we steeds gesprekken hebben gevoerd over winkels rond markt en het bevorderen van woonfuncties? Hoe verhoudt het terugbrengen auto’s zich tot de beleving in een historische stad? BVA is heel kritisch over de plannen.” Daarenboven duidde hij op mogelijke planschade voor ondernemers.

Ook Michel Blanken vroeg zich af hoe de auto’s zich aansluiten bij het karakter van de vestingstad. “We kunnen”, zo luidde het antwoord van de wethouder, “de bezoekers vragen met paard en wagen te komen, maar de auto is nu eenmaal onderdeel van de samenleving. We moeten de economische component ook meenemen. Ik vind dat we hiermee door moeten gaan.”

Wethouder Steven Stegen stelde daarop, dat hetzelfde uitgangspunt als in 2013 geldt. “We willen nog steeds een aantrekkelijke verbinding. Maar als we niets doen, zien we de leegstand toenemen. Bezoekers zouden door een stukje stad moeten, dat niet bepaald visitekaartje is. Niets doen is geen optie.” Hij heeft niet de indruk, dat de vervoersbewegingen groot zullen zijn.”

Lef hebben

Over de bevindingen van BVA zei hij: “Dat zijn inderdaad best kritische geluiden. Maar je moet het zien in het bredere plaatje met de Markt als huiskamer en een compacter winkelgebied. Daarom moet je een list verzinnen voor de Friesestraat-Noord. Ik wil niet zeggen, dat het de ultieme oplossing is, maar wel eens met kansen. Bovendien heb ik geen alternatieven gehoord. We moeten lef hebben om moeilijk besluit te nemen en vooruit te kijken.”

Verbindend besturen was er wel

Stegen erkende, dat er tegenstand is. “Ik heb met een aantal mensen gesproken die een handtekening tegen de plannen hebben gezet. Ik krijg dan vaak de reactie ‘Ik vind het niet leuk, maar snap het wel als ik naar het bredere plaatje kijk’. Er zijn diverse avonden en werksessies geweest. Het verbindend besturen is er geweest. Dat houdt niet per se in, dat wordt gedaan wat de meerderheid zegt. Het doel is om een goed besluit te nemen waarin iedereen zich min of meer kan vinden. Zo zijn we tot de conclusie in het raadsvoorstel gekomen.”

“Ongepast”

Lars Hoedemaker van D66 stelde een scherpe vraag: “Er zijn twee verkeerskundige rapporten. Met dezelfde argumentatie komen de bureaus tot een andere conclusie. Mijn vraag is wanneer het college de opdracht aan Sweco heeft gegeven.” Hij vroeg of het bureau is gevraagd om toe te schrijven naar terugkeer van de auto. Stegen reageerde heftig: “Dat vind ik ongepast. We hebben geen verborgen agenda’s.” Stegen zei, dat BVA vorig jaar februari is gevraagd op basis van de huidige situatie. Op basis van de voorliggende plannen is Sweco in het najaar benaderd.”

Het rapport van BVA is 10 maart verschenen, het rapport van Sweco op 14 april.

Nog pad vrij te maken

Bernette Sieben van de VVD liet weten, dat haar fractie voor een groot deel meegaat met het college. “Maar in het raadsvoorstel staat van alles over voetgangers en auto’s en ook over vrachtverkeer. Ligt dat al vast of wordt dat nog een ander voorstel? Daarnaast weet de wethouder zeker, dat het terras van ‘t Geveltje niet in gevaar komt. Ik vraag mij af hoe die communicatie gaat tussen ondernemers en gemeente. Daar is is nog wel een pad vrij te maken en dan heb je het ook weer over verbindend besturen.”

Wonen

Op een suggestie van Henk Bouwers (PPC) om mogelijk appartementen te realiseren in de Friesestraat-Noord. “Dat moet toch ook tot de mogelijkheden behoren?” Stegen zei, dat dat in theorie mogelijk is, maar dat de gebouwen zich daarvoor niet goed lenen. Stoker wees op de eerder gemaakte tekeningen met hekjes, stokrozen en bankjes voor de deur. Hij was verbaasd, dat de wethouder nu zo reageert terwijl in het rapport van DTNP wel degelijk het wonen aan de Friesestraat word genoemd. Stegen: “Als mensen daar willen wonen, zullen we daar niet op tegen zijn. Maar dat willen we juist in andere straten.”

Stoker reageerde kortaf: “De centrummanager sprak zojuist over een soort ontvangsthal, maar die wordt dan wel heel rommelig. Dit is gewoon een slecht voorstel.”

Henk Bouwers concludeerde, dat de rapporten van eerder niet voor de aardigheid zijn geschreven. “Bovendien zetten die paar parkeerplaatsen geen zoden aan de dijk.”

Lars Hoedemaker deed er nog een schepje bovenop. “Ik heb nog nooit zo’n wollig raadsvoorstel tegengekomen. Als iemand veel woorden nodig heeft, dan deugt er iets niet. Er staan bovendien veel tegenargumenten in.”

Henk Mulder van BBC2014 zei tot slot: “Er zijn vele rapporten en inzichten, waarin veel positieve elementen naar voren komen. Anderzijds zijn er bezwaren. Maar als we niets besluiten, zal er niets gebeuren. De belangrijkste effecten moeten de doorslag geven.“

De raad neemt een beslissing op dinsdag 24 mei.

In onderstaand artikel zijn alle links naar de artikelen, die inmiddels over dit onderwerp zijn geschreven, te vinden:

Centrummanagement wil ook auto’s in deel Friesestraat