Geesbrug – De onderwijsinspectie heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de vroegschoolse educatie op basisschool De Zwarm in Geesbrug. De resultaat was, dat de school een compliment kreeg voor de wijze waarop het team hiermee omgaat. “Iets waarvoor we als school natuurlijk hard werken. Het is dan ook een mooie waardering en een signaal dat we goed bezig zijn als school”, aldus een trotse directeur Ina de Groot.

Op De Zwarm zijn ze dan ook trots en blij met de waardering die de inspectie heeft uitgesproken over onderwijs op school en het kleuteronderwijs in het bijzonder.

“Vroegschoolse educatie wil zeggen dat er extra aandacht is voor leerlingen in groep 1 en 2 die dat nodig hebben, zoals leerlingen met een risico op een achterstand, bijvoorbeeld wat betreft taal”, vertelt de Groot. “De reden voor dit onderzoek is dat de inspectie in 2019 de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie op kinderdagverblijven en in de groepen 1 en 2 van basisscholen in Nederland in beeld wil brengen. Openbare basisschool De Zwarm maakte deel uit van de steekproef die de inspectie heeft gedaan.”

Gesprekken met ouders

Uit het inspectierapport is gebleken dat voor de kleuters van De Zwarm het onderwijs past bij wat de leerlingen nodig hebben. “De inspectie heeft ook met een aantal ouders gesproken tijdens het uitvoeren van dit kwaliteitsonderzoek”, vervolgt de directeur. “De ouders met wie de inspectie gesproken heeft, vertelden dat de leraren hen tijdig informeren wanneer er extra hulp of ondersteuning nodig is voor hun kind of kinderen.”

Het team van De Zwarm vindt het belangrijk om ouders te betrekken bij wat er gebeurt op school. “Er is bij een nieuwe leerling altijd een huisbezoek. We hebben een goed contact met de voorschool en er is een goede overdracht van elke kleuter, zodat we het onderwijs goed op elkaar aan kunnen laten sluiten en nog beter kunnen inspelen op de onderwijsbehoeften van de kleuters. Ook met andere partijen werkt de school samen, bijvoorbeeld met de gemeente, de logopedist en het sociaal-maatschappelijk werk.”

Oog voor kwaliteit

“De school heeft oog voor de eigen kwaliteit van het onderwijs”, aldus de onderwijsinspectie. “Het team werkt doelgericht aan wat nodig is. In de kleutergroep heeft de inspectie gezien dat de leraren goed nadenken over hun onderwijs. Ze volgen scholing en werken aan verdere verbetering van het kleuteronderwijs.”