Coevorden – In de commissievergadering van de gemeente van dinsdag 8 september wordt de halfjaarrapportage behandeld. Daarin wordt de stand van zaken over het begrotingsjaar 2020 geschetst. Ook in de gemeente Coevorden heeft de coronacrisis uiteraard veel impact.

“Voor onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en onze medewerkers is de impact groot. Onze manier van werken en de inhoud van het werk is in korte tijd veranderd. Een groot deel van de medewerkers werkt vooral thuis. Onze dienstverlening gaat door, door de buitendienst en de medewerkers op kantoor. Overleggen gebeuren vooral digitaal.”

Vertraging

“Van al onze doelen”, aldus het college in het raadsvoorstel, “heeft verbindend besturen misschien wel de meeste impact. Een van de activiteiten waarvoor veel werk was verzet, maar dat vanwege de coronacrisis niet door kon gaan, was de viering van 75 jaar bevrijding. Ook is er vertraging in de uitvoering van onderwerpen zoals Vitale Vakantieparken, de Omgevingswet, de taaltrajecten voor kinderen en volwassenen en elementen binnen de opgave ‘Energieneutrale gemeente’.”

Extra inzet

Juist op onderwerpen als de noodopvang voor scholen, de inzet van BOA’s, de TOZO-regeling en het Drentse maatregelenpakket voor ondernemers heeft de gemeente extra inzet gepleegd. “Wij zullen nog lange tijd op een andere, nieuwe manier blijven werken. Wij verwachten dat een deel van de veranderingen blijvend zal zijn, zoals het thuiswerken. Ook zal de coronacrisis haar sporen nalaten in onze samenleving en de lokale economie.” Er leven vragen als ‘Hoe werken wij samen met maatschappelijke partners en inwoners? Hoe houden wij de verbinding in stand? Wat gaat de financiële impact in de lokale economie en op onze gemeentefinanciën zijn?’.”

Financiële consequenties

Landelijk is in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoek verricht naar de financiële consequenties van de coronacrisis voor gemeenten. Ook de gemeente Coevorden nam deel aan het onderzoek. De uitkomst van het onderzoek laat zien dat in het gunstigste scenario de totale kosten voor alle gemeenten samen tussen de 1,4 en 1,8 miljard euro zijn. Daarbij is geen tweede piek van de corona-uitbraak opgenomen. In het ongunstige scenario kunnen de kosten oplopen tot 2,7 miljard euro.

Inclusief de middelen voor de TOZO, de GGD’s en de Veiligheidsregio’s komt de raming uit op 6,15 miljard euro in het ongunstigste scenario. De gemeente ontvangt een compensatie van het Rijk. Vanuit de crisisorganisatie participeren gemeentelijke medewerkers in de Veiligheidsregio Drenthe.

Andere accenten

Binnen de gemeente zijn accenten in het werk veranderd. Zo ging het overleg met scholen over noodopvang, met sportverenigingen over de mogelijkheid om buiten te sporten en met bedrijven over wat de coronacrisis voor hen voor gevolgen had. Er werden vragen gesteld over de uitleg van de noodverordening.

Er is sprake van een nadelig saldo van ruim 1,6 miljoen euro. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, waar alle halfjaarrapportages forse plussen lieten zien. De eerste tekenen waren te zien bij het sociaal domein. “Landelijk”, aldus het college, “zien we deze nadelen op het sociaal domein al langer. Ook in Coevorden tekenen deze signalen zich nu steeds prominenter af. Het structurele karakter van deze tekorten vraagt om het creëren van structurele mogelijkheden om bij te sturen. Wij hebben weliswaar ruimte in onze begroting en beschikken over een ruime algemene reserve, maar onze financiën moeten toekomstbestendig blijven.”

De gemeente blijft bij het Rijk aandacht vragen voor de tekorten en neemt aan dat er voldoende budget wordt verstrekt om alle taken goed uit te kunnen voeren. Ook verwacht de gemeente een reële compensatie voor de financiële gevolgen van de coronacrisis.

De complete agenda met bijbehorende stukken van de commissievergadering is HIER  te vinden.