Coevorden – De meerderheid van de raad ging op 31 januari niet mee met het voorstel van het college om 500 m2 extra te realiseren in de nieuwbouw van De Nieuwe Veste op Holwert-Midden. Echter, het college komt nu met een voorstel om de raad alsnog over de streep te trekken met aanvullende argumenten. De kosten zijn ruim 1,7 miljoen euro volgens het prijspeil van 2021 terwijl de bouwkosten inmiddels zijn gestegen. In 2021 waren de bouwkosten zo’n 35 miljoen voor de totale nieuwbouw.

Het voorstel staat voor vandaag, dinsdag 12 september, op de agenda van de raadscommissie.

In januari stemden BBC2014, VVD en PAC stemden tegen. Twee jaar eerder besloot de raad om circa 500 m2 beschikbaar te stellen aan De Nieuwe Veste, omdat op de huidige locatie te weinig mogelijkheden waren voor de lessen muziek en beeldende vorming. PvdA, CDA en PPC waren wel voor het voorstel. Overigens was BBC2014 eerder al tegen de nieuwbouw. De Nieuwe Veste heeft eerder dit jaar het Cultuurhuis aan Kasteel 3 verlaten, maar BBC2014, VVD en PAC vonden dat De Nieuwe Veste kan terugkeren op die plek.

Tijdens de presentatie van de eerste schetsen voor het nieuwe schoolgebouw sprak schoolbestuurder Wiko Veenvliet reeds de hoop uit dat er een heroverweging zou komen. Die is er nu gekomen.

Argumenten

“Inmiddels”, zo staat in het collegevoorstel, “is op basis van de ruimtebehoefte van De Nieuwe Veste een nadere berekening gemaakt van de totaal benodigde ruimte in het Cultuurhuis. Ook is berekend hoeveel vierkante meters in de geplande nieuwbouw extra nodig zijn, als er toch voor zou worden gekozen om deze vierkante meters aan het nieuwe gebouw toe te voegen. Er is naar voren gekomen dat het beter aansluit bij de visie op onderwijs om in het pand Kasteel 3 niet het muziekonderwijs en de beeldende vorming te laten plaatsvinden, maar dit te integreren in de nieuwbouw.”

Er zouden, als het collegevoorstel niet wordt gehonoreerd, in het Cultuurhuis enkele theorielokalen gerealiseerd moeten worden. “Dat vraagt echter om aanpassingen. Uit de berekeningen blijkt dat zes leslokalen zouden moeten worden ondergebracht in Kasteel 3. Naast deze lokalen zijn ook ruimtes nodig als garderobe, kantine, toiletruimte per verdieping en flexplekken voor het personeel. De totale ruimtebehoefte is nu berekend op 924 m2. Reden”, zo schrijft het college, waarom het college de raad vraagt om het eerdere besluit te heroverwegen en alsnog in te stemmen met het opnemen van 500 m2 extra in de nieuwbouw.” Daarvoor moet Kasteel 3 in Hof van Coevorden worden verbouwd. De kosten worden geraamd op ruim 7 ton naar het huidige prijspeil. Daarnaast zou ongeveer 320 m2 buitenterrein inclusief fiets- en scooterstalling zou moeten worden gerealiseerd.

Het college voert verder aan, dat ideeën zijn geopperd voor invulling van het pand aan Kasteel voor cultuur. “Door een groot deel van het gebouw aan De Nieuwe Veste in gebruik te geven als onderwijsruimte en niet voor cultuurdoeleinden zijn die opties minder goed tot niet mogelijk.”

Het laatste argument om de meerderheid van de raad over te halen: “De Nieuwe Veste is bereid om de kosten die kunnen worden bespaard door onderwijs op één locatie te concentreren, als jaarlijkse bijdrage aan de gemeente over te maken, een jaarlijkse bijdrage van 17.500 euro gedurende veertig jaar. Wanneer de betreffende 500 m2 wordt geïntegreerd in de nieuwbouw is verbouwing van het pand aan Kasteel 3 niet nodig.”

Wie de precieze inhoud van het voorstel met de financiële onderbouwing wil lezen: dat kan via deze link.