Coevorden – “In 2026 is de algemene reserve van de gemeente bijna 48 miljoen. We stikken bijna in het geld terwijl de prijzen voor iedereen verder stijgen”, aldus Michel Blanken (PvdA) in de gemeenteraad van donderdagavond over de kaderbrief. Floris Vulto van de VVD bezigde soortgelijke bewoordingen: “Het geld klotst tegen de plinten.” Michel Blanken zei dit niet te kunnen verkopen aan de inwoners, Vulto vroeg zich af wanneer de inwoners van de gemeente nu eens profiteren.

Vulto: “Gelukkig is de gemeente ruimhartig in het op lokaal niveau compenseren van de buitensporige inflatie. Echter, alleen voor zichzelf. Met dit beleid wordt de inwoner en de ondernemer dubbel getroffen door de inflatie. Waarom wordt de OZB niet verlaagd voor inwoners en bedrijven om de inflatiepijn te verzachten en te beperken op lokaal niveau? Laten we de reserves aanwenden voor structurele lastenverlichting en het opwaarderen van de hele gemeente. Een gemeente waar de inwoner en ondernemer voorop staat.”

Meer duidelijkheid in tweede termijn

Tijdens de raadsvergadering van vanavond werd uitvoerig gesproken over de kaderbrief, die een inkijkje geeft in de financiële situatie van 2023 en de volgende jaren. De fracties deden hun zegje en het college reageerde op alle uitspraken. De tweede termijn volgt op dinsdag 12 juli, waarin meer duidelijk wordt over de uitkomsten van de beraadslagingen. Het PAC diende vanavond twee moties in, de VVD diende een amendement en drie moties in. De andere fracties hielden hun kruit nog even droog en komen in de tweede raadsvergadering met moties en amendementen. Het PAC kondigde er in ieder geval al veertien aan.

Voorzet

Wat betreft de besteding van middelen deed Blanken alvast een voorzet: “De jeugd- en jongerenparticipatie bijvoorbeeld. De jeugd mag inspraak hebben en wij willen hen graag een budget ter beschikking stellen. Wij zien graag een openbare ontmoetingscentrum in de buitenruimte en het realiseren van de omnibaan in Dalen.”

Erik Holties van BBC2014 stelde, dat de koers van het college van de afgelopen jaren heeft gezorgd voor stabiliteit. “Die koers willen wij graag voortzetten. De waardestijging mag echter niet leiden tot een extra belasting voor inwoners.”

Onzekerheid

Eddy Heeling van het CDA zei eveneens, dat de gemeente er financieel riant voor staat. “De inwonerslasten moeten daarom niet tot de hoogste van Drenthe behoren. Dat mag best een tandje minder.” Hij vroeg zich af of het college bang is dat het rijk gaat snijden en de bijdragen aan de gemeenten.

In zijn beantwoording beaamde wethouder Steven Stegen, dat de gemeente er financieel heel goed voorstaat. “Maar de onzekerheid is op dit moment groot, voor onderwijs, inwoners en de gemeente zelf. Onduidelijk is of het rijk erin slaagt om alle plannen uit te voeren en het is mogelijk, dat de uitkeringen uit het gemeentefonds worden. Daarom is het belangrijk om reserves te hebben.”

Minder OZB

De VVD diende bij monde van Irma Talens nog een amendement in. “De buitensporige inflatie en de daarmee gepaard gaande stijgende woon- en energielasten, kosten voor levensonderhoud en brandstof trekken een wissel op de regionale en lokale welvaart. Het structureel oppotten van gemeentelijke inkomsten leidt tot stagnatie, waardoor inwoners en bedrijven onevenredig zwaar worden belast. De gemeente is sterk genoeg om een verlaging van het OZB-tarief voor particulieren en bedrijven te effectueren.”

Dat sprak enkele fracties aan, maar er wordt ook anders over gedacht. Jerry Stoker van het PAC is het hiermee absoluut oneens: “We hebben juist de beweging gemaakt om ondernemers meer OZB te laten betalen, omdat zij eerder hebben geprofiteerd van een lager tarief.”

De VVD ging nog verder: “Het zou mooi zijn als in 2023 geen BIZ-gelden worden geïnd bij de ondernemers in Coevorden, maar deze te betalen uit de algemene middelen. Laten we ook een bijdrage geven aan de ondernemersverenigingen in de dorpen. De ondernemers moeten dit najaar ook al een deel van de overige belastingen terugbetalen. Laten we deze ondernemers financieel een helpende hand reiken. Laten we geen leges heffen voor het organiseren van evenementen en ontheffing van de drank- en horecawet.”