Het college van gedeputeerde staten verstrekt Landschapsbeheer Drenthe een incidentele subsidie van bijna 435.000 euro. Hiermee kan Landschapsbeheer Drenthe in 2024 en 2025 inspelen op een aantal maatregelen voor behoud en herstel van boerenlandvogels, zoals de kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp.

Gedeputeerde Egbert van Dijk: “Het college wil blijven werken aan behoud en herstel van de boerenlandvogels. Dat hebben we ook opgenomen in ons coalitieakkoord. Het doel is maatregelen en acties te nemen in het veld, zodat bedreigde populaties een grotere kans krijgen zich te kunnen voortplanten en handhaven.”

Eerder deze maand werd bijvoorbeeld het eerste Drentse kievietsei gevonden. Deze vondst markeert voor velen het begin van het broedseizoen en het begin van de lente. Dat geldt ook voor het geluid van de eerste grutto’s en wulpen die zijn teruggekeerd naar de broedgebieden. Veel vrijwilligers, organisaties en agrariërs zijn al langer bezig met de belangrijke voorbereidingen voor het broedseizoen. De provincie ondersteunt de bescherming van boerenlandvogels graag. Met veel vrijwilligers en tal van organisaties werkt de provincie samen in het ‘Ermberaad’ aan het verbeteren van de leefomgeving van boerenlandvogels en het ontmoedigen van roofdieren om eieren en kuikens van de vogels op te eten.

Het uitvoeringsplan Drentse Boerenlandvogels 2021-2025 is de basis voor de maatregelen. De flexibele maatwerkregeling is één van de maatregelen uit het uitvoeringsplan. Het is een ‘geldpot’ om bijvoorbeeld agrariërs te compenseren voor inkomstenderving en hen te motiveren deel te nemen aan goed weidevogelbeheer. Uit deze maatwerkregeling kunnen concrete en uitvoerbare maatregelen worden bekostigd zoals beheer, nestbescherming en het plaatsen van rasters met schrikdraad. Landschapsbeheer Drenthe maakt afspraken met agrariërs over onder andere het uitstellen van maaien, maar ook het aanleggen van plasdrassen, waarbij een deel van het boerenland tijdelijk onder water gezet wordt. Een mooi voorbeeld is de Wulpenbrigade Drenthe die zich gericht inzet voor bescherming van de voor Drenthe belangrijke vogelsoort, de wulp.