Coevorden – De raadscommissie van de gemeenteraad vergadert dinsdag 5 november vanaf 19.30 uur in de raadzaal. Naast de begroting 2020 en de meerjarenbegroting staat het bermbeheer op de agenda.

Biodiversiteit

Door de bermen natuurtechnisch te gaan onderhouden, wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van een prettige omgeving. Bloemrijke bermen geven een impuls aan de diversiteit van insecten. Het college hecht veel waarde aan het voornemen van de raad om onderwerp duurzaamheid op te pakken als uitwerking van het raadsakkoord ‘Samen Levend’. De raad wil eveneens biodiversiteit stimuleren door natuurtechnisch bermbeheer, rekening houdend met technische aspecten en financiële haalbaarheid.

Voorstel

Het voorstel is om in de periode tot 2022 een bedrag van 1.085.000 euro beschikbaar te stellen. Dat geld wordt besteed aan de renovatie van perken (1.000.000 euro), boominspectie en een bomenbeheerplan (45.000 euro) en 40.000 euro voor het opstellen van een bermbeheerplan. Dat bermbeheerplan is inmiddels gereed. Na vaststelling van het plan door de raad wordt al voor een deel invulling gegeven aan de opdracht van de raad.

De raad heeft bij het vaststellen van de begroting 2018 ingestemd met een aantal pilots en daarvoor is voor vijf jaar een krediet beschikbaar gesteld van 105.000 euro. Daarvoor konden verenigingen van plaatselijk belang zich aanmelden. Acht ervan hebben hiervan gebruikgemaakt.

Verhoging budget

Het huidige budget voor het bermonderhoud zal met circa 140.000 euro verhoogd moeten worden. De invoering van het bermbeheer vindt gefaseerd plaats in verband met het benodigde materieel. Hierdoor moet het totaalbedrag pas in 2022 beschikbaar moeten zijn. Het gaat voor 2020 om 80.000 euro en voor 2021 om een aanvullend bedrag van 30.000 euro. Vanaf 2022 moet het budget structureel met 140.000 euro moeten worden verhoogd. Met de aanschaf van materieel is een bedrag van 170.000 euro gemoeid.

De complete agenda met bijbehorende stukken voor de raadsvergadering is HIER te vinden.