Coevorden – De gemeenteraad nam dinsdagavond de woonvisie unaniem aan. “De woonvisie”, aldus Bernette Sieben van de VVD, “is zo ongeveer het stokpaardje van de VVD. In het kaderbrief van 2018 hadden we het er al over, het heeft ons steeds beziggehouden.”

Zij waarschuwde ervoor, dat we niet achter de feiten moeten aanlopen, dat we vooral beslissingen moeten nemen en het karakter van de dorpen moeten behouden. De VVD diende in juni 2020 een motie in, mede ondertekend door BBC2014 en PvdA, over het actualiseren van de woonvisie naar een toekomstbestendige visie waarbij rekening wordt gehouden met de marktontwikkelingen en woonbehoeftes.

BBC2014 bij monde van Jan Tempels pleitte dinsdagavond voor met name betaalbare woningen voor jongeren, starters en levensloopbestendige woningen voor ouderen. Gilbert Mulder van de PvdA maakte er melding van, dat nog niet met alle inwoners is gepraat.

Bernette Sieben maakte zich nog wel zorgen om de zinsnede ‘Inbreiding gaat voor uitbreiding’. “Laten we dat niet al te letterlijk nemen. Ik refereer aan een uitspraak van wethouder Steven Stegen, dat brinken en dorpsweiden niet heilig zijn.” In de vorige vergadering haastte Stegen zich al om daarin een nuance aan te brengen: “Ik heb alleen willen zeggen, dat we moeten kijken naar de situatie per dorp. Het lijkt me niet logisch om brinken vol te bouwen.” Jan Tempels voegde er dinsdagavond aan toe: “Wij zijn voor behoud van de karakteristieke dorpen, daar zullen wij ons zeker sterk voor maken.” Jerry Stoker van het PAC haakte er nog even op in. “BBC2014 laat via Facebook weten ‘Geen dorp op slot’. “Dat wil geen enkele partij. De VVD is vasthoudend geweest en terecht. Er moet geen woningbouw op brink of es komen.”

In totaal kunnen er de komende jaren ongeveer 750 huizen bij komen. Een deel van deze woningen is al gepland. In de stad Coevorden gaat het dan om rond de 300 woningen en in de grotere dorpen varieert dit tussen de 15 en 125. Inwoners van de kleine dorpen zijn welkom om goede plannen voor te leggen. Deze aantallen, die uit het woononderzoek naar voren kwamen, zijn te vinden in de woonvisie op coevorden.nl/woonvisie.

Woonwagenbeleid

Het woonwagenbeleid als onderdeel van de woonvisie werd unaniem onderschreven. “Er wordt”, aldus Jerry Stoker van het PAC, “recht gedaan aan woonwagenbewoners en hun cultuur. Ook hier is verbindend besturen op z’n plaats. In 1999 werd de woonwagenwet ingetrokken. Mensen werden min of meer gedwongen naar een woning te verhuizen.” Gilbert Mulder van de PvdA voegde eraan toe: “We hebben met elkaar de verplichting de woonwagencultuur te beschermen en te respecteren.”

Door het vaststellen van het woonwagenbeleid komt er een nieuw systeem voor het omgaan met de wachtlijst waarbij familieverbanden een grotere rol spelen. Daarnaast komen er vijftien extra standplaatsen. Waar deze komen is nog niet bekend.

De complete woonvisie is hier te lezen.