Coevorden – Op de agenda van de commissievergadering op dinsdag 25 januari (start 19.30 uur) staat het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Parkeren Oostersingel en Molenbelt’.

De gemeenteraad heeft in oktober 2019 ingestemd met de visie Kasteelpark Coevorden, betreffende de Markt, Haven, Citadel en Weeshuisweide. Onderdeel van deze visie is het geven van prioriteit aan fietsers en voetgangers in het centrum. Parkeerplaatsen voor auto’s worden grotendeels verplaatst naar parkeerplaatsen op loopafstand van het centrum. In het voorstel, dat dinsdagavond wordt behandeld gaat het om de Oostersingel en Weeshuisweide.

Het parkeren aan de Weeshuisweide en Markt/Haven is de volgende fase. Werd eerder gesteld, dat de meeste parkeerplaatsen op de Weeshuisweide en de Markt/Haven zouden verdwijnen, nu wordt nog bekeken hoeveel parkeerplaatsen er op deze locaties nodig en/of wenselijk zijn.

Herziening bestemmingsplan

Uitbreiding van de parkeerterreinen aan de Molenbelt en op het Bogasterrein is op basis van de geldende bestemmingsplannen niet toegestaan. Voor beide locaties geldt namelijk de bestemming groen en wonen. Het bestaande parkeerterrein aan de Molenbelt valt wel binnen de bestemming. Om de uitbreiding van het parkeerterrein aan de Molenbelt en de aanleg van een parkeerterrein in het Bogasgebied mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 2 augustus 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend, die echter niet leiden tot wijzigingen.

Parkeermodel

Voor het centrum van Coevorden is een parkeermodel opgesteld. Daaruit komt naar voren, dat de parkeerdruk rond de Friesestraat en Bentheimerstraat het hoogst is. Uitbreiding van parkeermogelijkheden aan de Molenbelt en op het Bogasterrein voorziet volgens het college in een behoefte. Op de Molenbelt kunnen 45 parkeerplaatsen worden toegevoegd, waarmee het totaal op 73 plaatsen komt. Aan de Oostersingel kunnen 68 parkeerplaatsen worden toegevoegd tot een totaal van 134 plaatsen.

Vanwege de coronapandemie was het niet mogelijk een bewonersavond te organiseren. Daarom zijn op vrijdag 24 april 2020 nieuwsbrieven verstuurd naar de eigenaren en gebruikers van panden in de omgeving van beide parkeerterreinen. Daarin werd gevraagd om een reactie te geven. Er kwamen zeven reacties, waarin met name vragen werden gesteld en suggesties werden gedaan.

Definitieve tekeningen worden pas gemaakt als het bestemmingsplan is vastgesteld. Wel is er een concept gemaakt.

Bezwaren

De indiener van één van de bezwaren geeft aan, dat de ontwikkelingen afwijken van het stedenbouwkundige wensbeeld dat in 2005 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hij verwijt de gemeente, dat er met dit bestemmingsplan geen koppeling is met een integraal parkeerplan voor het gehele centrum. De gemeente heeft zo’n plan echter niet en daarom kan het niet aan een integraal parkeerplan getoetst worden.

Uit een andere zienswijze komt naar voren, dat zij vreest dat het wonen in de binnenstad minder prettig wordt. Zij verwijst naar de parkeerfaciliteiten op het parkeerdek van winkelcentrum Gansehof. Die is niet meegenomen in de parkeerbehoefte. Zij vreest voor meer verstening en verdroging van de Molenbelt. Zij geeft verder aan, dat er weinig oog is voor de historie van de Molenbelt. Daarnaast concludeert zij, dat de uitgangspunten voor het parkeren in de binnenstad in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel. Bezoekers kunnen gratis gebruik maken van de parkeerfaciliteiten terwijl bewoners ontheffing dienen te krijgen voor langparkeren in de binnenstad.

De reactie van de gemeente is, dat de parkeerplaatsen op het parkeerdek van winkelcentrum Gansehof zijn bedoeld voor de winkels in het overdekte winkelcentrum. Wat betreft het parkeren in de binnenstad stelt het college: “Het parkeren in de binnenstad is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Bezoekers kunnen met een parkeerschijf twee uur onbetaald parkeren. Bewoners van de binnenstad kunnen ontheffing aanvragen om langer dan twee uur te kunnen parkeren.”

De agenda van de commissievergadering met bijbehorende stukken is HIER te vinden.