Coevorden – Op de agenda van de raadsvergadering op dinsdag 26 mei staat ook een raadsvoorstel naar aanleiding van de beoordeling van de rekenkamercommissie van het bestuursprogramma van de gemeente. Het gaat ook ditmaal om een videovergadering.

Geen gedeelde visie

De rekenkamercommissie Coevorden deed onderzoek naar het Bestuursprogramma 2018-2022 ‘Ruimte om te doen!’ Een van de conclusies is, dat een gedeelde visie van raad en college op verbindend besturen ontbreekt. “Vrij breed leeft het gevoel dat de raad binnen het verbindend besturen nogal terughoudend is in zijn taakstellende en controlerende rol. Het college daagt de raad te weinig uit om taakstellend en controlerend op te treden”, oordeelt de rekenkamercommissie.

Verbindend besturen

Om gebruik te maken van de kennis vanuit de bevolking en de wens tot betrokkenheid zijn allerlei initiatieven ontstaan om inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven te betrekken bij het gemeentebestuur: het verbindend besturen. Het bestuursprogramma is nog in uitvoering, omdat het verbindend besturen voortdurend in beweging is. “We hebben”, aldus de rekenkamercommissie, “geconstateerd dat onduidelijkheid bestaat over de rol van de raad bij de nieuwe bestuursstijl.”

Al snel na de de raadsverkiezingen 2018 sloot de gemeenteraad raadsbreed het raadsakkoord ‘Samen leven’. Hierin nam de dialoog met de samenleving ook een prominente plaats in. Speerpunten waren duurzaamheid, lokale zeggenschap, bloeiend verenigingsleven en mensen in beweging.

Onoverzichtelijk

Bij het bepalen van het beleid spelen allerlei documenten een rol: het raadsakkoord, het coalitieakkoord, het bestuursprogramma, de strategische agenda en de programmabegroting. “Een nogal onoverzichtelijk geheel”, concludeert de rekenkamercommissie. “Er is geen gedeelde opvatting over ‘Verbindend besturen’. Er is geen gemeenschappelijk beeld wie uiteindelijk de stip aan de horizon zet voor een bepaald beleid. Het college ontwikkelt op een interactieve wijze met de samenleving beleidsvoorstellen. Over de rol van de raad bestaat onduidelijkheid. Het risico is, dat het college in zijn ijver om met de samenleving nieuw beleid te ontwikkelen, de raad uit het oog verliest. Dit wordt versterkt door de afwachtende houding van de raad.”

Het advies is om tot een gedeelde visie op verbindend besturen te komen en spelregels af te spreken voor de raad bij het verbindend besturen.

Reactie college

In een reactie schrijft het college onder meer: “Allemaal (raad, college en ambtelijke organisatie) zijn we op zoek naar de volgende stap in het verbindend besturen. We zoeken naar de manier waarop we vorm kunnen geven aan de nieuwe verhoudingen tussen raad en college, tussen raad en organisatie, tussen college en organisatie en bovenal de nieuwe verhouding die we als gemeente hebben ten opzichte van de samenleving. We hebben samen geleerd van de ervaringen die we hebben opgedaan. Wij waarderen dat de raad hier open voor staat en actief participeert. De lopende trajecten willen we meer integreren zodat ze beter op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Doordat verbindend besturen een dynamische ontwikkeling is, zien we die visie niet als iets dat vaststaat. Wij horen graag of de raad dit onderschrijft en zo niet, welke actie de raad van het college verwacht.”

In de Rekenkamercommissie zitten drie externe leden: Roel de Boer, Jeroen Kos en Mark Bouw en twee raadsleden: Henk Bouwers en Ferry Booij.

De bijbehorende stukken bij het agendapunt zijn hier in te zien.