Dalen – Er komen verkeersmaatregelen in de omgeving van de BWB-school in Dalen. Samen met de directeur, medezeggenschapsraad en verkeerscommissie van de school en gebruikers van de voormalige kleuterschool De Roezemoes, Stichting Aold Daol’n en de werkgroep verkeer en vervoer Dalen is een ontwerp gemaakt. Dit laat het college weten aan de gemeenteraad.

Verkeerslichten weg

De bestaande verkeerslichten bij de oversteek van de Burgemeester Fonteinstraat ter hoogte van het Meulenpad worden opgeheven. Wel hebben de diverse partijen aangegeven, dat er een veilige oversteekplaats komt. Stichting Aold Daol’n, die molen Jan Pol beheert, wilde dat de molen herkenbaarder zou worden.

De bestaande fietsenstallingen bij de school blijven gehandhaafd. Die staan zowel aan de west- als noordzijde van de school.

Nieuwe invulling

De kruising van het Meulenpad met de Burgemeester Fonteinstraat krijgt een nieuwe invulling door de bestaande wegverspringing te verwijderen. De vrijkomende ruimte wordt benut voor een Kiss & Ridestrook, die ook als parkeerstrook gebruikt kan worden. Door het verplaatsen van het zebrapad komt er een centrale oversteekplaats.

Schoolzone

Het verplichte fietspad ter hoogte van de school wordt aangewezen als onverplicht fietspad. Fietsen op de rijbaan in de bestaande zone van 30 km/u wordt daardoor mogelijk. Op de Burgemeester Fonteinstraat wordt een gebied aangewezen als schoolzone, onder andere door zogenoemde Juliepalen en met een afwijkend klinkermotief op de rijbaan. De aanwezigheid van de school wordt daarmee duidelijk gemaakt. Verder wordt langs het Meulenpad (vanaf de Westerwijk) herkenbaar als schoolroute. Langs het Meulenpad komen extra parkeerplaatsen, waaronder een parkeerplaats voor mindervaliden.

Op de Burgemeester Fonteinstraat is het straks verboden stil te staan. De bermen aan de oostzijde worden voorzien van lage struiken om parkeren in de berm te voorkomen. De aansluiting van het fietspad op de Schoolstraat wordt voorzien van een uitritconstructie waardoor de voorrangssituatie duidelijk is en er een beter uitzicht ontstaat bij het oversteken van de Schoolstraat.

Voor de realisatie van het project ‘Verkeersmaatregelen schoolomgeving Dalen” kan met het project ‘Reconstructie Schoolstraat Dalen’ worden meegelift. Voor dit project is in de programmabegroting 2019 een investeringskrediet voor onder andere riolering beschikbaar gesteld.

Kosten en subsidie

Voor het uitvoeren van mobiliteitsprojecten doet de gemeente een beroep op de bestemmingsreserve ‘Mobiliteit’. De kosten van de verkeersmaatregelen zijn geraamd op 200.000 euro. De werkzaamheden vinden nog dit jaar plaats. Op het project is een provinciale ‘BDU-bijdrage’ van toepassing. BDU staat voor Wet Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer. Deze subsidie bedraagt maximaal 32.500 euro.