Coevorden – In de raadsvergadering van dinsdagavond werd gesproken over het collegevoorstel met betrekking tot het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie: ‘Meer doen met afval, onderzoek naar de resultaten van het gemeentelijk afvalbeleid’. Een van de conclusies was, dat raad en college een te afwachtende houding hebben aangenomen, dat de regie onvoldoende was en dat er onvoldoende maatregelen zijn getroffen om de doelstellingen te halen.

De gemeente wil voldoen aan de doelstellingen van het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). De eerste doelstelling van VANG was 100 kilo huishoudelijk restafval per inwoner in 2020 en de einddoelstelling is 30 kilo restafval per inwoner in 2025. Daarnaast was het streven om te komen tot een scheidingspercentage van 75 procent in 2020. Die doelstelling is niet gehaald.

Diftar

De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn om een geactualiseerd afvalbeleid vast te stellen en om een andere manier te verkennen om de hoeveelheid restafval te verlagen. Daarbij wordt onderzoek naar de mogelijkheid van diftar genoemd. Bij diftar (gedifferentieerde tarieven) wordt per huishouden of rechtspersoon geregistreerd hoeveel en welk aanval wordt aangeboden. Hoe hoger de hoeveelheid restafval is, hoe meer afvalstoffenheffing gaat gelden.

Verder moet de hoeveelheid bedrijfsafval en het vele gebruik van de milieustraten worden teruggedrongen. De rekenkamercommissie vindt, dat sluiting van één van de milieustraten moet worden bekeken. Die conclusie is echter gebaseerd op het inwonertal en niet op de oppervlakte van de gemeente, zo erkende de rekenkamer in de eerder gehouden raadscommissie.

“Diftar geen doel op zich”

Wat BBC2014 betreft moet de overgang naar diftar niet worden versneld. Ton Soppe: “Eerst moet nog flink gesleuteld worden aan de mogelijkheden om de doelstelling te halen. Er zijn nog voldoende maatregelen mogelijk als betere voorlichting, vermeend gebruik door derden van de milieustraat. De milieupas biedt niet voldoende resultaat.” Soppe pleitte daarom voor meer handhaving.

BBC2014 en de PvdA dienden een amendement in, mede onderschreven door de VVD. Het ging daarbij om één van de aanbevelingen, die deze partijen momenteel niet zien zitten. De aanbeveling van de rekenkamercommissie luidt: “Zonder de invoering van diftar is het volgens ons niet mogelijk om de doelstelling van maximaal 100 kg restafval te behalen. De besluitvorming hierover is dan ook opgenomen in de routekaart en zal ook onderdeel zijn van het op te stellen afvalbeleid.” Dat vinden de drie fracties in dit stadium te vroeg. “Wij volgen”, aldus Soppe, “de routekaart ‘Van Afval Naar Grondstof’. Daarbij is diftar geen doel op zich.”

Amendement aangenomen

at betekende, dat het amendement later in de vergadering werd aangenomen met zestien stemmen voor en zeven tegen. Normaliter telt de raad 25 leden, maar twee raadsleden van BBC2014 ontbraken. Bert Albring liet namens de VVD weten, dat ook eens bij andere gemeenten moet worden gekeken.

“Invoering onafwendbaar”

Irene Driehuis van het PAC liet weten niet mee te gaan met het amendement. “Het rapport is helder, we moeten onszelf spiegel voorhouden. We hebben immers steken laten vallen als college en raad.” Haar fractie vindt de invoering van diftar onafwendbaar. “Dat is een extra stimulans om beter afval te scheiden. Nu ontbreekt elke prikkel. Wel moeten we goed communiceren over diftar.”

Henk Bouwers van PPC vond het een prima stuk van de Rekenkamercommissie. “We moeten er snel mee aan de slag.”

Alle stukken, behorend bij het raadsvoorstel, zijn hier te vinden.