Coevorden – De gemeenteraad van Coevorden trekt nog even een eindsprint voor het zomerreces door drie vergaderingen in een week tijd.

De gemeenteraad vergadert dinsdag 23 juni vanaf 19.30 uur. Bespreekpunten zijn het voorstel over de jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021 van de EMCO-groep, het voorstel over de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe en de motie betreffende de rekenkamer.

Voor donderdag 25 juni vanaf 19.30 uur staat een vergadering van de raadscommissie op de agenda. Die staat onder meer in het teken van de kaderbrief 2021. De kaderbrief is het eerste document in de jaarlijkse planning- & controlcyclus. Daarin staan de ontwikkelingen op hoofdlijnen voor het begrotingsjaar 2021 en het meerjarenperspectief voor de jaren 2022 tot en met 2024. Daarnaast is er een voorstel over de uitwerking van de opdrachten aan de raadswerkgroep Duurzaamheid en wordt gesproken over de brief van het college over de resultaten 2019 van het bestuursprogramma en de mijlpalen uit de strategische agenda.

Tot slot is er dinsdag 30 juni een vergadering van de gemeenteraad, waarin besluiten worden genomen over de voorstellen van de donderdag ervoor. Deze vergadering begint reeds om 15.00 uur.

Sinds 16 juni vergadert  de raad weer fysiek in de raadzaal in Hof van Coevorden. Insprekers zijn daarbij welkom. Voor publiek, pers, steunfractieleden en anderen is, in verband met de 1,5 meter maatregel, geen ruimte. Geïnteresseerden kunnen via de livestream op de website van de gemeenteraad de vergadering volgen.