Regio – De provincie Drenthe zoekt natuur- en watertalenten, die zich willen inzetten voor de Drentse natuur. In een unieke samenwerking zijn Provincie Drenthe, Waterschap Vechtstromen, Prolander en Het Drentse Landschap samen met het Nationaal Bodemtraineeship een wervingscampagne gestart om trainees aan te trekken.

Grote, complexe opgaven in het landelijk gebied zijn succesvoller als ze in gezamenlijkheid worden opgepakt. In Drenthe zijn natuur- en landbouwpartijen al jaren gewend om samen vorm en inhoud te geven aan de opgaven in het landelijk gebied. Deze samenwerking breidt zich nu uit naar een gezamenlijk traineeprogramma.

“De natuur staat onder druk. Dit is het gevolg van klimaatverandering, verdroging, de neerslag van stikstof en de versnippering van natuur. In Drenthe wordt al jarenlang gewerkt aan natuurherstel met het Natuurnetwerk Nederland, de Kaderrichtlijn Water en het nieuwe Uitvoeringsprogramma Natuur”, schrijft de provincie op haar website.

Minimaal zeven trainees gaan aan de slag met projecten om bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden te verbeteren. Met een gebiedsgerichte aanpak denken ze mee hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken.

Gedeputeerde Staten verstrekken subsidie aan de deelnemende terreinbeheerders en waterschappen voor het uitvoeren van dit traineeprogramma. De subsidiebijdrage is maximaal 90.000 euro per organisatie, de organisatie heeft daarbij een eigen bijdrage van 70.000 euro.

Meer informatie staat op www.werkenaannatuurindrenthe.nl. Op deze website is een filmpje te zien.

Foto: screenshot filmpje.