Coevorden – Coevorden is financieel op orde en er is ruimte voor investeringen. De gemeente houdt 4 miljoen euro over. De afgelopen jaren is veel beleid gemaakt en zijn visies gemaakt. Nu is het tijd om die uit te voeren onder het motto ‘Gewoon doen’ of zoals wethouder Steven Stegen vanochtend tijdens een persconferentie over de begroting zei: “De hand aan de ploeg.”

Stegen, die financiën in zijn portefeuille heeft, toonde zich tevreden. “Dit is de eerste begroting van het nieuwe college. Wij willen de inwoners zoveel mogelijk ontzien. De inflatie is momenteel 10 tot 12 procent. Wij verhogen de tarieven voor de gemeentelijke belastingen echter niet zoveel. Wij houden het wat betreft de onroerendezaakbelasting op 2,3 procent, voor riool- en afvalstoffen is de verhoging nog minder.”

Hij liet weten dat er 1,6 miljoen euro beschikbaar is voor het uitvoeren van nieuwe plannen. “We gaan pas geld aan de raad vragen als de uitvoering eraan zit te komen.” Burgemeester Renze Bergsma benadrukte, dat de uiteindelijke beslissing aan de raad is.

Woningbouw

Een van de prioriteiten is de bouw van 750 woningen. Stegen liet weten, dat vooral wordt gedacht aan een mix van woningbouw. De gemeente bouwt niet zelf, maar stimuleert initiatieven vanuit de inwoners. Er is aandacht voor flexibel wonen en nieuwe woonwagenplaatsen. Daarnaast wordt gekeken of er op sommige vakantieparken gewoond kan worden. Hiervoor wordt gekeken naar het Ermerzand in Erm en De Tip in De Kiel. Het Ermerstrand is daarvoor niet in beeld. Wethouder Joop Slomp wees erop, dat de gemeenten een dubbele taakstelling hebben qua huisvesting van statushouders.

Duurzaamheid

Wethouder Jeroen Huizing liet weten aandacht te hebben voor de agrarische sector. “De grootste rol ligt natuurlijk bij de rijksoverheid, maar wij staan als lokale overheid wel het dichtst bij de sector. We kunnen kijken naar ruimtelijke mogelijkheden en natuurontwikkeling op landbouwgrond.”

Duurzaamheid speelt een hoofdrol. “Een groene leefomgeving”, aldus Huizing, “is belangrijk. We doen onderzoek naar de locaties waar winst is te behalen. Vergroening van de bedrijventerreinen krijgt aandacht, te beginnen op Leeuwerikenveld.”

Getracht wordt het bewustzijn te vergroten. Het wordt gestimuleerd om woningen aardgasvrij te maken en het streven is om gemeentelijke gebouwen te verduurzamen.

Holwert-Midden

De revitalisering van Holwert-Midden is eveneens een belangrijk onderwerp. Huizing: “We kijken nu eerst naar de ruimtelijke voorwaarden in samenwerking met Shyam Khandekar.” Khandekar had onder andere de hand in het wensbeeld voor de stad Coevorden. “Eind dit jaar, begin volgend jaar, ligt er een concept-begroting voor nieuwbouw van De Nieuwe Veste. Dan gaan we richting architect. Het streven is om de nieuwe school in het schooljaar 2025-2026 in gebruik te nemen.”

Wegenonderhoud

Het budget voor wegenonderhoud wordt opgehoogd. “We reserveren op dit moment alleen voor onderhoud, niet voor vervanging”, vertelde Huizing. “Maar dat voldoet niet in alle gevallen.” Hij denkt daarbij aan diverse klinkerwegen in de gemeente.

Onderzoek Krimweg/EDS-plein

Wethouder Bea Meppelink wees op het onderzoek naar de verkeerssituatie aan de Krimweg/EDS-plein, zeker in het licht van de komst van De Nieuwe Veste. “Het huidige mobiliteitsplan voldoet niet meer en wordt vernieuwd. Het is nodig om de bestaande situatie spoorwegovergang in de Krimweg in Coevorden aan te passen. “Er komt een verkeersonderzoek, waarbij de routes tussen Sallandsestraat en EDS-plein en omgeving in beeld worden gebracht. We willen in 2023 een goed beeld krijgen van de situatie. De kosten van het onderzoek zijn circa 50.000 euro.”

Cultuurcoach

Tot eind dit jaar is Coevorden culturele gemeente van Drenthe. “Maar ook na dit jaar blijft cultuur een speerpunt”, aldus Bea Meppelink. In november 2021 is een experiment gestart met de inzet van een cultuurcoach in de gemeente Coevorden als bruggenbouwer in de culturele sector. Binnen de sector wordt de toegevoegde waarde van deze rol gezien. Het college ziet alle reden om de rol en inzet van de cultuurcoach structureel te maken en iets te kunnen uitbreiden.

Bestaanszekerheid

Wethouder Joop Slomp liet weten dat er een noodfonds in de maak is als maatwerkvoorziening. “We willen het bereik van het minimabeleid verbreden. Participatie is belangrijk. Wij willen mensen toeleiden naar werk.” Ook zaken als zorg en wonen spelen een rol, evenals aandacht voor mensen met psychische problemen waardoor zij niet kunnen werken.

Sport

Slomp heeft ook sport in zijn portefeuille en toonde zich zeer verheugd over de komst van het EK Wielrennen naar Drenthe. “Coevorden heeft daarin een mooie rol met twee starts. Bovendien vindt het EK plaats in de Nationale Sportweek.”

Eigenheid dorpen en wijken

De contacten met de dorpen en wijken worden verder verstevigd. Met als voorbeeld Schoonoord waar verduurzaming, wonen, sport en welzijn gezamenlijk wordt opgepakt door inwoners, gemeente en woningcorporatie. Slomp: “Het haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijk MFA in Schoonoord is inmiddels opgeleverd. Daar gaan we nu mee aan de slag.” Bergsma vulde aan, dat er nog meer wordt samengewerkt met wijken en dorpen. “De gebiedswethouders en de gebiedscoördinatoren vervullen hierbij een belangrijke rol.

Handhaving

Burgemeester Renze Bergsma liet weten, dat er extra inzet komt voor handhaving. “Er komt een ton extra beschikbaar en de capaciteit van het aantal boa’s wordt uitgebreid.”

Centrum Coevorden

De Weeshuisweide en het uitwerken van een definitief ontwerp en realisering ervan voor de Markt en Haven staan in de planning voor 2023. De transformatie van de Weeshuisweide vindt plaats in het eerste deel van 2023.

Medewerkers

Voortdurend moeten vacatures worden ingevuld bij de gemeente. “Dit jaar hebben we zestig tot zeventig vacatures ingevuld. Het is echt een klus om al onze plannen waar te maken, maar we slaan ons er goed doorheen. Wel moet ik daarbij zeggen, dat mensen hier graag werken, de sfeer is supergoed. Het is echter zo, dat medewerkers na een tijd hun positie kunnen verbeteren en vertrekken.”

Wie meer wil lezen over de begroting: via deze link zijn de stukken in te zien, die tijdens de raadsvergadering van donderdag 3 november aan de orde komen. Voor een compleet beeld van alle jaarverslagen, rapportages, kaderbrieven en begroting: dat is te vinden op financien.coevorden.nl.