Sleen – Buurtbewoners van de accommodatie TV Sleen zijn bezorgd over de plannen van de tennisvereniging om twee padelbanen te realiseren op de accommodatie aan de Zetelveenweg.

Padel is een mix van tennis en squash. De banen zijn omgeven door glazen wanden en een kooistructuur. De banen vormen daardoor een klankkast van geluid door het gepok van de ballen en het stemgeluid. “Padel”, aldus de buurtbewoners, “schijnt een leuke sport te zijn, echter de keerzijde van deze snelgroeiende sport is het constante gepok van de padelbanen, dat omwonenden tot waanzin drijft.”

“Wij hebben via de sociale media vernomen, dat TV Sleen twee padelbanen wil realiseren”, zo laten de buurtbewoners Sander Dam, Alexander Zaal en Helen Bruinsma namens de buurtbewoners weten. “Wij zochten daarop contact met de vereniging, waarna TV Sleen op 21 maart 2022 een informatiebijeenkomst hield. We kregen informatie over het initiatief waarbij de vereniging een geluidsrapport presenteerde. Wij hebben als buurtbewoner onze vragen en zorgen geuit.” Het steekt de omwonenden, dat sindsdien -zo melden zij- op geen enkele wijze vanuit de vereniging communicatie is gezocht met ons.”

“Wij willen goede buur zijn”

Voorzitter Klaas Schepers van TV Sleen laat desgevraagd weten, dat er constructief overleg is. “Wel is er verschil van inzicht over het verloop. Wij hebben op de informatieavond onze plannen toegelicht en we hebben op advies van de gemeente geluidsonderzoek laten doen. Wij gaan serieus met de plannen om en we zijn goed in gesprek. Wij willen graag een goede buur zijn.”

Aanvraag vergunning

De vereniging heeft de plannen niet gewijzigd en heeft een aanvraag voor een vergunning gedaan. “Dan kan de gemeente”, aldus Schepers, “het licht laten schijnen over de plannen. Twee weken voor kerst hebben we de buurtbewoners hierover geïnformeerd, want we willen niet stiekem te werk gaan. Mocht de vergunning worden gepubliceerd, dan kunnen bezwaren worden ingediend.” Zover is het echter nog niet.

De buurtbewoners reageren: “Nu de vereniging de reeds bekende bezwaren vanuit de buurt negeert en kenbaar heeft gemaakt om toch de vergunningaanvraag te starten, voelt de buurt zich genoodzaakt gezamenlijk een vuist te maken en in actie te komen tegen de padelbanen, tegen onze woonwijk.”

Geluidsniveau

De buurtbewoners wijzen naar de geluidsoverlast. “Als gemiddelde wordt 43 dB verwacht op de bijvoorbeeld de gevel van Sideriusstraat 3 en zelfs een maximaal niveau van 54 in de avond. Dit geldt eveneens voor Sideriusstraat 5. Navraag leert dat dit geluidsniveau te vergelijken is met een vrachtwagen die continu door de straat rijdt op 100 meter afstand of een herdershond die elke seconde blaft op een afstand van 200 meter. In de praktijk wordt dit geluid dus bij elke slag van de bal geproduceerd en dat mogelijk van 07:00 in de ochtend tot 23:00 in de avond, 7 dagen in de week.”

Het verwijt is verder, dat TV Sleen niet kijkt naar alternatieve locaties en/of geluidsbeperkende maatregelen om de buurtbewoners tegemoet te komen. Omdat ook in de avonduren wordt gespeeld, maken de buurtbewoners zich zorgen om de extra verlichting. “Dat heeft gevolgen voor flora en fauna. Bovendien is er toenemende verkeersdrukte, waarvoor extra parkeergelegenheid moet komen en bestaande bebossing moet wijken.”

Steeds meer meldingen

Zowel de buurtbewoners als Klaas Schepers zetten vraagtekens bij de geluidsnormen, die momenteel worden gehanteerd. “Momenteel”, zegt Schepers, “voldoen we aan de normen, maar voor padel zijn deze nog niet aangepast.”

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) meldt op haar website, dat er steeds meer meldingen komen over geluidshinder van padelbanen en de ontwikkeling van nieuwe padelbanen. De vragen gaan met name over de aan te houden afstand tussen padelbanen en bebouwing en het geluidsniveau.

Advies

De bestaande wet- en regelgeving schiet hiervoor te kort. Momenteel wordt uitgegaan van de normen voor tennis. In het bestemmingsplan kan voor nieuwe padelbanen een zonering in het bestemmingsplan worden vastgelegd. Het is aan de gemeente om de afweging te maken of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Bij tennis geldt een afstand van 50 meter tot bebouwing, de NSG adviseert voor padel 200 meter. “Het is van belang”, zo laat de NSG op haar website weten, “om goed te onderzoeken wat het geluidsniveau is van alle activiteiten die bij padel horen. Er moet uitgebreid akoestisch onderzoek gedaan worden. Hierbij is gebruikelijk dat naast het sport- en spelgeluid ook stemgeluid wordt betrokken. Een padelbaan kan alleen aangelegd worden als deze functie verenigbaar is met zowel de bestemming als met de woon- en leefomgeving.”

Financiën

Overigens zijn de benodigde financiën een verhaal apart. Schepers: “Mocht een vergunning worden verleend, dan moet de leden een besluit nemen over de financiën. De kosten liggen tussen de 160.000 en 180.000 euro.

Vergunningaanvraag CTC

De Coevorder Tennisclub (CTC) wil ook padelbanen realiseren, daartegen is eveneens bezwaar gekomen vanuit de buurtbewoners. De leden van de club hebben al ingestemd met de plannen. Net als TV Sleen heeft CTC inmiddels een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente. “Daarover hebben we de buurtbewoners gemaild”, aldus voorzitter Wim Berends. “Door de aanvraag van de vergunning kregen buurtbewoners bij verlening ervan bezwaar maken. Wij beraden ons nog wel op het definitieve standpunt en aanvullende maatregelen in de vorm van geluidswerende maatregelen, maar ook dat kost veel geld. Het geluidsrapport wordt beoordeeld door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, die aan de vergunningaanvraag wordt toegevoegd.” De kosten voor aanleg van padelbanen in Coevorden liggen in dezelfde orde van grootte als in Sleen.

Overigens is onlangs in de nabijheid op sportpark Klinkenvlier Plaza Sportz geopend, waar vier dubbelspelbanen zijn ingericht.

Dalen

Op sportpark ‘t Grootveld in Dalen heeft Lawn Tennisclub (LTC) Dalen inmiddels drie padelbanen gerealiseerd, waardoor het ledental explosief is gestegen. Deze club heeft echter het voordeel, dat de sportaccommodatie in het buitengebied van Dalen ligt.

Foto: padel op één van de banen in Dalen.