Coevorden – Burgemeester Bert Bouwmeester hield zojuist zijn traditionele toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Voor een groot deel draaide het om het vieren en herdenken van 75 jaar vrijheid, maar ook verbindend besturen en een vuurwerkverbod waren onderwerpen.

Buiten verwelkomden de midwinterhoornblazers uit Dalen de bezoekers. Binnen verwelkomde Bouwmeester alle gasten, in het bijzonder burgemeester Daniela Kösters van Samtgemeinde Emlichheim en burgemeester Thomas Berling van partnerstad Nordhorn. Beide burgemeesters spraken over de verbondenheid van de drie grensgemeenten. Ook in Duitsland is dit jaar veel aandacht voor de herdenking. Muziek was er van ‘At your service’.

“Het jaar 2020 wordt bijzonder. Ten eerste begonnen we aan een nieuw decennium. Ten tweede vieren en herdenken we 75 jaar vrijheid. We vieren dat we sindsdien in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan volgende generaties. Ik ben er trots op dat we in april hier in Coevorden de start van de bevrijding in Drenthe vieren. Verspreid over onze gemeente vinden het komende jaar heel veel activiteiten en herdenkingen plaats.”

“Het is ongelofelijk belangrijk dat wij ons blijven realiseren wat vrijheid is. Er zijn steeds minder mensen die ons kunnen vertellen wat zij hebben meegemaakt toen er geen vrijheid was. Hoe bepalend die grenzen toen waren voor de beleving van onze eigen identiteit. En dat we nu vaak spreken over ‘grensoverschrijdend’ en graag samenwerken óver de grens. We zijn Nederlanders, we zijn Drenten en inwoners van de gemeente Coevorden. In onze gemeente herdenken we op vele momenten en vele locaties de bevrijding. We staan er dit jaar extra bij stil en realiseren ons wat dit voor onze ouders, grootouders heeft betekend, en welke verantwoordelijkheid op onze schouders ligt om te zorgen dat we dat nooit meer zien gebeuren”, aldus Bouwmeester.

Het begrip vrijheid kwam ook naar voren in andere aspecten, die Bouwmeester in zijn toespraak noemde.

Dank aan inwoners

“Het jaar 2019 was voor onze gemeente een mooi en goed jaar. Op zijn Drents gezegd: Coevorden doet het zo slecht nog niet, het kon minder. Het is fijn en belangrijk dat we er financieel goed voor staan. We mogen er trots op zijn dat we hierin afwijken van veel gemeenten om ons heen. De bezuinigingen hebben tot deze mooie positie geleid. Dank aan u als inwoners: samen hebben we er voor gezorgd dat er zaken veranderden, we dingen anders deden dan voorheen en dat we ondanks de verminderde financiële middelen veel moois voor elkaar kregen. Ik prijs me gelukkig met de vele inwoners, organisaties en bedrijven in onze gemeente die de krachten en talenten in hun eigen wijk of dorp aanspreken en inzetten om tot mooie ontwikkelingen te komen.

In elke wijk of in elk dorp wonen mensen die vanuit hun werk, hun hobby of gewoon door interesse in bepaalde zaken, ergens goed in zijn of ergens veel van weten. Het is prachtig om te zien hoe de kwaliteiten die er zijn en kennis die er is, ingezet worden voor het algemeen belang. Een groot compliment voor iedereen die zich vrijwillig voor de kwaliteit van onze samenleving inzet!”

Verbindend besturen

Bouwmeester: “Aansluiten bij de energie van die initiatieven, dat noemen we Verbindend Besturen. Steunen, faciliteren en versterken van ideeën zonder ze over te nemen. We blijven leren, want soms is het ingewikkeld. De vraag is steeds welke rol we pakken als gemeente. Dat is elke keer weer anders omdat ook elke keer de situatie en de omstandigheden anders zijn. We blijven daar graag samen met u aan werken en in investeren.”

Jaarwisseling en vuurwerk

“Ook hierin zien we vrijheid terug; vrijheid in het meedenken over en het meedoen aan verbeteringen in je eigen leefomgeving. Spannend was het vorig jaar rond deze tijd in Geesbrug. Afgelopen nieuwjaarsnacht was ik opnieuw in Geesbrug en ik heb met genoegen gezien hoe de voorbereidende gesprekken met het dorp, de jeugd, de politie, maatschappelijk welzijn en onze gemeente waren uitgemond in een gezellig samenzijn rondom een mooi vreugdevuur. Compliment aan Geesbrug!

In Oosterhesselen zagen we, zoals dat al dertig jaar plaatsvindt, weer een mooi voorbeeld van hoe het centraal georganiseerd afsteken van vuurwerk een verbindende rol speelt in de lokale samenleving en hoe dit leidt tot minder overlast van willekeurig afgestoken vuurwerk. Mij verbaast de stelligheid van sommigen dat er eerst garanties moeten zijn voor de handhaafbaarheid van een vuurwerkbesluit, voordat men kan gaan stilstaan bij de vraag over een al dan niet geheel verbod op consumentenvuurwerk.”

Overduidelijk overlast

‘Wie handhaaft het boerkaverbod’ kopte dagblad Trouw in 1 augustus over een maatregel waar grote twijfels bij bestonden, maar waar dezelfde partijen die nu over een vuurwerkmaatregel neuzelen de eersten waren om deze wet in werking te laten treden. Als overheid mag, nee, moet je aangeven waar je je verantwoordelijkheid ziet als er sprake is van ongewenste maatschappelijke effecten. En die zijn er over het vuurwerkgebruik overduidelijk. Nog los van de medische en psychologische effecten bij mens en dier, is er minimaal 15 miljoen euro aan materiële schade. Tegelijkertijd geven we 77 miljoen euro uit aan vuurwerk, een recordomzet. We geven dus ruim 90 miljoen euro uit aan vuurwerk, 5,15 euro per Nederlander. Voor Coevorden met 35.356 inwoners is dat omgerekend ruim 180.000 euro.

Als je consumentenvuurwerk verbiedt en je het als consument niet meer kunt kopen, wordt handhaven veel simpeler. En als we die 5,15 euro per inwoner besteden om in elk dorp en in de stad een mooi centraal en professioneel vuurwerk te faciliteren dan wordt het er niet duurder van maar wel veel gezelliger en veiliger voor mens én dier.”

Aanpak gemeenteraad

“Ook onze gemeenteraad pakt haar taak anders op dan voorheen. Ik maak de gemeenteraad een groot compliment voor de wijze waarop de nieuwe rol is opgepakt. Met het raadsakkoord ‘Samen Levend’ heeft de Raad een aantal grote, overkoepelende maatschappelijke thema’s geagendeerd waarover zij met inwoners het gesprek aan gaat. Zo spraken de raadsleden over duurzaamheid en biodiversiteit met onder andere inwoners en verenigingen”, vertelde Bouwmeester. Met de bevindingen heeft het college de opdracht om hiermee rekening te houden bij het bepalen van beleid.

Glasvezel

Als een bijzondere ontwikkeling noemde Bouwmeester glasvezel. “Inmiddels is de aanleg op gang gekomen. Binnen een paar jaar kunnen alle inwoners van onze gemeente het snelle internet op. De stichting Glasvezel Zuidenveld besprak dit onlangs met de dorpsorganisaties. Er is een initiatiefgroep gevormd die gaat kijken naar manier waarop mogelijke winst van de bv besteed kan worden in de deelnemende dorpen.”

Protesten

“Een ander terugkerend element in Nederland waren de vele protesten. Leerkrachten, medisch personeel, klimaatactivisten, boeren, bouwers en agenten; allemaal protesteerden ze om uiteenlopende redenen. Vaak waren de demonstranten met velen en veroorzaakten ze bewust overlast om aandacht voor hun punt te krijgen. Opvallend daarbij was dat de boosheid zich vooral richt op de Rijksoverheid.”

Meer verantwoordelijkheden

“We hebben een prominente rol in verschillende opgaven van deze tijd. Het realiseren van voldoende betaalbare woningen, het bestrijden van ondermijnende criminaliteit, het aanpakken van problematische schulden of het bieden van een vangnet aan iedereen die de aansluiting op onze samenleving dreigt te verliezen; u als inwoner verwacht veel van de overheid. De verantwoordelijkheden van ons als gemeente zijn de afgelopen tientallen jaren fors gegroeid. We kregen zware uitvoeringstaken overgeheveld van de Rijksoverheid; daar vroegen we overigens zelf om. Er kwamen alleen onvoldoende middelen mee. Hoe wij dan effectief een rol kunnen nemen en zorgen voor de juiste balans, is steeds vaker een vraagstuk dat zich aandient op onze bestuurlijke tafel. Dat merken we als wij op werkbezoek zijn in onze wijken en dorpen.

Overigens zoeken wij niet alleen de verbinding met onze inwoners, bedrijven en organisaties, maar kijken we ook nadrukkelijk naar de kansen op regionaal niveau. Belangrijke thema’s stoppen niet bij de gemeentegrens, de provinciegrens of de landsgrens. We gaan dan ook graag die samenwerking over de grens aan. Daar zijn al diverse mooie voorbeelden van, zoals Dutch TechZone, de Regiodeal en overlegvormen met andere grensgemeenten.

Bij de plek waar je woont horen identiteiten, gewoonten, tradities en historie. Vanuit deze eigenheid pakken we graag de samenwerking op. De bevrijding was overigens ook een ‘internationale samenwerking’. In de stad Coevorden waren het de Canadezen, elders in de gemeente ook onder andere de Polen en Belgen.

Is er een relatie tussen samenwerking in de grensregio en het duurzaam bewaken van vrede en vrijheid? En hoe ziet dat er uit? We koesteren gemeenschappelijk onze vrijheid. Soldaten vanuit de hele wereld, vaak jonge jongens, vochten destijds ver van huis en haard, voor onze vrijheid. Dát gaan we dit jaar in Drenthe uitgebreid herdenken.”