Coevorden – De rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden heeft onderzoek gedaan naar het gemeentelijk afvalbeleid. De conclusie is, dat de gemeente ambitieuze doelstellingen voor ogen had, maar dat deze met onvoldoende maatregelen gepaard gingen. De dienstverlening is wel op orde: inwoners zijn over het algemeen tevreden over het afvalbeleid. Dat bleek uit een peiling onder circa 2500 inwoners, die de rekenkamercommissie als onderdeel van het onderzoek uitvoerde.

De commissie onderzocht wat er terecht gekomen is van het vastgestelde beleid, hoe effectief en efficiënt de huidige werkwijze is en hoe in de toekomst de prestaties op het gebied van afvalscheiding en dienstverlening verbeterd kunnen worden. Er werd een documentstudie uitgevoerd, er vonden gesprekken plaats met medewerkers van Area en de gemeente en de commissie deed een onderzoek onder inwoners.

Maar liefst 2470 inwoners vulden de online-enquête over afval in. De meeste van hen zijn tevreden over de huidige afvalinzameling en gaven het cijfer acht. Van de deelnemers gaf 15 procent een onvoldoende. Over de frequentie van de restafvalinzameling waren inwoners minder tevreden.

Conclusies

Het gestelde doel, maximaal 100 kilo restafval per inwoner, is niet gehaald. De ambities waren hoog, maar de maatregelen onvoldoende. Daarbij zijn de kosten van afvalbeheer aan de hoge kant, zeker ook door de hoge kosten voor de milieustraten. De hoeveelheid restafval moet worden verminderd, er moet meer GFT uit het restafval en de hoeveelheid afval op de milieustraten moet beperkt worden. Alleen dan kunnen de eigen en ook landelijke doelstellingen behaald worden.

Aanbevelingen

De rekenkamercommissie doet zes aanbevelingen. Allereerst wordt aanbevolen een hernieuwd afvalbeleid vast te stellen, waarbij niet alleen de doelstellingen zijn uitgewerkt maar ook de maatregelen die nodig zijn om die te realiseren. Diftar zal als maatregel moeten worden onderzocht. Daarnaast moet de hoeveelheid (bedrijfs)afval van inwoners van buiten de gemeente bij de milieustraten worden verlaagd. Gelet op de hoge kosten geeft de commissie tot slot ook het eventueel sluiten van één van de milieustraten mee als aanbeveling.

Reactie college

Het college van burgemeester en wethouders herkent zich over het algemeen in de conclusies en kan zich vinden in de aanbevelingen. Het college constateert dat er goede stappen zijn gezet, maar dat deze inderdaad onvoldoende waren. In 2022 wordt, zo geeft het college aan, een nieuw afvalbeleid met een realistisch uitvoeringsprogramma voorgelegd aan de raad.