Coevorden – De financiële positie van de gemeente Coevorden was ook in 2019 stabiel. Het college van burgemeester en wethouders stelde vrijdagochtend het jaarverslag vast. Het positieve resultaat over 2019 is ruim anderhalf miljoen euro.

“Daar mogen we”, zo schrijft het college, “in deze voor veel gemeenten financieel lastige tijden best trots op zijn. Uiteraard is dit een gezamenlijke verdienste van inwoners, organisaties en bedrijven die in nauwe samenspraak met de gemeente vele krachten en talenten in wijken en dorpen aanspreken en inzetten om tot mooie ontwikkelingen te komen.”

Aantrekkelijk

Het college: “We hebben er in 2019 hard aan gewerkt om beter te laten zien dat Coevorden aantrekkelijk is om te wonen en te werken. Onze programmatische aanpak voor de opwaardering van de binnenstad van Coevorden, waarin diverse maatschappelijke partijen een nadrukkelijke rol hebben, heeft in 2019 al flink wat vruchten afgeworpen.

Verbindend besturen

“Wij geloven als college oprecht in de kracht van de samenleving en de initiatieven die vanuit de wijken en dorpen zelf ontstaan. Velen zetten zich al vrijwillig in voor de kwaliteit van onze samenleving. Aansluiten bij de energie van deze initiatieven, door het steunen, faciliteren en het versterken van ideeën, dat is wat wij onder ‘Verbindend Besturen’ verstaan.

De samenwerking tussen gemeente en inwoners blijft belangrijk. Het college stimuleert, steunt en versterkt graag initiatieven vanuit de samenleving. Elk jaar worden stappen gezet en nieuwe ervaringen opgedaan. In 2019 zijn in samenwerking met onder meer de dorpen en wijken en gemeenteraad de nieuwe regels voor het stimuleringsfonds vastgesteld. De nieuwe regeling moet ervoor zorgen dat het fonds steeds beter aansluit bij de wensen van inwoners en organisaties in de gemeente.”

Investeringen

In 2019 is onder meer geïnvesteerd in duurzaamheid, wegenonderhoud, preventie in het sociaal domein en de verbetering van de samenwerking met inwoners. In Coevorden is ruimte om te investeren en te innoveren. Na vier jaar bezuinigen is de financiële situatie sinds 2018 goed. Het college blijft het belangrijk vinden op de reserves op peil te houden.

Sociaal

Het voorkómen van problemen en belemmeringen was in 2019 een belangrijk onderwerp. Het programma ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ en een aanpak om armoede te voorkomen zijn hiervan voorbeelden. Een succesvolle pilot met het UWV om te voorkomen dat mensen vanuit de WW in de bijstand raken, krijgt dit jaar een vervolg.

Duurzaamheid

In 2019 is de Duurzaamheidsvisie vastgesteld, is de raadswerkgroep duurzaamheid gestart en worden met andere gemeenten, organisaties en inwoners steeds concreter wordende plannen gemaakt voor een duurzame gemeente.

Wegen en station

Er is in 2019 flink geïnvesteerd in de openbare ruimte. Op de achterstand in het wegenonderhoud is in de hele gemeente flink ingelopen. Er is hard gewerkt in de binnenstad en de tunnel bij het station is gerealiseerd.

Economie

In 2019 is een start gemaakt met het verbeteren van de bedrijventerreinen en de ondernemersdienstverlening. Door het sluiten van de Regiodeal met vijf andere gemeenten en de provincie starten verschillende projecten om de kracht van de regio te versterken op het gebied van wonen, werken en welzijn.

Wie meer wil weten, kan HIER het complete jaarverslag 2019 inzien.