Drenthe, Groningen en Friesland kunnen een bedrag van 55,2 miljoen euro tegemoetzien vanuit het Rijk om de stikstofuitstoot te verminderen.

Het Rijk heeft eerder dit jaar aan de provincies gevraagd versnellingsvoorstellen in te dienen. Na een eerste toetsing komen deze voorstellen nu voor financiering in aanmerking. Melkveehouders in de drie provincies kunnen naar verwachting vanaf voorjaar 2023 subsidie aanvragen voor het treffen van maatregelen op hun bedrijf. Het gaat hierbij om bewezen effectieve maatregelen die de uitstoot van stikstof verminderen, passend bij het bedrijf van de aanvrager.

Voorbeelden van maatregelen zijn onder andere het vastleggen van ammoniak door additieven toe te voegen aan de mest, het stimuleren van de weidegang, de stalvloeren schoner houden van mest en het uitrijden van mest met water.

Meting resultaat

Alle 4000 melkveehouders in Fryslân, Groningen en Drenthe kunnen gebruikmaken van de subsidie. De verwachting is dat de stikstofuitstoot met 20 procent teruggebracht kan worden door de maatregelen. Op de bedrijven worden de resultaten van de maatregelen gemeten, zodat duidelijk wordt wat een maatregel doet en welke verbeteringen er eventueel nodig zijn. Het is van groot belang dat maatregelen goed gemeten en gevalideerd worden, zodat deze mee kunnen tellen in de stikstofopgave.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Dat er een openstelling komt voor een bedrag van ruim 55 miljoen is goed nieuws. We kunnen de melkveehouders dan ondersteunen in het nemen van maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Hoe meer we nu al aan stikstofreductie bereiken, hoe minder groot de opgave in de nabije toekomst is.”

De verwachting is dat het bedrag in december 2022 beschikbaar is vanuit het Rijk voor de komende twee jaar. Over verlenging daarna worden nadere afspraken gemaakt worden tussen Rijk en provincie.