Coevorden – Er wordt nader onderzoek gedaan naar de scenario’s voor De Nieuwe Veste. Zowel nieuwbouw op Holwert-Midden, nieuwbouw op de huidige locatie aan de Van Heeckerenlaan en renovatie van het huidige gebouw worden onder de loep genomen. Het college en De Nieuwe Veste gingen uit van nieuwbouw op Holwert-Midden, maar de raad besloot dat dat te voorbarig is.

Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van dinsdagavond. Zes fracties dienden een gezamenlijk amendement in. Alleen BBC2014 ondertekende niet, maar ging aan het einde van de vergadering hierin toch mee.

Namens VVD, CDA, PvdA, PAC, D66 en PPC voerde Jerry Stoker (PAC) het woord. “Voorafgaand aan de bespreking in de commissie heeft partijbreed een bespreking plaatsgevonden over uw raadsvoorstel. We moeten iets met de huisvesting van de Nieuwe Veste om het voortgezet onderwijs in de toekomst te continueren. We moeten dat op een afgewogen en zorgvuldige manier doen, omdat we ons realiseren dat de keuze van de raad langdurige financiële gevolgen heeft voor de begroting van de gemeente en daarmee voor al onze inwoners”, aldus Stoker.

Huizing rekende voor nieuwbouw op Holwert-Midden op zo’n 30 miljoen, terwijl door alle andere genoemde onderdelen er nog eens 6 tot 12 miljoen bij komt. Dat is voor de gemeente bijna een ton aan kapitaallasten per jaar.

Onzekerheden

Het raadsvoorstel omvat drie aspecten, namelijk nieuwbouw van De Nieuwe Veste, de locatiekeuze en de (er)ontwikkeling van Holwert-Midden. Stoker: “Het voorgestelde voorkeursscenario op dit moment gaat nog met veel onzekerheden gepaard wat betreft de benodigde financiën, verwerving en verplaatsing van gronden en bedrijven, mogelijke saneringsopgaven, mogelijke beperkingen in verband met aangrenzende partijen, ondernemingen of activiteiten. De structuurvisie Holwert-Midden moet ook los van De Nieuwe Veste ontwikkeld worden. Wij willen een duidelijk beeld hebben van de benodigde financiën. Er zijn nog te veel onzekerheden om nu een krediet ter beschikking te stellen.”

Door middel van het amendement kreeg het college van burgemeester en wethouders de opdracht om de informatie die heeft geleid tot het afvallen van de scenario’s renovatie en nieuwbouw/renovatie nader te onderbouwen. Die informatie moet bovendien door een onafhankelijke derde worden getoetst.

Nieuwe Veste geen bouwval

In het amendement wordt uitgegaan van nieuwbouw op Holwert-Midden of de huidige locatie. Het amendement ging BBC2014 niet ver genoeg. Henk Mulder: “Er is gedegen onderzoek vereist om de juiste koers te varen. Het is duidelijk: betrek de raad eerder en volledig bij het besluitvormingsproces. Alles moet boven tafel komen voor de zorgvuldigheid. Verbouw of nieuwbouw is voor ons nog geen uitgemaakte zaak. De Nieuwe Veste is verre van een bouwval. Voor ons is renovatie wel degelijk in beeld. Sloop van het huidige schoolgebouw, inclusief het nieuwe gedeelte, is kapitaalvernietiging. Wij vragen de Rekenkamer door middel van een motie om dit te onderzoeken.” De motie werd gesteund door CDA, PvdA en PAC, later sloten de andere partijen zich hierbij aan.

“Draag enthousiasme over”

Michel Blanken van de Partij van de Arbeid wil dat De Nieuwe Veste zich versterkt met mbo (middelbaar beroepsonderwijs). “En een internationaal diploma behalen in Coevorden zou fantastisch zijn. In Nordhorn wordt daaraan gewerkt en zoekt een partner.” Hij riep wethouder Jeroen Huizing op om er alles aan te doen om het enthousiasme voor deze twee elementen over te dragen op De Nieuwe Veste.

Bernette Sieben van de VVD vindt, dat onderwijs moet aansluiten op de vraag. “Het schoolgebouw moet bovendien aansluiten bij de eisen van deze tijd en de toekomst. Daarin speelt De Nieuwe Veste een belangrijke rol, een grotere rol dan nu het geval is.” Daarin kon Eddy Heeling va het CDA zich vinden.

Onvoldoende meegenomen

Lars Hoedemaker van D66 kwam nog even terug op de gang van zaken. “Franse presidenten staan bekend om hun grote bouwprojecten in de laatste termijn van hun ambtsperiode. Vaak luidde dat het einde van een regeerperiode in. De volksvertegenwoordiging voelde zich onvoldoende meegenomen in de visie van de president”, waarmee Hoedemaker parallellen trok met de situatie in Coevorden. “Ook hier lijkt de nieuwbouw ingezet te worden als hefboom voor de verbetering van een verlopen industriegebied. En ook hier voelt de volksvertegenwoordiging zich hierin onvoldoende meegenomen. Het is ons te omvangrijk om op dit moment ja tegen te zeggen.”

Geen vertraging

Wethouder Jeroen Huizing zei in zijn reactie: “Met het amendement laat de raad zien dat zij wil dat beide locaties goed worden onderzocht. Er hoeft geen vertraging te zijn. We kunnen morgen al aan de slag met ontwikkeling van de diverse scenario’s.” Ook hij vindt toetsing van cijfers door een externe partij belangrijk.