Coevorden – Tijdens een feestelijke kerkdienst op zondag 6 februari wordt in de Singelkerk aan de Van Heutszsingel in Coevorden de oprichtingsakte van de Protestantse Gemeente Coevorden ondertekend.

Hiermee komt een einde aan een langdurig Samen-op-Wegtraject en vormen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk weer één kerkelijke gemeente.

De Gereformeerde kerk Coevorden scheidde zich in 1842 af van de Hervormde gemeente. De beide kerken, die elk hun eigen geloofsbeleving hadden en kerkleden, die op een aantal punten van inzicht verschilden, behoorden tot de protestantse stroming.

Proces

Al voor het ontstaan van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in 2004 was er sprake van een Samen-op-Wegproces, waarbij de kerken weer toenadering tot elkaar zochten en gezamenlijke activiteiten organiseerden. Zo werd het jeugdwerk van de beide kerken halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw al samengevoegd.

Sinds die tijd werd steeds intensiever samengewerkt en werden gesprekken gevoerd over een toekomstig samengaan. Toch duurde het tot het begin van deze eeuw voordat er onder impuls van de PKN ook gesproken werd over een echte fusie. Gesprekken die complex waren en soms emotionele onderwerpen aanroerden; vooral dit laatste maakte het tot een gevoelig proces. Onderwerpen die zowel het geestelijke als het materiële raakten en moeilijke keuzes die hierin gemaakt moesten worden.

Behoedzaam moesten beide kerkenraden dit aan de achterban overbrengen om zo draagkracht voor de plannen te krijgen.

Diensten in Singelkerk

Een van de grootste obstakels was het kiezen van het toekomstige kerkgebouw, want het gebruiken van de beide kerken was en is financieel niet verantwoord. Op basis van een objectief rapport is uiteindelijk in 2019 het besluit genomen om de hervormde kerk (stadskerk) in het centrum van Coevorden af te stoten en verder te gaan in de gereformeerde kerk aan de Van Heutszsingel.

Nieuwe bestemming Stadskerk

Inmiddels wordt in overleg met de gemeente Coevorden gezocht naar een nieuwe bestemming voor de monumentale Stadskerk in het centrum. De kerk staat bekend om de uitstekende akoestiek.

In oktober 2021 hebben, ondanks de beperkingen die de coronaperiode met zich meebracht, de beide kerkenraden kunnen besluiten tot een fusie. De afgelopen week is ook vanuit de Classis Groningen-Drenthe de definitieve goedkeuring gegeven aan dit besluit tot samengaan. Kerkenraden en gemeenteleden zijn verheugd over deze fusie en zien ernaar uit om samen de Protestantse Gemeente Coevorden tot een bloeiende gemeenschap te vormen.

Na 180 jaar van afscheiding zal er in de feestelijke dienst van 6 februari 2022 de zegen worden gevraagd over de fusie. Een historisch moment.

Foto: De Stadskerk krijgt een andere bestemming, zoals reeds een tijdje bekend is.