Coevorden – Het college stelt de raadscommissie dinsdag 10 mei voor in te stemmen met de aanbevelingen en conclusies uit het onderzoeksrapport ‘Meer doen met afval, onderzoek naar de resultaten van het gemeentelijk afvalbeleid’. Dit onderzoek is in opdracht van de rekenkamercommissie uitgevoerd door een extern bureau.

Een van de conclusies is, dat zowel de raad als het college een te afwachtende houding hebben aangenomen, de regie was onvoldoende en er zijn onvoldoende maatregelen getroffen om de doelstellingen te halen.

Net als veel andere gemeenten wil de gemeente Coevorden voldoen aan de doelstellingen van het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). Dit is ook vastgelegd in het Coevorder afvalbeleid uit 2016. De eerste doelstelling van VANG was 100 kilo huishoudelijk restafval per inwoner in 2020 en de einddoelstelling is 30 kilo restafval per inwoner in 2025. Daarnaast was het streven om te komen tot een scheidingspercentage van 75 procent in 2020.

Aanbevelingen

De aanbevelingen zijn om een geactualiseerd afvalbeleid vast te stellen en om een andere manier te verkennen om de hoeveelheid restafval te verlagen. Daarbij wordt onderzoek naar de mogelijkheid van diftar genoemd. Daarnaast dient de hoeveelheid bedrijfsafval en het vele gebruik van de milieustraat terug te worden gedrongen. Ook zou sluiting van één van de milieustraten moeten worden bekeken.

De commissievergadering begint om 19.30 uur en is via deze link te volgen.

Zie ook:

Ambities afvalbeleid hoog, maar er waren onvoldoende maatregelen