Coevorden – Zeven inwoners van de gemeente Coevorden zijn vandaag, maandag 26 april, koninklijk onderscheiden in het kader van de jaarlijkse lintjesregen. Burgemeester Bert Bouwmeester reikte de onderscheidingen uit.

De heren Sjoerd Blank, Riekus Ziel, Harry Smit en Bert Kleine en de dames Janny Fledderus en Henny Staal werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau, mevrouw Tanja Klip werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Sjoerd Blank

Sjoerd Blank (69) uit Sleen is een gewaardeerd en trouw lid van Gemengde Zangvereniging Sleen. Hij was ook voorzitter en in die periode heeft de vereniging de musical ‘Heb Lief en Leef’ opgevoerd, één van de hoogtepunten van de vereniging. Daarnaast was hij bestuurslid van de Bond van Koren in Drenthe. Bij Hospice ‘Huis van Heden’ in Emmen zorgt hij voor het technisch beheer en het tuinonderhoud. Verder verzorgt hij voorlichting en presentaties en begeleidt de vrijwilligers. Hij zette het project ‘Verhalenbank’ op, waarin de persoonlijke verhalen van de vrijwilligers en nabestaanden uitgebeeld worden in een mozaïek. Voorts organiseert hij mede de jaarlijkse deelname aan NL-Doet. Bovendien is hij vrijwilliger bij Waterschap Vechtstromen, hier verzorgt hij lezingen en rondleidingen over en door de waterzuiveringsinstallaties, met name voor scholen.

Riekus Ziel

Riekus Ziel (71) uit Sleen was van 1976 tot 2000 bestuurslid van IJsvereniging Voorwaarts in Sleen. Hij beheerde de kantine, zette de baan uit en onderhield deze gedurende het hele jaar. Sinds 2000 is hij bestuurslid van Stichting Tomme Tomme Survival Zuidoost-Drenthe. Hier organiseerde hij mede de survivalruns en onderhield hij de materialen. Ziel bouwt het terrein op en organiseert mede de survivalactiviteiten voor een lokale school. In 2017 is Stichting Wildmanrun in Sleen opgericht. Hier is hij als bestuurslid verantwoordelijk voor de bouw van het parcours voor de jaarlijkse Wildmanrun met vele deelnemers. Daarnaast verzorgt hij in woonzorgcentrum De Schoel in Sleen de wekelijkse bingo.

Harry Smit

Harry Smit (61) uit Meppen werd op 14 oktober 1987 repressief brandweerman op de post De Krim. In zijn brandweercarrière heeft hij gefunctioneerd als manschap, bevelvoerder, oefenleider, lid van de ademluchtploeg en lid van het technisch ondersteunend team. Op 20 juli 2020 is aan hem eervol ontslag verleend. Binnen de jeugdbrandweer is hij twaalf jaar als voorzitter en jeugdleider vrijwillig actief geweest. Hij begeleidde de opleidingsploeg en de juniorenploeg en organiseerde mede de zomerkampen en de oefendagen. Sinds beginjaren tachtig is hij vrijwilliger bij de Lotusvereniging Coevorden. Hier was hij voorzitter en is momenteel secretaris. Hij is al ruim veertig jaar lid van de EHBO. Van 2000 tot 2003 was hij bestuurslid van Oranjevereniging De Krim.

Bert Kleine

Bert Kleine (58) uit Dalerpeel is bestuurslid van en vrijwilliger bij Plaatselijk Belang Dalerpeel. Hij was er voorzitter, penningmeester en secretaris en hij was als projectleider betrokken bij het aanleggen van een nieuw sportterrein. Daarnaast zette hij zich onder andere in voor het stimuleringsfonds, de beleeftuin, het realiseren van een multifunctionele accommodatie, het organiseren van activiteiten en de aanleg van glasvezel. Verder is hij voorzitter van ijsvereniging Nooitgedacht in Dalerpeel. Hier coördineert hij het onderhoud en beheer van ijsbaan. Van 2014 tot 2019 was hij bestuurslid van de PvdA, afdeling Coevorden. Hij ondersteunde de raadsleden en zette zich met name in voor de economie, infrastructurele werken en de werkgroep inhoudelijke discussie. Daarnaast initieerde hij het ombudsteam.

Janny Fledderus

Mevrouw Janny Fledderus-Strijker (78) uit Dalen was van 1984 tot 2012 vrijwilliger bij de protestantse kerk in Coevorden. Ze was secretaris van de werkgroep van de tweedehandswinkel De Koppel en stond zelf ook in de winkel. Tevens was ze diaken en lid van de werkgroep zending werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Sinds 1994 is ze voorzitter van de bridgeclub van de Vrouwen van Nu, afdeling Dalen. Ze organiseert bijeenkomsten en geeft bridgecursussen. Tevens begeleidt ze de culturele groep van Vrouwen van Nu. Van 2002 tot 2012 was zij vrijwilliger bij de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Ze begeleidde de vakantieweken voor mensen met een lichamelijke beperking of zwakke gezondheid. Ze was medeverantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg en de begeleiding tijdens de activiteiten. In ontmoetingscentrum De Hoeksteen in Coevorden helpt ze bij activiteiten. Zij is daarnaast vrijwilliger bij Hospice ‘Huis van Heden’ in Emmen. Ze ondersteunt en begeleidt de gasten in hun laatste levensfase.

Henny Staal

Henny Staal (68) uit Dalen werkte sinds 1995 als verpleegkundige bij de zorggroep Acanthis/Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe. Zij was sinds 2005 als coördinator van hospice ’t Huis van Heden’ in Emmen. Zij gaf leiding aan de vrijwilligers, die zij coachte en begeleidde. Zij voerde de intakegesprekken en de gesprekken met de huisartsen, kerkelijke instanties en uitvaartondernemingen. Ze organiseerde mede de jaarlijkse deelname aan NL-Doet, was actief betrokken bij de nieuwsbrieven en de website en fungeerde als aanspreekpunt voor de pers. In haar vrije tijd droeg mevrouw Staal zorg voor de nazorg aan de nabestaanden, overlegde zij met de artsen die overdag niet bereikbaar waren, begeleidde zij de vrijwilligers die vragen hadden en verzorgde extra scholingsbijeenkomsten. Momenteel is zij gastvrouw in de hospice. Zij was verder medeoprichter van de telefonische hulpdienst ‘Tegen haar wil’, gericht op slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld. Tot 2001 was zij er vrijwilligers. Zij bood een luisterend oor, stuurde de vrijwilligers aan en leidde de organisatie.

Tanja Klip

Tanja Klip-Martin (66) ut Dalen was oorspronkelijk werkzaam als freelance kunsthistoricus. In 1981 kreeg zij de Mr. J.W. Frederiksprijs van de Nederlandse Vereniging van Kunsthistorici. Zij is sinds 1998 actief als openbaar bestuurder. Van 2002 tot 2005 was zij wethouder voor de gemeente Coevorden. Als gedeputeerde van de provincie Drenthe (2006-2012) beheerde zij de portefeuilles milieu, bodem, klimaat, energie en waterbeleid. Sinds 2012 is zij dijkgraaf bij Waterschap Vallei en Veluwe en is lid van de Mijnraad van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij heeft dit waterschap omgevormd van een klassieke beheerorganisatie naar een midden in de samenleving staande overheid met een langetermijnperspectief en een innovatief karakter. Zij speelde een belangrijke rol bij de bestuurlijke vernieuwing.

Daarnaast richtte zij zich met name op de samenwerking met kennisinstellingen om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren en de verbinding te zoeken met jong talent. Zij verzorgde lezingen voor de studenten van onder andere de Hogeschool Van Hall Larenstein en de Rijksuniversiteit Groningen en sprak op conferenties. Tevens werkte zij actief mee aan diverse publicaties in samenwerking met onderwijsinstellingen. Met Van Hall Larenstein zette zij een samenwerkingsovereenkomst op, waardoor tientallen studenten afstudeerden bij het Waterschap Vallei en Veluwe en een aantal van hen vervolgens een watertraineeshipprogramma volgden.

Verder stimuleerde Klip de universiteiten in Wageningen, Utrecht en Amsterdam tot het doen van onderzoek naar de achtergronden van de maatschappelijke vraagstukken en het op een toegankelijke wijze presenteren van de resultaten. Dat heeft er onder andere toe geleid, dat er onder jongeren meer kennis is van het water- en klimaatvraagstuk en dat meer jongeren gekozen hebben voor een technische studie op het terrein van water en klimaat.

Sinds 2008 is zij ambassadeur van het Initiatief Bewust Bodemgebruik. Het initiatief wil de maatschappelijke dialoog over (het gebruik van) de bodem en het grondwater stimuleren. Ze introduceerde het begrip ‘grensontkennende samenwerking’, waarbij de waterschappen steeds vaker de samenwerking zoeken met andere regionale overheden. Zij realiseerde mede dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een brede benadering koos voor de Rijksstructuurvisie Ondergrond. Verder geeft zij lezingen en geeft interviews aan vakbladen. Als lid van de Mijnraad van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ze bijgedragen aan tal van adviezen en de professionalisering van de raad.

Foto’s en filmpje: gemeente Coevorden.