Coevorden – Het voorstel voor het project ‘De Swaneburg Gasloos in 2020’ van sportaccommodatie De Swaneburg staat dinsdag 10 september op de agenda van de commissie. De vergadering in de raadzaal in Hof van Coevorden begint om 19.30 uur. Er wordt een presentatie van het haalbaarheidsonderzoek gegeven.

Het voorstel stond in januari en februari reeds op de agenda van de commissie- en raadsvergadering, maar werd toen uitgesteld om een haalbaarheidsonderzoek te houden op aandringen van BBC2014, VVD en CDA. Omdat het om een half miljoen gemeenschapsgeld gaat, wilden deze partijen eerst een haalbaarheidsonderzoek.

Het college stelt de raad voor om een investeringskrediet van in totaal 500.000 euro beschikbaar te stellen voor realisering van het project. Het voordeel in de exploitatie van De Swaneburg komt ten goede aan de gemeente. Dat is begroot op 21.600 euro per jaar. Daarmee is het voorstel ongewijzigd gebleven.

Conclusie en aanbevelingen

Advies- en ingenieursbureau Syntraal voerde het onderzoek uit. Conclusie van het rapport is dat het plan zowel technisch als financieel haalbaar wordt geacht en het van harte wordt aanbevolen om uit te voeren.

In het rapport van Syntraal wordt de vraag gesteld of de door de stichting en bureau Sweco voorgestelde bodemlussen een beter optie zijn dan Warmte Koude Opslag (WKO). Daarnaast adviseert Syntraal de zwembadafdekking te analyseren en na te gaan in hoeverre het toepassen van een warmtepomp op de ventilatie van de kantine nodig is. De adviezen worden bij de verdere ontwikkeling van het project nader onderzocht.

Met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet en de rechtstreeks door de gemeente aan te vragen subsidie bij de provincie ontstond een transparante financiering van het project. Het subsidiebedrag van 140.000 euro wordt ingezet voor het project. Het voordeel in de exploitatie komt ten gunste aan de gemeente.

Duurzaamheid is onderdeel van het raadsakkoord en de doelstelling is om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. De ambitie van Stichting De Swaneburg past binnen de gemeentelijke uitgangspunten.

Het complete raadsvoorstel is via de website van de gemeenteraad te lezen.