Coevorden – Het amendement van de VVD betreffende de Regionale Energiestrategie 1.0 is aangehouden tot de volgende vergadering. Het amendement en de motie van deze partij leidden tot een langdurige discussie. Wethouder Jeroen Huizing verzette zich tegen het amendement. BBC2014 en PPC schaarden zich achter het amendement, de andere partijen waren het er niet mee eens. De partijen gaan de kwestie nog eens tegen het licht houden en gaan in overleg. Zij komen er in de raadsvergadering van donderdag 17 juni op terug.

“Door het aannemen van het amendement”, waarschuwde wethouder Jeroen Huizing, “moeten we alles opnieuw doen. En als er één schaap over de dam is….”, verwijzend naar de raadsvergaderingen van andere gemeenten over hetzelfde onderwerp.

Erik Bonkes van de VVD reageerde: “Dus de raad moet maar tekenen bij het kruisje?” Aanvullend zei hij, dat ook in raden van de andere gemeenten amendementen worden ingediend. De voorzitter van de vergadering viel even uit zijn rol en ondersteunde de woorden van Huizing. De VVD wil de regie echter bij de raad houden en niet later van het college te horen krijgen “dat de raad heeft besloten.” Ton Soppe van de BBC2014 vroeg zich af of het waar is dat alles opnieuw moet worden gedaan als het amendement het haalt.

De gemeenteraad sprak dinsdagavond over de Regionale Energiestrategie 1.0. Hierin staat beschreven dat in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe wordt opgewekt door windenergie en grootschalige zonne-energie. De gemeente zet de komende tijd vooral in op zonne-energie op grote daken en het project Zonneroute A37. De RES 1.0 komt in alle Drentse gemeenten aan de orde.

“Op vrijwillige basis”

De VVD wil, dat de energietransitie op vrijwillige basis moet plaatsvinden. Erik Bonkes: “Wij distantiëren ons van de aanbeveling aan het rijk, waarin staat ‘Maak de aanleg van collectieve warmteleverende systemen juridisch afdwingbaar’ en waarin wordt gevraagd om doorzettingsmacht om iedereen in de juiste stand te krijgen.”

Door middel van het amendement wil de VVD deze woorden schrappen uit de RES 1.0. “Wij vinden het onjuist”, aldus Bonkes, “om in deze fase van de warmtetransitie, waarin de nadruk ligt op onderzoek en experimenten en er bovendien nog geen afspraken zijn gemaakt over financiële compensatie voor inwoners, het Rijk te vragen om juridische dwangmaatregelen in wetgeving vast te leggen.”

Inspanningsverplichting

Daarenboven diende de VVD een motie in, waarin het college werd opgedragen om de afspraken in de RES 1.0 te zien als een inspanningsverplichting, waarbij zeker serieus getracht wordt deze te realiseren. De VVD vindt, dat Coevorden en Drenthe een bijdrage moeten leveren aan de energietransitie en daarover moet geen twijfel bestaan.”

”Wij willen”, zei Gilbert Mulder van de PvdA in zijn reactie, “deze tekst instandhouden om mogelijk in de toekomst in te zetten.” Eddy Heeling van het CDA kon zich vinden in een aantal punten van de VVD-motie. “Maar er moet wel een stip aan de horizon zijn. Een vorm van dwang moet mogelijk zijn.”

Jerry Stoker van het PAC wil ruimte bieden aan inwoners om mee te laten doen aan de energietransitie. “Hoe gaan we dat vormgeven? Je moet niet de illusie hebben dat je iedereen meekrijgt. We moeten duidelijke afspraken maken voor participatie.” Stoker betreurt het, dat de VVD het amendement heeft ingediend. “Niemand is gebaat bij vertraging.” Zijn fractie gaf bovendien geen steun aan de motie. Henk Bouwers van PPC vroeg zich af of de inwoners wel voldoende zijn geïnformeerd en of keuzes afdwingbaar zijn.

Hinkend op twee gedachten

De VVD wil op geen enkele wijze dwang uitoefenen om bijvoorbeeld inwoners van het gas af te laten gaan. “Ga hier verbindend besturen”, gaf hij als boodschap mee aan wethouder Jeroen Huizing.

Volgens de wethouder hinkt de VVD op twee gedachten. “Als je alleen verbindend bezig bent en niet bestuurt wordt het misschien gemakkelijker, maar het gaat juist om de combinatie van die twee begrippen. En: als je besluit dat een wijk van het gas af moet, dan zul je toch iets moeten.” De wethouder noemde de inspanningsverplichting, zoals in de VVD-motie staat, evenmin vrijblijvend. Huizing vond een motie meer passend. “Die wordt ook in acht genomen.” Dat vond Erik Bonkes te vrijblijvend. “U kunt een motie naast u neerleggen.”

Communicatie

Diverse partijen vroegen zich af hoe het verloopt met de communicatie. Zij wezen erop, dat het belangrijk is om de inwoners erbij te betrekken. “Want”, zei Ton Soppe van BBC2014, “in ieder geval een deel van de transitie moet door inwoners worden betaald. De transitie kan alleen slagen als inwoners worden betrokken. Er komen steeds weer nieuwe technieken. Er moet wel draagvlak worden gecreëerd.

Het voorstel van Henk Bouwers van PPC om de kwestie in de volgende raadsvergadering te bespreken vond weerklank, al liet Erik Bonkes op voorhand weten: “Wij willen best in overleg, maar dwang blijft voor ons wel een ding.”

Meer informatie over de RES 1.0:

Website Energie voor Drenthe

De complete tekst van RES 1.0